Anafranil tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek odziałaniu przeciwdepresyjnym należący do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Preparat zawiera substancję klomipramina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Anafranil

tabletki powlekane;10 mg;30 tabl.

Teva Pharmaceuticals Polska

8,70 zł

4,07 zł

Cena po refundacji

(Video) Top 8 Signs Your Cat in labour | Cat Pre Labour Symptoms | Pregnant Cat giving birth to kittens

Anafranil tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu:we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Anafranil

tabletki powlekane;25 mg;30 tabl.

Teva Pharmaceuticals Polska

14,66 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Anafranil - tabletki powlekane?

Klomipramina jest lekiem psychotropowym zgrupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Wykazuje wyraźne działanie przeciwdepresyjne, wpływając na wszystkie komponenty zespołu depresyjnego, wtym na spowolnienie psychoruchowe, lęk, obniżenie nastroju; działa słabo uspokajająco. Mechanizm działania polega na hamowaniu zwrotnego wychwytu niektórych neuroprzekaźników (noradrenaliny iserotoniny) przez odpowiednie neuronów. Wychwyt serotoniny jest hamowany wwiększym stopniu niż po zastosowaniu innych leków przeciwdepresyjnych. Wykazuje działanie antagonistyczne wstosunku do receptorów cholinergicznych typu M (M1, M2), receptorów histaminowych (silniej wstosunku do H1 niż do H2), receptorów adrenergicznych (silniej wstosunku do a1 niż do a2) oraz do receptorów serotoninowych (silniej wstosunku do 5-HT2 niż do 5-HT1).

Kiedy stosować Anafranil - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany wleczeniu:
·stanów depresyjnych oróżnym pochodzeniu iobjawach (endogenne, reaktywne, nerwicowe, organiczne, maskowane oraz inwolucyjne postacie depresji oraz depresje związane ze schizofrenią oraz zaburzeniami osobowości)
·zespołów depresyjnych związanych zpodeszłym wiekiem, wprzebiegu przewlekłych stanów bólowych iprzewlekłych chorób somatycznych
·zespołów natręctw
·fobii inapadów lęku.
U dzieci imłodzieży po 5. roku życia preparat jest wskazany do leczenia moczenia nocnego (po wykluczeniu przyczyn organicznych).

Kiedy nie stosować preparatu Anafranil - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
·nadwrażliwość krzyżowa na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne zgrupy benzodiazepin
·stosowanie inhibitorów MAO (monoaminooksydazy) równolegle lub wciągu ostatnich 14 dni; do tej grupy należą między innymi moklobemid iselegilina
·okres bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego
·wrodzone wydłużenie odstępu QT wEKG.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Anafranil - tabletki powlekane?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Efekty stosowania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Inne zaburzenia psychiczne, wktórych stosowana jest klomipramina, również mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto te schorzenia mogą współistnieć zciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Osoby leczone klomipraminą zpowodu innych niż depresja chorób, atakże osoby po próbach samobójczych oraz takie, które przed rozpoczęciem leczenia wykazują znacznego stopnia skłonności samobójcze, powinny być ściśle monitorowane przez lekarza.
Grupą szczególnego ryzyka są osoby poniżej 25. roku życia. Również wczasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby zich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian wzachowaniu, aw razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się zlekarzem.

U niektórych osób cierpiących na napady paniki, nasilone objawy lęku występują na początku leczenia. Nasilenie lęku jest największe wczasie kilku pierwszych dni leczenia iustępuje zazwyczaj wciągu dwóch tygodni. Uosób ze schizofrenią otrzymujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne obserwowano niekiedy uczynnienie psychozy. Donoszono także oepizodach manii lub łagodnych stanów maniakalnych wtrakcie fazy depresyjnej upacjentów zcyklicznymi zaburzeniami afektywnymi, leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Wrazie wystąpienia niepokojących zmian zachowania należy niezwłocznie skontaktować się zlekarzem.

Leki ztej grupy mogą wywoływać, zwłaszcza wnocy, psychozy polekowe (z majaczeniem), szczególnie uosób skłonnych do takich reakcji oraz upacjentów wpodeszłym wieku. Ustępują one wciągu kilku dni po odstawieniu leku.

Jeśli wystąpią objawy takie jak:
·pobudzenie
·hipertermia
·napady padaczkowe
·drgawki kloniczne mięśni
·majaczenie
·śpiączka
należy natychmiast skontaktować się zlekarzem, gdyż ich przyczyną może być niebezpieczny dla życia tak zwany „zespół serotoninowy”.

(Video) Week 11 - Acetaminophen, Aspirin, NSAID

Należy zachować szczególną ostrożność uosób:
· zchorobami układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza zniewydolnością układu krążenia, zaburzeniami przewodzenia lub niemiarowością serca); zaleca się monitorowanie czynności serca iwykonanie badania EKG (czynności te zalecane są również uosób wpodeszłym wieku)
·stosujących równolegle leki takie jak: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny inoradrenaliny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lit, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
· zpadaczką lub innymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia drgawek (uszkodzenie mózgu oróżnej etiologii, równoległe stosowanie neuroleptyków, stany po odstawieniu alkoholu lub leków odziałaniu przeciwdrgawkowym), ponieważ klomipramina powoduje zależne od dawki obniżenie progu drgawkowego
· zpodwyższonym ciśnieniem śródgałkowym wwywiadzie, jaskrą zzamykającym kątem przesączania lub chorobami przebiegającymi zzatrzymaniem moczu (np. choroby gruczołu krokowego), ponieważ klomipramina może nasilać wymienione objawy
· uosób, które używają soczewek kontaktowych, ponieważ zmniejszone wytwarzanie płynu łzowego igromadzenie śluzowej wydzieliny może spowodować uszkodzenie nabłonka rogówki
· zciężkimi chorobami wątroby oraz guzami rdzenia nadnerczy, ponieważ klomipramina może unich wywołać przełom nadciśnieniowy
· znadczynnością tarczycy oraz przyjmujących produkty tarczycowe, ze względu na możliwość wystąpienia toksycznego działania na serce
· zprzewlekłymi zaparciami (szczególnie wpodeszłym wieku ipacjentów leżących), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia porażennej niedrożności jelit.

W razie wystąpienia gorączki ibólu gardła należy skonsultować się zlekarzem, ponieważ może to świadczyć ozmianie liczby białych krwinek.

Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ prowadzi to do wystąpienia zespołu odstawiennego. Jeśli zachodzi potrzeba zakończenia stosowania preparatu, lekarz określi wjaki sposób stopniowo zmniejszać dawkę.

Jeśli konieczne jest zastosowanie uchorego znieczulenia ogólnego, należy poinformować lekarza ofakcie stosowania klomipraminy.

U osób zchorobami wątroby należy okresowo wykonywać badania aktywności enzymów wątrobowych.
W czasie długotrwałego stosowania preparatu należy pamiętać ookresowej kontroli stomatologicznej, ponieważ zwiększa się ryzyko powstawania próchnicy.

Doświadczenie wleczeniu klomipraminą osób, uktórych zastosowano elektrowstrząsy jest bardzo niewielkie. Ztego powodu zaleca się ostrożność wtej grupie chorych.

Aby zapobiec wystąpieniu zaburzeń rytmu serca wpostaci wydłużenia odstępu QT należy:
·unikać równoległego stosowania leków, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT
·unikać równoległego podawania leków, które powodują wzrost stężenia klomipraminy we krwi (np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny inoradrenaliny)
·przed rozpoczęciem leczenia wyrównać ewentualne niedobory potasu.

Przed rozpoczęciem leczenia należy skontrolować ciśnienie tętnicze krwi uchorego, ponieważ uosób zniedociśnieniem ortostatycznym lub zniestabilnym krążeniem preparat może wywołać spadki ciśnienia.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany uosób zrzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Anafranil - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych (dawki 10 mg i20 mg) itabletek oprzedłużonym uwalnianiu (dawka 75 mg). Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.

Dawkowanie dla każdego pacjenta indywidualnie dobiera lekarz, wzależności od stanu klinicznego itolerancji leku.
Odpowiedź kliniczna zwykle występuje po 2–3 tygodniach leczenia.
Dorośli.
Depresja, zespoły natręctw, fobie.
Początkowo 25 mg 2–3 ×/dobę wpostaci tabletek powlekanych ostandardowym uwalnianiu lub 75 mg 1×/dobę (najlepiej wieczorem) wpostaci oprzedłużonym uwalnianiu. Jeśli dawka początkowa jest niewystarczająca, lekarz może zalecić stopniowe zwiększenie dawki ciągu pierwszego tygodnia do 100–150 mg/dobę (w ciężkich przypadkach do 250 mg/dobę).
Po uzyskaniu poprawy klinicznej lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki do do 50–100 mg/dobę (tabletki powlekane ostandardowym uwalnianiu) lub 75 mg/dobę (tabletki oprzedłużonym uwalnianiu).
Napady lęku, agorafobia.
Początkowo 10 mg/dobę wpostaci tabletek powlekanych ostandardowym uwalnianiu. Wzależności od indywidualnej tolerancji preparatu, lekarz może zalecić zwiększenie dawki aż do uzyskania pożądanej reakcji. Dawka dobowa wynosi zwykle wynosi 25–100 mg, wrazie potrzeby do 150 mg/dobę.
Nie zaleca się przerywania leczenia przed upływem 6miesięcy, wtym czasie należy stopniowo zmniejszać dawkę
U osób wpodeszłym wwieku leczenie rozpoczyna się zwykle dawką 10 mg/dobę, następnie zwiększa stopniowo, tak aby dobową dawkę optymalną (30–50 mg) osiągnąć po ok. 10 dniach iutrzymać ją przez cały okres leczenia.

Dzieci po 5. roku życia.
Moczenie nocne.
Preparat należy stosować 1×/dobę po wieczornym posiłku wpostaci tabl. powl. ostandardowym uwalnianiu. Wprzypadku dzieci moczących się we wczesnych godzinach nocnych część dawki należy podać wcześniej (ok. godziny 16.00).
Dzieci 5.–8. roku życia: początkowo 20–30 mg/dobę.
Dzieci 9.–12. roku życia: początkowo 25–50 mg/dobę.
Dzieci po 12. roku życia: początkowo 25–75 mg/dobę.
Lekarz prawdopodobnie zaleci zwiększenie dawki jeśli nie wystąpiła pełna odpowiedź na leczenie wciągu 1tygodnia. Po uzyskaniu poprawy klinicznej stosowanie preparatu należy kontynuować wporozumieniu zlekarzem przez 1–3 miesięcy.

Czy można stosować Anafranil - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się zlekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie należy stosować tego preparatu wczasie ciąży, chyba że lekarz orzeknie, że jest to bezwzględnie konieczne.
Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie inhibitorów MAO podczas stosowania klomipraminy może być przyczyną ciężkich działań niepożądanych, takich jak nadciśnienie, wysoka gorączka, drgawki, pobudzenie, majaczenie oraz śpiączka. Podawanie klomipraminy można rozpocząć 14 dni po odstawieniu inhibitora MAO, leczenie inhibitorem MAO można rozpocząć co najmniej 14 dni po zaprzestaniu podawania klomipraminy.
Nie należy stosować preparatu równolegle zlekami przeciwarytmicznymi, będącymi silnymi inhibitorami izoenzymu CYP2D6 (np. chinidyna, propafenon).

Należy zachować ostrożność wprzypadku równoległego stosowania:
·leków odziałaniu cholinolitycznym; może wystąpić nasilenie objawów ze strony ośrodkowego iobwodowego układu nerwowego
·leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny, metylfenidatu, neuroleptyków lub cymetydyną; może nastąpić zwiększenie stężenia klomipraminy we krwi; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie mniejszych dawek preparatu
·barbituranów ifenytoiny, gdyż przyspieszają eliminację preparatu
·sympatykomimetyków głównie działających zwężająco na naczynia (np. adrenalina, noradrenalina, efedryna, fenylefryna), stosowanych np. łącznie zlekami miejscowo znieczulającymi; klomipramina może znacznie nasilać ich działanie
·guanetydyny, betanidyny, klonidyny, rezerpiny, α-metylodopy, klomipramina może osłabiać ich działanie hipotensyjne
·leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny; należy kontrolować parametry krzepnięcia
·leków moczopędnych; może to prowadzić do hipokaliemii (obniżenie stężenia potasu we krwi), która zwiększa ryzyko wydłużenia odstępu QT iwystąpienia torsade de pointes
·selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny inoradrenaliny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub litu; ponieważ może to spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego
·dużych dawek estrogenów; zaleca się monitorowanie odpowiedzi terapeutycznej

Klomipramina może potęgować działanie alkoholu lub innych środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. barbiturany, pochodne benzodiazepiny).

U osób palących tytoń stężenia leku wsą 2-krotnie mniejsze niż uosób niepalących.

U osób leczonych klonidyną istnieje ryzyko ponownego wzrostu ciśnienia tętniczego (rebound effect).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Anafranil - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Anafranil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: senność, zmęczenie, niepokój, wzmożony apetyt, zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zaburzenia akomodacji, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia oddawania moczu, nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia, drgawki kloniczne mięśni, zaburzenia libido, zaburzenia potencji, nadmierne wydzielanie potu, zwiększenie masy ciała.
Często mogą wystąpić: splątanie, dezorientacja, omamy (zwłaszcza uosób wpodeszłym wieku oraz zchorobą Parkinsona), stany lękowe, pobudzenie, zaburzenia snu, mania, łagodne stany maniakalne, agresja, zaburzenia pamięci, depersonalizacja, nasilenie depresji, zaburzenia koncentracji, bezsenność, koszmary nocne, ziewanie, majaczenie, zaburzenia mowy, parestezje, niedociśnienie ortostatyczne, częstoskurcz zatokowy, kołatanie serca, klinicznie nieistotne zmiany wEKG, wymioty, dolegliwości brzuszne, biegunka, brak łaknienia, zwiększenie aktywności aminotransferaz, skórne odczyny alergiczne, wrażliwość na światło, świąd, mlekotok, powiększenie piersi, zaburzenia smaku, szum wuszach, uderzenia gorąca.
Niezbyt często mogą wystąpić: uczynnienie objawów psychotycznych, drgawki, ataksja, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu.
Bardzo rzadko mogą wystąpić: zmiany wEEG, jaskra, zatrzymanie moczu, zaburzenia przewodzenia, zapalenie wątroby, obrzęk, utrata włosów, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, zapalenie płuc oetiologii alergicznej, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, wysoka gorączka, leukopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, eozynofilia, plamica.
Po nagłym odstawieniu lub zmniejszeniu dawki mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, bezsenność, ból głowy, nerwowość, lęk.

Przeczytaj też artykuły

  • Depresja
  • Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

Inne preparaty na rynku polskim zawierające klomipramina

Anafranil SR (tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 06/22/2022

Views: 6563

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.