Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (2022)

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (1)

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE, NORMOTYMICZNE, ANKSJOLITYCZNE

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (2)

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O LEKACH PRZECIWDEPRESYJNYCH?

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (3)

Czy leczyć depresję? Tak, bo: • Jest najczęstszą chorobą przewlekłą - 50 mln ludzi chorych na świecie. • W 2020 r. będzie najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów. • Efektywność terapii antydepresyjnej jest najlepsza z wszystkich przewlekłych zaburzeń psychicznych. • Roczne koszty terapii depresji to w USA około 44 mld $ rocznie - „przemysł antydepresyjny”. Wg Moranta- 1997 3

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (4)

20… lat temu

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (5)

Idealny LPD l l l l Skuteczny we wszystkich klinicznych typach depresji Skuteczny w terapii depresji na podłożu organicznym Efektywny we wszystkich grupach wiekowych O szybkim początku działania Bez objawów ubocznych Skuteczny u większości chorych Ułatwiający współpracę 5

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (6)

Wybór leku przeciwdepresyjnego jest empiryczny i zwykle opiera się na: l Poprzedniej odpowiedzi chorego na LPD l Stanie klinicznym chorego (psychicznym i somatycznym) l Spodziewanym profilu objawów ubocznych LPD l Ryzyku interakcji z innymi lekami l Cenie leku 6

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (7)

JAKI POWINIEN BYĆ LEK ANTYDEPRESYJNY � Bezpieczny � O niskim profilu objawów ubocznych � Skuteczny � Koszty raczej niskie � I inne 7

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (8)

LPD - skuteczność l LPD są skuteczne u 65 -75% pacjentów z depresją l Właściwą ocenę skuteczności LPD można dokonać po 4 -6 tygodniach podawania leku we właściwej dawce 8

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (9)

KORELACJA POPRAWY PO LPD LUB PLACEBO A POCZĄTKOWE NASILENIE DEPRESJI HDRS 9

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (10)

PIĘĆ PRZYKAZAŃ PROMUJĄCYCH PRZYJMOWANIE LEKÓW ANTYDEPRESYJNYCH � � � Leki antydepresyjne nie uzależniają Jeśli leki są zapisane do codziennego przyjmowania należy je przyjmować 7 dni w tygodniu Zauważenie poprawy może zająć nawet pierwsze 4 tygodnie leczenia Nie przerywaj leczenia, zanim nie skonsultujesz tego ze swoim terapeutą, nawet jeżeli od kilku dni/tygodni czujesz się już całkiem dobrze Niewielkie objawy uboczne występują przy większości leków, ale trwają zwykle krótko. Jeśli uważasz, że trwają zbyt długo, lub nie są „niewielkie” zapytaj się o to swojego terapeuty.

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (11)

JAK DŁUGO LECZYĆ DEPRESJĘ � � Wszyscy pacjenci z remisją po epizodzie depresyjnym co najmniej 6 miesięcy* Co najmniej 2 lata, gdy**: � � � Przewlekły epizod (> 2 lata) Ciężki epizod (z aktywnością suicydialną; z cechami psychotycznymi) Lekooporni Częste epizody (dwa epizody w ciągu ostatnich dwu lat) Zaburzenie depresyjne nawracające (co najmniej 3 epizody w ciągu życia) Wiek podeszły (po 65 r. ż. )

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (12)

INNE EBP ZASADY TERAPII DEPRESJI � � � Dawka LAD w fazie podtrzymującej powinna być taka sama jak w fazie ostrej** Przy odstawianiu LAD dawka powinna być zmniejszana stopniowo celem uniknięcia objawów z dyskontynuacji*** Wiedza psychoedukacyjna, szczególnie o zwiastunach nawrotu powinna być monitorowana co 3 miesiące*** CBT może być użyteczna w zapobieganiu nawrotom** Współistniejące zaburzenia somatyczne i psychiczne powinny być leczone w fazie podtrzymującej LAD***

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (13)

NA 5 HT UWAGA NAPĘD ŁAKNIENIE DA NASTRÓJ SEN ANHEDONIA OBSESJE LĘK NEGATYWNE MYŚLI

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (14)

PODZIAŁ LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH ZE WZGLĘDU NA PRZYJĘTY MECHANIZM DZIAŁANIA PRESKORN-1999 � ü Nieselektywni � Selektywni antagoniści wychwytu antagoniści zwrotnego i receptorów wychwytu zwrotnego NA i 5 -HT (MRNr. As): NA (NSRISs): amitryptylina, imipramina, amoksapina, klomipramina, ü desimipramina, doksepina, trimipramina maprotylina, nortryptylina, protryptylina 14

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (15)

TLPD Stahl - 2000 NRI M-ACh SRI TLPD 15

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (16)

TLPD ZALETY I WADY � � Skuteczne Znane od lat Nieliczne interakcje z lekami AP Tanie � � � Kardiotoksyczne Liczne przeciwwskazania Ryzyko zatrucia Objawy uboczne – działanie na receptor muskarynowy Możliwość złej współpracy 16

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (17)

PODZIAŁ LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH ZE WZGLĘDU NA PRZYJĘTY MECHANIZM DZIAŁANIA PRESKORN-1999 � Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs; SI-5 -HT): Ø Citalopram, Escitalopram Ø Sertralina Ø Paroksetyna Ø Fluwoksamina Ø Fluoksetyna 17

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (18)

SSRI’s - wspólne cechy Szeroki indeks terapeutyczny l minimalny efekt cholinolityczny i antyhistaminowy l minimalny wpływ na układ krążenia l nie obniżają progu drgawkowego l l l Niewielkie ryzyko zmiany fazy dobra tolerancja dobra współpraca małe ryzyko teratogenności możliwy negatywny wpływ na funkcje psychoseksualne 18

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (19)

SSRI - OBJAWY UBOCZNE l DYSFUNKCJE SEKSUALNE: WSZYSTKIE SSRI Z WYJĄTKIEM FLUWOKSAMINY l HIPONATREMIA: WSZYSTKIE SSRI l ZNACZĄCE INTERAKCJE NA POZIOMIE CYP 450 19

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (20)

OBJAWY UBOCZNE PO SSRI WYSTĘPUJĄCE U >10% LECZONYCH HARVEY & PRESKORN 1996 11 -15% 16 -20% 2125% 26 -30% citalopram fluoksetyna Nudności, niepokój fluwoksamina zaparcia paroksetyna zmęczenie Senność, nudności sertalina nudności senność nudności 20

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (21)

FLUOKSETYNA STAHL - 2000 5 -HT 2 c SRI NRI SSRI CYP 3 A 3, 4 CYP 2 D 6 21

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (23)

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA Jeśli nie brać pod uwagę bezpośredniej ceny leku, lekami przeciwdepresyjnymi pierwszego wyboru w terapii depresji niepsychotycznej są SSRI, ze względu na bezpieczeństwo ich stosowania i profil objawów ubocznych Bazire-1999 � 23

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (24)

Inhibitory monoaminooxydazy (IMAO) Nieselektywne: phenelzyna, trancylpromina l Selektywne: selegilina l l Selektywne, odwracalne inhibitory MAO A (RIMA): moklobemid 24

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (25)

Mechanizm działania IMAO depresja RIMA MAO-A 5 -HT DA MAO-B NA selegilina Choroba Parkinsona 25

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (26)

RIMA ZALETY WADY l l l Skuteczne przy terapii depresji atypowej Mała liczba interakcji Bezpieczne w terapii osób w wieku podeszłym Brak dysfunkcji seksualnych Lek z wyboru w terapii fobii socjalnej l Mniej skuteczne w terapii depresji typowej Dawkowanie – 300 -600 mg/p. d. /BID 26

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (27)

WENLAFAKSYNA � SNRI � Wysoka skuteczność antydepresyjna � Forma ER � Dawkowanie – 75 -225 mg p. d. 27

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (28)

TIANEPTYNA ZALETY WADY Znaczący efekt przeciwlękowy l Brak niebezpiecznych interakcji l Dobrze tolerowana przez osoby w wieku podeszłym l Skuteczna w terapii depresji alkoholowej l l l Mniejsza efektywność przeciwdepresyjna w porównaniu z TLPD i SSRI Dawkowanie – 2 -3 x 12. 5 mg 28

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (29)

Inne LPD l l l Inhibitory wychwytu zwrotnego NA i serotoniny: wenlafaksyna, milnacipram Inhibitory wychwytu zwrotnego katecholamin: bupropion Alfa-2 antagoniści (NASSA): mirtazapina Antagoniści receptorów 5 -HT-2 A i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny: trazodon, nefazodon Agoniści wychwytu zwrotnego serotoniny: tianeptyna Antagoniści receptorów MT-1, MT-2: agomelatyna 29

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (30)

prawdopodobieństwo Cipriani A. i in, Lancet 2009 0. 6 skuteczność tolerancja 0. 4 0. 2 0 0. 6 pozycja paroksetyna pozycja sertralina pozycja citalopram pozycja escitalopram pozycja fluoksetyna pozycja fluwoksamina pozycja milnacipran pozycja wenlafaksyna 0. 4 0. 2 0 0. 6 0. 4 0. 2 0 0 2 4 6 8 10 12 0 pozycja reboksetyna Metaanaliza skuteczności i tolerancji 12 LPD 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 pozycja bupropion pozycja mirtazapina pozycja duloksetyna mirtazapina

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (31)

KLASYFIKACJA MEDALOWA ESCITALOPRAM 1 1 - MIRTAZAPINA 1 - - SERTRALINA - 1 - WENLAFAKSYNA - - 1 BUPROPION - - 1

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (32)

OPCJE WYBORU LAD W TERAPII EPIZODU DEPRESJI TERAPIA REKOMENDACJE POZIOM REFERENCYJNY I-RZUTU SSRI (escytalopram*), SNRI**, agomelatyna, mirtazapina, bupropion 1

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (33)

OPCJE WYBORU LAD W TERAPII EPIZODU DEPRESJI ATYPOWEJ TERAPIA REKOMENDACJE POZIOM REFERENCYJNY I-RZUTU fluoksetyna, sertralina, moklobemid 2

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (34)

OPCJE WYBORU LAD W TERAPII EPIZODU DEPRESJI Z CECHAMI MELANCHOLII TERAPIA REKOMENDACJE POZIOM REFERENCYJNY I-RZUTU mirtazapina, paroksetyna, wenlafaksyna 1

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (35)

OPCJE WYBORU LAD W TERAPII EPIZODU DEPRESJI Z CECHAMI PSYCHOTYCZNYMI TERAPIA REKOMENDACJE I-RZUTU ELD 1 olanzapina lub risperidon 2 + SSRI lub SNRI POZIOM REFERENCYJNY

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (36)

OPCJE WYBORU LAD W TERAPII EPIZODU DEPRESJI Z SEZONOWYMI TERAPIA REKOMENDACJE POZIOM REFERENCYJNY I-RZUTU terapia światłem, fluoksetyna, bupropion SR* 1

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (37)

OPCJE WYBORU LAD W TERAPII EPIZODU DEPRESJI Z CECHAMI LĘKOWYMI TERAPIA REKOMENDACJE POZIOM REFERENCYJNY I-RZUTU escytalopram, citalopram, mirtazapina moklobemid sertralina paroksetyna, wenlafaksyna agomelatyna 1

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (38)

WSPÓŁCZYNNIK REMISJI ROŚNIE, ALE GŁÓWNIE W 1 LUB DRUGIM ETAPIE TERAPII 67% 4. 63% 3. 2. 57% 1. 0% 33% 10% 20%Skumulowany współczynnik remisji 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (39)

STANDARDY TERAPII ZABURZENIA AFEKTYWNEGO DWUBIEGUNOWEGO

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (40)

Jaki powinien być „lek normotymiczny”? [Schatzberg-2001] n n n Efekt antymaniakalny Efekt antydepresyjny Możliwość zapobiegania epizodom: maniakalnym, depresyjnym Niewielkie ryzyko „szybkiej zmiany fazy” Terapia objawów rezydualnych n n Brak ryzyka precypitacji epizodu manii Brak ryzyka precypitacji depresji n n n Łatwość stosowania „przyjazne” monitorowanie Niewielkie objawy uboczne Poprawa współpracy Zalety farmakoekonomiczne 40

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (41)

Ryzyko samobójstwa po przerwaniu kuracji litem [Mueller i Oerlinghausen i in. -1992] Kuracja litem Przerwanie kuracji litem risk ratio p< Zachowania suicydialne 9, 3% 85, 7% 9, 3 p<0, 01 Samobójstwa 1, 8% 35, 7% 19, 3 p<0, 01 41

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (42)

Objawy uboczne po lekach o możliwym działaniu normotymicznym [Schatzberg-2001; Taylor i Patton-2002] n LIT wagi, drżenia, objawy ze strony układu pokarmowego, funkcji tarczycy, dysfunkcje poznawcze n WALPROINIANY wagi, zaburzenia wątrobowe KARBAMAZEPINA WBC, RBC; zmiany skórne, nudności KLOZAPINA wagi, AIHG, sedacja, agranulocytoza, n OLANZAPINA wagi, AIHG, sedacja n n ślinotok 42

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (43)

WŁAŚCIWE DAWKI I STĘŻENIA Terapia manii dawki Leczenie Podtrzymujące dawki Lek Początkowa Niska docelowa Wysoka docelowa CBZ (mg) 400+-100 600+-200 1400+-400 6, 1+-2, 6 12, 6+-4, 2 750+-375 2750+-1000 58, 9+-14, 9 120+-16, 6 900+-300 2100+-600 0, 7+-0, 1 1, 2+-0, 1 CBZ (g/m. L) VAL (mg) 750+-375 VAL (g/m. L) Lit (mg) Lit(m. Eq/L) 900+-300 Niska Wysoka 5, 7+-1, 5 10, 8+-2, 2 56, 6+-12 109+-17 0, 6+-0, 1 1, 1+-0, 1 43

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (44)

Dwie klasy normotymików – klasa A n n Stabilizują nastrój podwyższony (ABOVE) Redukują manię, zapobiegają manii, nie powodują depresji q q q Lit Walproiniany Karbamazepina Olanzapina Risperidon Kwetiapina 44

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (45)

TIMA – ALGORYTM TERAPII EPIZODU MANII W PRZEBIEGU CHAD(ETAPY 1– 2) etap 1: monoterapia 1 A węglan litu, walproinian, ALAP z wyjątkiem olanzapiny i klozapiny 1 B: Olanzapina lub CBZ† Próba innej monoterapii Częściowa odpowiedź Odpowiedź : kontynuacja terapii etap 2: skojarzenie 2 leków węglan litu, walproinian, ALAP (ale nie 2 ALAP, nie klozapina i arypiprazol) częściowa odpowiedź lub brak odpowiedzi: przejście do kolejnego etapu Suppes T, i in. J Clin Psychiatry. 2005; 66: 870 -886. odpowiedź: kontynuacja terapii

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (46)

Dwie klasy normotymików – klasa B n n Stabilizują obniżony nastrój (BELOW) Redukują depresję, zapobiegają depresji, nie powodują manii q q Lamotrygina Lit Olanzapina Kwetiapina 46

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (47)

TIMA – ALGORYTM TERAPII DEPRESJI W PRZEBIEGU CHAD(ETAPY 1– 3) Normotymik Terapia Litem (kontynuacja) Poziom litu ≥ 0. 8 m. Eq/L etap 1 Bez normotymiku, wywiad z ciężkimi epizodami manii Bez normotymiku, bez wywiadu z ciężkimi epizodami manii Normotymik + LTG częściowa odpowied lub brak odpowiedzi etap 2 OFC or QTP częściowa odpowied lub brak odpowiedzi etap 3 Skojarzenie Li, LTG, QTP, lub OFC Suppes T, i in. J Clin Psychiatry. 2005; 66: 870 -886. odpowiedź: kontynuacja terapii

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (48)

Co obok leków w terapii Ch. AD? [Montgomery i Cassano-2000] Wspólna z pacjentem i jego bliskimi decyzja terapeutyczna n Psychoedukacja n Zapewnienie wsparcia rodziny n Rozpoznawanie zwiastunów nawrotu n Wiara w możliwość leczenia n Nauka życia z chorobą n 48

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (49)

Colom i wsp. 2000 WSPÓŁPRACA PACJENTÓW EUTYMICZNYCH

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (50)

Czernikiewicz 2004 3 PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ W TERAPII CHAD – 3 PROBLEMY, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY PSYCHOEDUKACJI CHAD � (a) zaburzenie dwubiegunowe jest przewlekłą chorobą, z licznymi nawrotami, o bardzo zróżnicowanym przebiegu; � (b) zły wgląd w przebiegu CHAD, utrudnia wykrycie nawrotu; � (c) nawet niewielkie zmiany nastroju mogą być zwiastunem nawrotu

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (51)

Miklovitz i in. 2003 ZASADNICZE CELE PSYCHOEDUKACJI W CHAD TO: � Zapobieganie nawrotom psychozy i redukcja objawów choroby w okresie pomiędzy jej zaostrzeniami poprzez poprawę mechanizmów radzenia sobie ze stresem; � Zachęcanie do systematycznego leczenia poprzez edukację o chorobie i dostarczanie wsparcia

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (52)

Frank-2002 IPRST �Sen jako marker nastroju �Strukturalizacja codziennych czynności �Psychoterapia interpersonalna

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (53)

FFT � � � FFT obejmuje rodziny chorych na CHAD po przebyciu ostatniego epizodu tej choroby. Cykl terapii FFT trwa ok. 9 miesięcy i składa się z 21 jednogodzinnych sesji terapii psychosocjalnej (pierwszych 12 z nich to cesje co tydzień, kolejne to 6 sesji co 2 tygodnie, wreszcie ostatnie 3 z nich odbywają się raz w miesiącu). FFT obejmuje pacjentów i wszystkich dostępnych członków chorego – małżonków, rodziców, rodzeństwo.

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (54)

BDZ, „BENZOS”

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (55)

Czym są benzodiazepiny? Są to leki przeciwlękowe, wprowadzone w latach 60 ch XX wieku Mechanizm ich działania związany jest z ich wpływem na układ GABA-ergiczny w układzie limbicznym Mają działanie przeciwlękowe, nasenne, przeciwdrgawkowe, miorelaksacyjne Charakteryzują się minimalną toksycznością Wszystkie powodują wzrost tolerancji i objawy uzależnienia 55

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (56)

Jak zmniejszyć ryzyko uzależnienia od leku z grupy benzodiazepin? Ø Po pierwsze należy pamiętać, że stosowanie tych leków w depresji jest tylko wspomagające do stosowanych leków podstawowych – środków przeciwdepresyjnych, i musi być ograniczone w czasie. Należy wybierać te benzodiazepiny, które dzięki długiemu czasowi półtrwania można stosować raz dziennie, najlepiej jedna kapsułka czy tabletka dziennie. Taka charakterystyka farmakokinetyczna ułatwia dawkowanie, ale przede wszystkimi nie powoduje szybkiego wzrostu tolerancji, co z kolei ułatwia odstawienie leku i zmniejsza ryzyko uzależnienia. 56

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (57)

Co robić w sytuacji kiedy okazuje się, iż pacjent jest już uzależniony od benzodiazepiny? Pacjenci z wysoką tolerancją (przyjmujący od dawna wysokie dawki leku), z powodu zagrożenia napadami drgawkowymi powinni być detoksykowani w warunkach szpitalnych. Nagłe odstawienie benzodiazepin stwarza poważne ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych (padaczkowych), a nawet zagrożenie dla życia. 57

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (58)

Jak długo stosować benzodiazepiny w terapii lęku? Ø Nawet stosowanie długo działających benzdiazepin musi być ograniczone w czasie. Nie ma przyczyn racjonalnych w odniesieniu do benzodiazepin, szczególnie tych krótko działających, do dłuższego, niż 8 tygodni stosowania tych leków. 58

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (59)

Dlaczego pacjenci nadużywają BDA? 59

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (60)

Od których benzodiazepin najłatwiej się uzależnić? Ø Od tych, które mają krótki okres działania, a więc największe ryzyko uzależnienia stwarzają (podaję nazwy leków dostępnych w polskich aptekach): Ø Clonazepam Ø Lorafen Ø Rudotel Ø Estazolam Ø Należy jednak pamiętać, że nie ma leku z tej grupy, od którego po pewnym czasie nie wystąpi uzależnienie. 60

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (61)

DO ZAPAMIĘTANIA – FARMAKOTERAPIA ZESPOŁU LĘKU PANICZNEGO � � � W większości przypadków pacjenci z zespołem lęku panicznego wymagają leczenia skojarzonego: psycho- i farmakokterapii. Leki przeciwdepresyjne trójpierścieniowe (imipramina i klomipramina), oraz SSRI (zwłaszcza paroksetyna i citalopram) są efektywne w terapii zespołu lęku panicznego – wybór leku powinien opiera się na profilu jego objawów ubocznych. Benzodiazepiny są skuteczne, ale wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem uzależnienia i winny być stosowane tylko na początku terapii wraz z SSRI lub TLPD. 61

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (62)

DO ZAPAMIĘTANIA – FARMAKOTERAPIA ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO (OCD). � � W większości przypadków pacjenci z OCD wymagają leczenia skojarzonego: farmakoterapii i terapii kognitywnobehawioralnej. Skuteczne w terapii OCD są tylko leki o działaniu serotoninergicznym, a więc SSRI, klomipramina i wenlafaksyna. Pacjenci z OCD wymagają długotrwałej terapii wysokimi dawkami leków antydepresynych o działaniu serotoninergicznych. Techniki augmentacyjne w terapii lekami serotoninergicznymi OCD mają ograniczoną skuteczność. 62

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (63)

DO ZAPAMIĘTANIA – FARMAKOTERAPIA ZESPOŁU LĘKU UOGÓLNIONEGO � � W większości przypadków pacjenci z zespołem lęku uogólnionego wymagają przewlekłego stosowania leków antydepresyjnych – nie tylko ze względu na ich anksjolityczne działanie, ale również dlatego, że u ok. połowy osób z zespołem lęku uogólnionego występuje w jego przebiegu depresja. . Ze względu na mechanizm deficytu serotoninowego w patomechanizmie zespołu lęku uogólnionego za leki pierwszego rzutu w terapii tego zaburzenia uważa się dwa leki z grupy SSRI: paroksetynę i citalopram, a także wenlafaksynę, lek o działaniu sertonino- i noradrenergicznym. 63

Andrzej Czernikiewicz LEKI PRZECIWDEPRESYJNE NORMOTYMICZNE ANKSJOLITYCZNE CO NALEY (64)

DO ZAPAMIĘTANIA – FARMAKOTERAPIA FOBII SOCJALNEJ (ZESPOŁU LĘKU SPOŁECZNEGO) Skuteczne w terapii fobii socjalnej są różne leki, natomiast za leki pierwszego rzutu uważa się leki z grupy SSRI, szczególnie paroksetynę, oraz lek z grupy RIMA – moklobemid. � Dwie inne grupy leków, o wysokiej efektywności terapii fobii socjalnej, niosą ze sobą znaczące ryzyko poważnych objawów ubocznych (klasyczne IMAO) lub uzależnienia (benzodiazepiny). � Pacjenci z fobią socjalną wymagają przewlekłej terapii – powinna ona trwać przez co najmniej 12 miesięcy. � 64

Kryteria diagnostyczne zespołu lęku panicznego - c. d. • Objawom tym towarzyszą często: · agorafobia (lęk przed znalezieniem się w sytuacji, z której będzie ciężko uciec, lub w sytuacji, w której niemożliwe jest udzielenie pomocy - prowadzi to do pozostawania chorego w domu, rezygnacji z wyjść (często rezygnacji z pracy) • lęk antycypacyjny (obawa przed powtórnym napadem paniki).. Różnicowanie chorób organicznych serca i zespołu lęku panicznego (napadu paniki) · napady paniki rozpoczynają się zwykle między 20 r. ż. a 30 r. ż. ; · napady paniki częściej dotyczą kobiet; · w czasie napadu paniki występuje zwykle więcej objawów z wymienionych w podanych wyżej kryteriach, niż w czasie epizodu tachykardii, czy bólu serca z przyczyn “organicznych” • osoby z napadami paniki prawie zawsze w czasie epizodu lęku przeżywają obawę przed śmiercią 27. Różnicowanie chorób organicznych serca i zespołu lęku panicznego (napadu paniki) - c. d. · u osób z napadami paniki lęk antycypacyjny jest znaczny, często ogranicza ich funkcjonowanie • osoby z napadami paniki “dążą” do licznych i różnorodnych badań diagnostycznych układu krążenia · w rodzinie osób z napadami paniki, szczególnie w linii kobiecej, można znaleźć osoby z historią zaburzeń lękowych, podczas gdy przypadki organicznych chorób serca znajdowane są zwykle w linii męskiej danej rodziny • osoby z napadami paniki od początku swoich dolegliwości mogą przyjmować postawę roszczeniową 28. Częstość: q q q • • 0 – brak epizodów lęku 1 – 1 napad lęku 2 - 2 -3 napady lęku 3 - 4 -6 napadów lęku 4 - > 6 napadów lęku A 2.. 0 - Dolegliwości Ból brzucha Nudności Uczucie pełności w brzuchu lub wzdęcia Wymioty lub zgaga Uczucie przelewania w brzuchu Duszność Ból w klatce piersiowej Dysuria, częste parcie na pęcherz Nieprzyjemne odczucia w okolicy genitaliów Skargi na nieprzyjemne odczucia z pochwy rumień lub blednięcie skóry Bóle kończyn lub stawów Uczucie drętwienia lub mrowienia 34

Zaburzenia pożądania seksualnego (ang.. Hypoactive Sexual Desire Disorder , HSDD) najczęściej definiowane są w literaturze jako brak lub zmniejszenie zainteresowań seksualnych lub pożądania, brak myśli czy fantazji seksualnych i brak reakcji pożądania.. dużej depresji (wg kryteriów DSM) wskazują na występowanie zaburzeń pożądania seksualnego u 80 do 90 proc., zatem można je traktować jako integralny objaw zaburzeń depresyjnych o większym stopniu nasilenia (odpowiadający umiarkowanej i ciężkiej depresji wg ICD-10).. Główne mechanizmy negatywnego wpływu leków przeciwdepresyjnych na funkcje seksualne obejmują:[4,5]. Polekowe dysfunkcje seksualne są najczęściej spowodowane stosowaniem trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD), selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) oraz selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI).. Dysfunkcje seksualne obejmują najczęściej obniżenie pożądania i brak lub opóźnienie orgazmu lub wytrysku nasienia, nieco rzadziej zaburzenia podniecenia lub erekcji.. pacjentów stosujących TLPD, 60-70 proc.. ■ Czy zmiana ta nastąpiła nagle, czy stopniowo?. ■ Jak często pacjent myśli o seksie, ma fantazje lub sny seksualne?. [13] Pozytywne działanie na funkcje seksualne stwierdzano u pacjentów stosujących odwracalny inhibitor monoaminooksydazy – moklobemid.

Co to jest zaburzenie dwubiegunowe?. (BD I): Co najmniej jeden epizod manii +/- epizody depresyjne Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu II.. 4% populacji USA ma pozytywny wynik MDQ 12 9, 3 10 8 5, 7 6 4 3, 4 1, 9 2 0, 5 0 >65 lat <$20, 000 >$85, 000 %* 18 -24 lat Ogólny wynik Grupy wiekowe Hirschfeld i wsp. . J Clin Psychiatry.. AD i F. 33 Zaburzenie współistniejące F. 31 F. 33 Napady paniki 42% 22% Zaburzenia lękowe 66% 44% Zaburzenia odżywiania się 5% 13% Frye i in.. dolegliwości somatycznych.. Początek zaburzeń - w każdym wieku.. Zaburzenia psychiczne współistniejące: depresja, PTSD.. • Zaburzenia psychiczne współistniejące: depresja, lęk.. . . nie tak b Ta obawa była nadmierna lub nieuzasadniona nie tak c Pacjent unika takich sytuacji lub cierpi w ich toku.. . . Podsumowanie O 3: Czy są123 co najmniej 3 tak na O 3. . .. EPIDEMIOLOGIA 1/3 ludzi doświadcza ciężkiego urazu psychicznego 10 -20% ludzi, którzy doświadczyli silnego urazu psychicznego doświadcza również PTSD 3 -6% ogólnej populacji choruje na PTSD 1 -2% ma objawy PTSD w 10 lat po urazie Większość ludzi z PTSD nie wymaga terapii 127. Zmiana Spektrum zaburzeń obsesyjnokompulsyjnych Uzasadnienie Zaburzenie dysmorficzne (BDD; dysmorfofobia) : Wyodrębnienie postaci bez wglądu / urojeniowej i Postaci z dysmorfią mięśniową Brak potrzeby podwójnego kodowania: zaburzenie urojeniowe i BDD Możliwość kodowania dotychczasowej bigoreksji w jej właściwym miejscu diagnostycznym Zaburzenie ze zbieractwem jako nowego zaburzenia, dystynktywnego z OCD Wiele dowodów klinicznych, terapeutycznych i neurostrukturalnych o dystynktywnych cechach tego zaburzenia vs OCD Zaburzenie ze skubaniem skóry Dystynktywne cechy vs trichotillomania Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne związane z innymi chorobami Rosnąca częstość zaburzeń typu OCD wprzebiegu chorób somatycznych i SPA

Leki psychotropowe dzieli się na:. • leki normotymiczne (należące do l. przeciwdrgawkowych) → ATC. (N03). • leki psycholeptyczne → ATC (N05). leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki,. duże trankwilizery). • leki przeciwlękowe (anksjolityki,. uspokajające, małe trankwilizery). • leki nasenne i. uspokajające. • leki psychoanaleptyczne → ATC (N06). • leki. przeciwdepresyjne (antydepresanty) - więcej • leki psychostymulujące i. nootropowe. Leki przeciwlękowe są bardzo często przypisywane przez. lekarzy rodzinnych, należy jednak pamiętać, że nie należy ich. przyjmować dłużej niż miesiąc ponieważ mają właściwości. uzależniające.. Jeśli i to nie wystarcza, lekarz przepisuje leki. antypsychotyczne i anksjolityczne (przeciwlękowe).. Objawy tolerancji odstawiennej pogłębiać się mogą stopniowo. przez okres kilku lat, choć pogorszenie nastąpić może również. szybciej.. U niektórych osób po zażyciu lekarstwa może wystąpić. niepożądana reakcja na lek.. - nagłe odstawienie lekarstw – bardzo niebezpieczne,. odradzane przez samych producentów leków, niesie ze sobą. wystąpienie poważnych objawów fizykalnych i emocjonalnych, po. zbyt szybkim odstawieniu lekarstw system nerwowy pogrąża się w. chaosie. - przyjmowanie lekarstw naprzemiennie (np.. Skutkiem interakcji leku z żywnością bogatą. w tyraminę jest pobudzenie psychoruchowe, zwiększenie. częstotliwości rytmu serca oraz gwałtowny, groźny dla życia i. zdrowia wzrost ciśnienia krwi (czasami przełom nadciśnieniowy).. Dochodzi do zmniejszenia stężenia leku we krwi i możliwy jest. brak skuteczności terapii.. Na skutek spożywania alkoholu w. czasie leczenia metabolizm leku zostaje zmniejszony, co powoduje. zwiększenie jego stężenia we krwi.. Nasila się również działanie. alkoholu.. Dochodzi do zwiększenia stężenia. leku we krwi i zwiększenia ryzyka wystąpienia działań. niepożądanych: zaburzeń żołądkowo-jelitowych, zawrotów. głowy, senności, niezborności ruchów, zaburzeń świadomości.Alkohol nasila działanie leku, co naraża pacjenta na. wystąpienie takich objawów niepożądanych, jak zawroty głowy i. senność.. Na skutek spożywania alkoholu w czasie leczenia. metabolizm leku zostaje zmniejszony, co powoduje zwiększenie. jego stężenia we krwi.

Co to są leki antypsychotyczne?. Które z leków antypsychotycznych wybiera się do terapii pierwszego epizodu psychozy?. Jak dzielą się leki antypsychotyczne?. Kiedy stosuje się typowe leki antypsychotyczne?. Co to są atypowe leki antypsychotyczne?. Pięć przykazań promujących przyjmowanie leków antydepresyjnych Leki antydepresyjne nie uzależniają Jeśli leki są zapisane do codziennego przyjmowania należy je przyjmować 7 dni w tygodniu Zauważenie poprawy może zająć nawet pierwsze 4 tygodnie leczenia Nie przerywaj leczenia, zanim nie skonsultujesz tego ze swoim terapeutą, nawet jeżeli od kilku dni/tygodni czujesz się już całkiem dobrze Niewielkie objawy uboczne występują przy większości leków, ale trwają zwykle krótko.. AD(etapy 1– 3) Normotymik Terapia Litem (kontynuacja) Poziom litu ≥ 0.. Pozycja dialogów psychiatra – pacjent w typologii wg Mukarovsky’ego Innym przykładem dysfunkcjonalnego dialogu terapeuta – pacjent jest przewaga konwersacji w dialogu, dialogu która nie pozwala na poznanie osobistych problemów chorego, dając tylko informację o kulturowej otoczce jego problemów psychicznych.

Co to są leki antypsychotyczne?. Które z leków antypsychotycznych wybiera się do terapii pierwszego epizodu psychozy?. Leki antypsychotyczne typowe (klasyczne) Leki antypsychotyczne atypowe (Nowsze) Wpływają głównie na redukcję objawów wytwórczych Wpływają w większym stopniu, niż leki typowe, na redukcję objawów ubytkowych i objawów dezorganizacji Ich skuteczność jest związana głównie z ich wpływem na receptory dopaminowe Ich szeroki profil działania (a więc wpływ na ustępowanie różnych typów objawów) wiąże się z tym, że wpływają one również na inne neuroprzekaźniki, np.. Kiedy stosuje się typowe leki antypsychotyczne?. Co to są atypowe leki antypsychotyczne?. Często takie grupy wsparcia składają się nie tylko z chorych, ale i członków ich rodzin, czy ich bliskich przyjaciół.. Brak 2.. RIMA ZALETY WADY l l l Skuteczne przy terapii depresji atypowej Mała liczba interakcji Bezpieczne w terapii osób w wieku podeszłym Brak dysfunkcji seksualnych Lek z wyboru w terapii fobii socjalnej l Mniej skuteczne w terapii depresji typowej Dawkowanie – 300 -600 mg/p.. 2 0 0 2 4 6 8 10 12 0 pozycja reboksetyna 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 pozycja bupropion pozycja mirtazapina pozycja duloksetyna mirtazapina Metaanaliza skuteczności i tolerancji LPD 2009 Cipriani A. i in, 12 Lancet. AD(etapy 1– 3) Normotymik Terapia Litem (kontynuacja) Poziom litu ≥ 0.

W związku z tym rodzi się pytanie, w jaki sposób leki należące do grupy przeciwdepresyjnych pomagają w depresji.. Czy wpływają na „czarnowidztwo”?. Ważne jest jednak rozumienie mechanizmów działania tych leków, zwłaszcza w sytuacjach braku poprawy klinicznej po leczeniu.. Ale badanie Shiroma i wsp.. Ale jest to tylko etap prowadzący do ostatecznego efektu, którym jest poprawa nastroju.. Hipoteza ta powstała w celu wyjaśnienia paradoksu opóźnienia działania leków przeciwdepresyjnych:. • efekt działania leków w subiektywnej obserwacji pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne jest opóźniony o ok. 2 tygodnie (poprawa nastroju jest odroczona w czasie w stosunku do czasu rozpoczęcia leczenia),. • molekularne, komórkowe, neurobiologiczne efekty działania leków następują szybko, w ciągu godzin od ich podania.. Opisywane tu procesy mają znaczenie nie tylko w adolescencji.. Zarówno u pacjentów z depresją, jak i u zdrowych ochotników przyśrodkowa kora przedczołowa i ośrodki limbicznej odpowiedzi emocjonalnej (przednia część zakrętu obręczy, jądro migdałowate, wzgórze) wykazywały zwiększoną odpowiedź na bodźce pozytywne i zmniejszoną odpowiedź na bodźce negatywne pod wpływem podawania leków przeciwdepresyjnych.. Wyniki te wskazują, że leki przeciwdepresyjne działają poprzez normalizowanie nieprawidłowej odpowiedzi neuronalnej u osób z depresją – zwiększenie aktywności mózgu w odpowiedzi na pozytywne bodźce i zmniejszenie aktywności w odpowiedzi na negatywne bodźce.. Czy mówimy o zmianie przetwarzania informacji o znaczeniu emocjonalnym, czy o wpływie na wymiar złości i agresji – punktem wspólnym jest niezbędność doświadczenia przez pacjenta tego zmienionego sposobu przeżywania w kontaktach z innymi osobami.

Leżałam w łóżku, nie spałam i nie potrafiłam skupić się na niczym.. Dawkowanie Cipramil podaje się doustnie raz na dobę w dawce 20 mg. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie oraz nasilenia depresji dawkę można zwiększyć, maksymalnie do 60 mg na dobę.. Rezultaty tych badań wykazały, że: leczenie rozpoczyna się od dawki 10 mg, jeden raz dziennie, przez pierwszy tydzień, a następnie dawkę zwiększa się do 20 mg raz dziennie optymalna dawka to 20 – 30 mg dziennie w leczeniu krótko - jak i długoterminowym leczenie powinno być wieloletnie. Zdecydował się na leczenie podtrzymujące po otrzymaniu informacji, że w ten sposób ma szanse zabezpieczyć się przed kolejnym nawrotem depresji.. Środki ostrożności lek nie powinien być stosowany u kobiet w czasie ciąży i karmienia piersią nie zaleca się podawania leku dzieciom leczenie chorych na padaczkę wymaga szczególnej ostrożności podobnie ostrożność jest niezbędna w czasie leczenia chorych z zaburzeniami krążenia, u chorych z jaskrą i pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (werfaryna) nie powinno się łączyć leczenia Seroxatem z lekami z grupy MAO pacjenci leczeni tym preparatem powinni się wstrzymać ze spożywaniem alkoholu. Objawy uboczne Niekiedy, na początku leczenia, niektórzy pacjenci mogą się skarżyć na: wzmożoną potliwość senność nudności suchość w ustach zaparcia lub biegunki zmiany w ciśnieniu tętniczym krwi. Obawiał się, że podobna sytuacja może się powtórzyć w czasie planowanego wyjazdu.. W czasie całej kuracji, która trwała łącznie 8 miesięcy pacjent nie skarżył się na żadne objawy uboczne związane z podawanym lekiem.. Napady lęku ani paniki nie pojawiły się ani razu, mimo, że pacjent przez wiele tygodni był poza krajem.. Zasady stosowania Lek ten jest w aptekach pod postacią kapsułek 25 i 50 mg. Uważa się, że aby uzyskać efektywne działanie leku należy go podawać w dawce do 100 mg dziennie (po 50 rano i przed wieczorem).. Mimo, że większość osób przyjmujących ten lek nie skarży się na zaburzenia koordynacji w czasie prowadzenia samochodu, zaleca się tu zwiększoną ostrożność ze względu na możliwość indywidualnej nadwrażliwości.. Miała przekonanie, że jest osobą niezdolną, która zmarnowała życie.. Raz wyrzucała sobie, że nie założyła rodziny a innym razem, że nie zrobiła kariery zawodowej i „do niczego nie doszła w życiu”.

Leki przeciwdepresyjne. trójpierścieniowe i czteropierścieniowe. DZIAŁANIE. TRÓJPIERŚCIENIOWYCH I CZTEROPIERŚCIENIOWYCH. LEKÓW. I CZTEROPIERŚCIENIOWYCH. LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH. Leczenie nortryptyliną zaczyna się. od dawki 25 mg dziennie, a jeżeli dawka 100 mg nie daje. efektu, to w 3. lub 4. tygodniu leczenia zwiększa się ją. do – mg. Amoksapinę stosuje się w początkowej dawce 50. mg dziennie, a następnie podnosi sieją do 400 mg. Ze. względu na krótki okres półtrwania (8 h) należy podawać. ją w dawkach podzielonych.. lub 200 mg. dziennie.. PREPARATY TRÓJ- I. CZTEROPIERŚCIENIOWYCH LEKÓW. PRZECIWDEPRESYJ­NYCH. Sole. litu (np.. Trój- i czteropierścieniowe leki. są skuteczne w leczeniu objawów depresji.. Po tym czasie, jeżeli objawy. depresji się nie pojawiają, dawkę leku można zmniejszać o. 25 mg (5 mg w przypadku protryptyliny) co 2-3 dni.. Amitryptylina, imipramina, trymipramina i doksepina mają. najsilniejsze działanie antycholinergiczne; amoksapina,. nortryptylina i maprotylina mniejsze; dezypramina. najmniejsze.. Występuje on szczególnie przy łączeniu. leków przeciwdepresyjnych trój- czy czteropierścieniowych. z lekami przeciwpsychotycznymi czy antycholinergicznymi.. Sedacja występuje dość. powszechnie przy stosowaniu trój- i czteropierścieniowych. leków przeciwdepresyjnych.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 06/12/2022

Views: 5281

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.