Amitriptylinum VP tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Preparat odziałaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Preparat zawiera substancję amitryptylina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Amitriptylinum VP

tabletki powlekane;10 mg;60 tabl.

Bausch Health

8,90 zł

Amitriptylinum VP

tabletki powlekane;25 mg;60 tabl.

Bausch Health

14,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Amitryptylina to lek zgrupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, wykazujący działanie uspokajające iprzeciwlękowe. Pełny efekt terapeutyczny obserwuje się po kilkunastu dniach stosowania. Mechanizm działania polega na hamowaniu wychwytu norepinefryny iserotoniny przez neurony ośrodkowego układu nerwowego. Amitryptylina wykazuje zrównoważony wpływ na wychwyt obu związków. Ma działanie silnie cholinolityczne zarówno wośrodkowym układzie nerwowym, jak ina obwodzie (w innych tkankach inarządach). Działanie cholinolityczne obejmuje miedzy innymi: rozszerzenie źrenic, rozszerzenie oskrzeli, spowolnienie perystaltyki jelit, zmniejszenie wydzielania gruczołów, wzrost temperatury ciała, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Kiedy stosować Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany wleczeniu objawów depresji, azwłaszcza stanów, kiedy chory wymaga uspokojenia.

Kiedy nie stosować preparatu Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub benzodiazepiny.
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
·świeży zawał serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa
·stan pobudzenia maniakalnego
·ciężka niewydolność wątroby
·porfiria
·okres karmienia piersią
·wiek poniżej 16 lat
·równoległe lub do 14 dni od ich odstawienia stosowanie zinhibitorami monoaminooksydazy (np. selegilina, moklobemid).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Efekty stosowania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Inne zaburzenia psychiczne, wktórych przepisywana jest amitryptylina, również mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto te schorzenia mogą współistnieć zciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Osoby leczone tym preparatem zpowodu innych niż depresja chorób, atakże osoby po próbach samobójczych oraz takie, które przed rozpoczęciem leczenia wykazują znacznego stopnia skłonności samobójcze, powinny być ściśle monitorowane przez lekarza.
Grupą szczególnego ryzyka są osoby poniżej 25. roku życia. Również wczasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby zich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian wzachowaniu, aw razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się zlekarzem.

U osób zchoroba afektywną dwubiegunową pod wpływem stosowania preparatu może dojść do nasilenia fazy maniakalnej, uosób ze schizofrenią amitryptylina może nasilać objawy choroby; możliwe jest również nasilenie objawów paranoidalnych.

Ze względu na działanie cholinolityczne następujące osoby powinny zachować ostrożność podczas jego stosowania:
· zprzerostem gruczołu krokowego (możliwość nasilenia trudności zoddawaniem moczu)
· zjaskrą zzamkniętym kątem przesączania (możliwość wzrostu ciśnienia śródgałkowego)
·ze zwolnionym pasażem żołądkowo-jelitowym.

U osób zpadaczką pod wpływem amitryptyliny może dochodzić do nasilenia objawów. Lekarz prawdopodobnie zaleci zwiększenie dawek leków przeciwpadaczkowych.

W przypadku stosowania dużych dawek preparatu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może to prowadzić do zaburzeń rytmu serca, częstoskurczu oraz spadków ciśnienia tętniczego krwi. Szczególnie narażone są osoby zchorobami serca, uktórych działanie to może wystąpić nawet po zastosowaniu zwykłych dawek leku.

Należy zachować ostrożność uosób zzaburzeniami funkcji wątroby ze względu na możliwość kumulacji leku we krwi imożliwość wystąpienia objawów przedawkowania.

U pacjentów znadczynnością tarczycy oraz leczonych preparatami tarczycy lek może wykazywać silniejsze działanie, należy zachować ostrożność, lekarz prawdopodobnie zaleci odpowiednią modyfikację dawkowania.

Preparat należy, po konsultacji zlekarzem, odstawić na klika dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Nie zaleca się stosowania elektrowstrząsów podczas leczenia tym preparatem.

Nagłe przerwanie leczenia, szczególnie po długotrwałym stosowaniu, może prowadzić do licznych działań niepożądanych; dawkowanie należy zmniejszać stopniowo, wporozumieniu zlekarzem.

W następujących przypadkach preparat można stosować jedynie jeśli lekarz oceni, że ryzyko jest mniejsze niż potencjalne korzyści:
·alkoholizm (możliwość nasilenia działania hamującego ośrodkowy układ nerwowy)
·zaburzenia składu krwi
·astma
·zatrzymanie moczu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów iobsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Amitriptylinum VP - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Dorośli idzieci po 16. roku życia:
Początkowo 50-100 mg/dobę wdawkach podzielonych lub 1×/dobę na noc. Następnie lekarz zaleci stopniowe zwiększanie dawki aż do uzyskania optymalnej dawki terapeutycznej (w warunkach ambulatoryjnych do 200 mg/dobę).
Po uzyskaniu poprawy klinicznej prowadzi się leczenie podtrzymujące, zwykle podaje się 50-100 mg/dobę w2-4 dawkach podzielonych lub 1×/dobę na noc,
U chorych wwieku podeszłym początkowo 25-75 mg/dobę. Dawkę należy zwiększać ostrożnie. Wwiększości przypadków efekt leczniczy uzyskuje się po zastosowaniu 1/2 zwykle stosowanej dawki.
Zalecany czas leczenia wynosi 3-6 miesięcy. Lek należy odstawiać stopniowo.
Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków.

Czy można stosować Amitriptylinum VP - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku.
Ze względu na brak odpowiednich badań nie zaleca się stosowania wczasie ciąży, szczególnie wI iIII trymestrze. Lek stosować jedynie wprzypadku, gdy wocenie lekarza korzyść zleczenia przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.
Stosowanie preparatu wokresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.
Amitryptylina zmniejsza działanie sympatykolityków, nasila działanie sympatykomimetyków. Stosowanie równoległe zsympatykomimetykami może doprowadzić do znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego (nawet wprzypadku małych dawek dodawanych np. do leków miejscowo znieczulających).
Leki hamujące aktywność izoenzymu CYP2D6 (np. cymetydyna, chinydyna) oraz leki metabolizowane zudziałem izoenzymu CYP2D6 (np. pochodne fenotiazyny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwarytmiczne klasy Ic) mogą zwiększać stężenie amitryptyliny we krwi.
Poprzez hamowanie perystaltyki jelit amitryptylina może powodować zaburzenia wchłaniania innych równocześnie stosowanych doustnie leków.
Amitryptylina osłabia działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze (klonidyny i -metylodopy).
Podawanie inhibitorów MAO podczas stosowania amitryptyliny może być przyczyną nadciśnienia, drgawek ihipertermii, dlatego jest to działanie przeciwwskazane.
Leki wywierające hamujący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, pochodne benzodiazepiny, opioidowe inieopioidowe leki przeciwbólowe, pochodne fenotiazyny, leki przeciwhistaminowe, alkohol) mogą nasilać działanie uspokajające amitryptyliny.
Donoszono oprzypadkach wystąpienia stanu majaczeniowego po równoczesnym stosowaniu zdisulfiramem.
Rytonawir zwiększa stężenie amitryptyliny we krwi.
Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania zlekami cholinolitycznymi lub hormonami tarczycy ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych.
Alkohol zwiększa stężenie amitryptyliny we krwi inasila depresyjne działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Amitriptylinum VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle wnadbrzuszu, zapalenie jamy ustnej, ciemne zabarwienie języka, nieprzyjemny smak wustach, uczucie suchości wjamie ustnej, zwiększona skłonność do zmian próchniczych, zaparcia, niedrożność porażenna jelit, luźne stolce, obrzęk ślinianek, nadmierna potliwość, łysienie, wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, trudności woddawaniu moczu, częste parcie na mocz, niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zaburzenia stężenia glukozy wsurowicy, nieprawidłowy zapis EEG, niedociśnienie ortostatyczne, tachykardia, kołatanie serca, zawał serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, udar niedokrwienny mózgu, zaburzenia koncentracji, senność, pobudzenie psychoruchowe, uczucie drętwienia, mrowienia oraz parestezje wobrębie kończyn, neuropatia obwodowa, ataksja, drżenia mięśniowe, uogólnione drgawki, śpiączka, ruchy mimowolne, dyskinezy późne, zaburzenia mowy, bóle głowy, zawroty głowy, splątanie, dezorientacja, omamy, łagodny stan maniakalny, bezsenność, niepokój, stany lękowe, koszmary nocne, szumy uszne, uczucie zmęczenia, osłabienie, obrzęk twarzy ijęzyka, agranulocytoza, leukopenia, eozynofilia, małopłytkowość, plamica krwotoczna, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, obrzmienie jąder, ginekomastia, zaburzenia miesiączkowania, obrzmienie piersi imlekotok ukobiet, osłabienie lub nasilenie popędu płciowego, impotencja, zaburzenia wydzielania hormonu antydiuretycznego, zaburzenia łaknienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych związanych zdziałaniem cholinolitycznym leku jest większe uchorych wpodeszłym wieku, ze względu na osłabienie czynności układu przywspółczulnego.
Zgłaszano przypadki myśli i/lub prób samobójczych wtrakcie stosowania leku lub wkrótkim czasie po jego odstawieniu.
Nagłe przerwanie leczenia, szczególnie długotrwałego, może wywołać objawy odstawienne: bezsenność, drażliwość, nudności, bóle głowy, nadmierną potliwość, sporadycznie objawy hipomanii lub manii wpierwszych tygodniach po zaprzestaniu leczenia.

Przeczytaj też artykuły

  • Depresja

FAQs

Ile kosztuje Amitriptylinum? ›

6,62 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Na co jest Amitriptylinum VP? ›

Amitriptylinum VP - wskazania

Lek ten stosuje się: w leczeniu depresji u dorosłych (duże zaburzenia depresyjne) w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych. w profilaktyce przewlekłych napięciowych bólów głowy u dorosłych.

Czy amitryptylina podnosi ciśnienie? ›

Możliwość wystąpienia wahań ciśnienia tętniczego krwi oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość wystąpienia zaburzeń ciśnienia krwi. Możliwość wystąpienia wahań ciśnienia tętniczego krwi oraz zaburzeń rytmu serca. Wzrost ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Jak dlugo można stosowac amitriptyline? ›

Producent leku Amitriptylinum VP nie określa maksymalnego dozwolonego czasu stosowania leku - jest on ustalany indywidualnie w porozumieniu z lekarzem.

Czy po Amitryptylinie się tyje? ›

W Charakterystyce Produktu Leczniczego brak informacji na temat tego, żeby lek powodował tycie, zwiększał apetyt lub zatrzymywał wodę w organizmie. Jest więc raczej niewielka szansa, że takie działanie wystąpi, ale nie jest to wykluczone.

Czy amitryptylina jest bezpieczna? ›

Amitryptylina nie powinna być zażywana przez osoby, które są poniżej 16 roku życia, kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, a także osoby które stosują leki zawierające inhibitory MAO.

Jak długo działa amitryptylina? ›

Stężenie metabolitu Amitryptyliny osiąga maksymalne stężenie w surowicy krwi w ciągu 8-24 h od przyjęcia doustnej dawki. Z tego wynika, że tabletka "działa" całą dobę, stąd Amitryptylinę dawkuje się raz dziennie.

Jak brac amitriptyline? ›

Jak stosować Amitriptylinum? Amitriptylinum przyjmuje się doustnie, ściśle według wskazań lekarza. Zazwyczaj stosuje się dawkę 50-100 mg leku dziennie w dwóch dawkach lub raz dziennie na noc. Następnie zazwyczaj dawka leku jest zwiększana do 200 mg leku dziennie (w dwóch dawkach po 100 mg).

Czy amitryptylina jest Psychotropem? ›

Amitryptylina to organiczny związek chemiczny, pochodna dibenzocykloheptadienu. Należy do trójpierścieniowych leków psychotropowych.

Czy amitryptylina to dobry lek? ›

Amitryptylina jest lekiem przeciwdepresyjnym, a leki te są szeroko zalecane w leczeniu bólu neuropatycznego. Amitryptylina jest powszechnie stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego, jednak wcześniej przeprowadzony przegląd nie znalazł danych naukowych dobrej jakości na poparcie jej stosowania.

Co zamiast Amitryptyliny? ›

Witam, lek Amitryptylina nie ma zamienników. Dostępny obecnie lek Amitryptylina VP w postaci tabletek, zawiera substancję czynną o identycznej nazwie (amitryptylinum), która działa przeciwdepresyjnie i uspokajająco. Pregabalin - to lek o innym składzie chemicznym . Subtancją czynną jest tu pregabalina.

Jakich leków nie można łączyć z lekami na nadciśnienie? ›

Leki na nadciśnienie mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje między innymi z lekami przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi, antybiotykami i tabletkami antykoncepcyjnymi. Jeśli bierzesz leki, które sprawiają, że ciśnienie tętnicze masz w normie, weź to pod uwagę, gdy musisz przyjmować inne medykamenty.

Co to jest ból neuropatyczny? ›

Ból neuropatyczny jest to ból, który powstaje w wyniku uszkodzenia układu nerwowego. Dotyka do 10 % ludności. W warunkach prawidłowych nerwy służą do przesyłania sygnałów bólowych poprzez zlokalizowany w kręgosłupie rdzeń kręgowy aż do świadomości, czyli mózgu.

Jakie leki na ból neuropatyczny? ›

Najczęściej stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego: karbamazepina, kwas walproinowy, gabapentyna. Preparaty te stosowane są zaczynając od małych dawek w pierwszych dniach terapii, stopniowo zwiększanych, efekt przeciwbólowy można oceniać po kilku dniach.

Czy można łączyć te leki? ›

Przyjmowanie kilku leków jednocześnie niesie ze sobą ryzyko wzajemnego oddziaływania między nimi. W efekcie może dojść do odmiennego, niż deklarowane przez producenta, działania na organizm. Im więcej leków pacjent przyjmuje, tym większe ryzyko niekorzystnych interakcji pomiędzy nimi.

Jak długo można brać leki na depresję? ›

W przypadku pierwszego zachorowania na depresję, leki należy stosować przez 6-12 miesięcy od momentu ustąpienia objawów. W przypadku depresji nawracającej czas stosowania jest znacznie dłuższy (kilka lat), czasami nawet bezterminowy.

Jaki jest dobry lek na depresję? ›

Oprócz fluoksetyny do grupy tej należy m.in.: sertralina, fluwoksamina, paroksetyna, citalopram oraz escitalopram.

Co zrobić żeby nie tyć po antydepresantach? ›

Jeżeli pacjent źle reaguje na wzrost wagi ciała wywołany lekami antydepresyjnymi, warto zmienić antydepresant na taki, który nie będzie wywoływać tego efektu ubocznego, na przykład wenlafaksynę, bupropion i nefazodon.

Po jakim czasie mijaja skutki uboczne antydepresantów? ›

W ciągu pierwszych dwóch tygodni organizm przyzwyczaja się do leku, po tym czasie niekorzystne efekty terapii zazwyczaj mijają.

Jak działa Gabapentin? ›

Uważana jest za ośrodkowo działający analog GABA, jednak mechanizm działania jest inny niż leków wpływających na przekaźnictwo GABA-ergiczne. Gabapentyna wiąże się z białkami w obrębie podjednostki alfa-2-delta kanałów wapniowych, sterowanych napięciem. Nie działa na kanały sodowe.

Jak stosować lek pramolan? ›

Dawkowanie preparatu

Pramolan 50 powinien być przyjmowany ściśle według wskazań lekarza. Najczęściej zaleca się, aby osoby dorosłe przyjmowały dawkę 50 mg rano i w południe, a wieczorem 100 mg, jednak jeśli zachodzi taka potrzeba dawkowanie może zostać zmodyfikowane.

Za co jest odpowiedzialny kwas walproinowy? ›

Kwas walproinowy jest lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym samodzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami w leczeniu napadów nieświadomości, uogólnionych napadów toniczno-klonicznych oraz napadów drgawkowych. Zmniejsza ich nasilenie oraz częstotliwość występowania.

Czy leki psychotropowe są szkodliwe? ›

Leki psychotropowe nie są substancjami odurzającymi, wprowadzającymi w trans czy w istotny sposób zakłócającymi normalną ludzką psychikę. Nawet ich przewlekłe stosowanie nie uszkadza mózgu a wręcz przeciwnie prowadzi do poprawy neurotransmisji, do trwałych i korzystnych zmian receptorowych.

Czy leki psychotropowe to narkotyk? ›

Fakt 2 – psychotropy to nie narkotyki!

Zapominamy jednak, że są to leki, stosowane pod nadzorem lekarza i wedle ściśle określonych dawek, które nie powodują uzależnienia. Stosowanie się do zaleceń psychiatry i przestrzeganie okresu brania leków sprawi, że uzależnienie nie jest możliwe.

Po jakich lekach się chudnie? ›

Leki na odchudzanie dostępne są w postaci tabletek zawierających: naltrekson i bupropion (np. Mysimba) - preparat złożony, który hamuje łaknienie poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki w mózgu, oraz orlistat (np.

Co to jest za lek Venlectine? ›

Venlectine jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI, Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitors). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych chorób, takich jak zaburzenia lękowe.

Jak stosować lek Trittico CR? ›

Dorośli, doustnie, po posiłku. Dawka początkowa wynosi zwykle 75 do 150 mg 1 ×/dobę, wieczorem przed snem. Dawka maksymalna wynosi 300 mg/dobę, (w warunkach szpitalnych do 600 mg/dobę) podawane w 2 dawkach podzielonych. Leczenie powinno trwać co najmniej miesiąc.

Czy da się wyjść z depresji bez leków? ›

W walce z depresją stosuje się najróżniejsze formy leczenia – od leków i psychoterapii, przez leczenie poprzez ruch, aromaterapię, muzykoterapię, a nawet przez odpowiednią dietę, czy jogę. Łączenie farmakologii z psychoterapią i innymi formami terapii mogą przynieść naprawdę dobre rezultaty.

Czy leki przeciwdepresyjne uspokajają? ›

Trazodon i nefazodon wykazują działanie uspokajające, przeciwlękowe, nasenne oraz poprawiające nastrój. Dlatego też stosowane są w leczeniu depresji jednobiegunowej z lękiem) lub bez niego, a także czasami w chorobie dwubiegunowej. W niektórych krajach wykorzystywane są także do leczenia zaburzeń snu (insomnia).

Czy pregabalina leczy nerwy? ›

Pregabalin Sandoz to preparat w postaci kapsułek, stosowany w leczeniu padaczki, bólu nerwowego (spowodowanego uszkodzeniem nerwów) oraz uogólnionych zaburzeń lękowych. Substancją czynną leku jest pregabalina, substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym.

Czy sok z cytryny obniża ciśnienie? ›

Sok z cytryny wystarczy wycisnąć do szklanki z wodą. Taki napój najlepiej pić z samego rana, na czczo. Dzięki cytrynie, naczynia krwionośne zyskują na elastyczności, co przekłada się na obniżenie ciśnienia krwi.

O jakiej porze dnia najlepiej brać tabletki na nadciśnienie? ›

Tymczasem lekarze zwykle zalecają przyjmowanie leków na nadciśnienie rano. W czasie snu ciśnienie tętnicze spada i jest to fizjologiczny proces. Nic dziwnego, że przyjęto, iż lepiej zabezpieczyć się przed wzrostem ciśnienia rano, kiedy rośnie.

Czy przy wysokim cisnieniu pić dużo wody? ›

Osoby potrzebujące podnieść ciśnienie krwi i poprawić poziom uwagi i koncentracji zazwyczaj sięgają po kawę, jednak ostatnie badania naukowe pokazały, że warto zainteresować się również zwyczajną, czystą wodą.

Co to jest za lek Neurovit? ›

Wskazania do stosowania

Dla kogo przeznaczone są tabletki Neurovit? Zaleca się stosowanie terapii jako wspomaganie leczenia w przebiegu różnych schorzeń nerwów obwodowych, w szczególności polineuropatii, zapalenia nerwów obwodowych i nerwobóli.

Co to jest za lek Biofenac? ›

Biofenac to lek na receptę o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Stosowany jest w reumatologii.

Jak stosować lek Sirdalud? ›

Łagodzenie bolesnych skurczów mięśni: Sirdalud w postaci tabletek zaleca się stosować w dawce od 2 mg do 4 mg, trzy razy na dobę. W ciężkich przypadkach można przyjąć dodatkową dawkę 2 mg lub 4 mg przed snem w celu zminimalizowania działania uspokajającego.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 08/12/2022

Views: 6547

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.