Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentó (2022)

Co to jest biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT to inaczej Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT lub Wykaz podatników VAT, prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”).

Biała lista - w postaci wyszukiwarki - jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Wykaz funkcjonuje od września 2019 roku i pomaga firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista pozwala ci:

 • sprawdzić czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • dowiedzieć się dlaczego twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT
 • potwierdzić numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Przejdź do Białej listy podatników VAT.

Jak się znaleźć na białej liście podatników VAT

Nie musisz nic robić, aby dane twojej firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych.

Jeśli jednak te informacje będą niepoprawne, będziesz mógł wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Jak przeszukiwać białą listę podatników VAT

Informacje zamieszczone w wykazie możesz wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Jeśli wpiszesz tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których wybierzesz właściwą firmę.

(Video) Biała lista podatników VAT. Jak weryfikować konto kontrahenta?

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych w CEIDG, w wyszukiwarce, w polu "nazwa podmiotu" podaj imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Pytając o dane wskazujesz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie danych wyszukiwanej firmy. Będzie na nim również unikalny identyfikator przypisany do twojego wyszukiwania. To potwierdzenie możesz wydrukować.

Zakres informacji o podatnikach

W wykazie znajdziesz:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • status podmiotu:

  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru
  oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Jakie rachunki są na białej liście podatników VAT

Dla przedsiębiorców bardzo ważną informacją, którą znajdą w wykazie są numery firmowych rachunków bankowych. Są to tak zwane rachunki rozliczeniowe.

Te numery są publikowane wyłącznie w przypadku podatników:

 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni
 • przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT czynni.

Ważne! Twoje dane zostaną uwidocznione w wykazie, ale nie obejmą informacji o rachunku rozliczeniowym, jeśli:

 • nie rejestrowałeś się do VAT, na przykład ze względu na małe obroty
 • odmówiono ci rejestracji jako podatnika VAT z obiektywnych przyczyn
 • zostałeś wykreślony z wykazu.

Rachunki, które widzisz na białej liście zostały pobrane automatycznie z baz Krajowej Administracji Skarbowej, po potwierdzeniu w STIR. Są to te same numery rachunków firmowych, które podałeś do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (na przykład po założeniu konta firmowego w banku).

(Video) Biała Lista podatników VAT - najważniejsze punkty

STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który umożliwia szefowi KAS analizę i przekazywanie informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym - twój rachunek powinien zostać zgłoszony do STIR przez bank, który go prowadzi.

Jeśli numer lub numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się i nie podałeś tej informacji do swojego urzędu skarbowego, powinieneś je zaktualizować. Spółki zarejestrowane w KRS i spółki cywilne składają aktualizację bezpośrednio do urzędu skarbowego (NIP-8 i NIP-2), przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - przez CEIDG.

Także w przypadku zmiany urzędu skarbowego – poinformuj nowy urząd o posiadanych rachunkach firmowych (tzn. wskaż rachunki w zgłoszeniu aktualizacyjnym).

Pamiętaj, że w wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe - czyli ROR, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują w swoich firmach. Nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jeśli używasz takiego rachunku, twój kontrahent nie odnajdzie go w wykazie.

Przeczytaj jakie są sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy podatników VAT

Co zrobić, jeżeli na białej liście nie ma rachunku firmy

Jesteś podatnikiem VAT i masz rachunek bankowy, ale nie możesz znaleźć się na białej liście? Odpowiedz kolejno na trzy pytania i sprawdź co możesz zrobić w każdej sytuacji:

1) Czy mam rachunek firmowy (konto firmowe)?

(Video) Ile trwa wpis na białą listę?

Jeśli NIE: załóż rachunek rozliczeniowy w banku lub w SKOK.

Jeśli nie jesteś pewien czy rachunek, którego używasz w firmie, jest rachunkiem rozliczeniowym założonym do działalności gospodarczej, potwierdź to w swoim banku.

2) Czy zgłosiłem rachunek firmowy, którego teraz używam, do urzędu skarbowego?

Jeśli NIE: zgłoś swój rachunek firmowy do urzędu skarbowego:

 • firmy zarejestrowane w CEIDG: Zmień dane firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • firmy zarejestrowane w KRS: Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (NIP-8)
 • spółki cywilne: Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji
  w CEIDG: Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7.

3) Czy twój bank przekazał numer twojego rachunku do STIR?

Jeśli NIE: wyjaśnij problem w swoim banku.

Bank przekazuje numer rachunku rozliczeniowego do STIR automatycznie, jednak jeżeli masz konto firmowe i zgłosiłeś je do CEIDG lub urzędu skarbowego, a twoje konto wciąż nie jest widoczne w wykazie podatników VAT, warto to sprawdzić w twoim banku.

Jeśli odpowiedziałeś TAK na wszystkie 3 pytania i jesteś podatnikiem VAT, twoje konto firmowe powinno znaleźć się w wykazie.

(Video) Biała lista podatników VAT w Excelu [aktualizacja na 2021 rok]

Jak dodać rachunek bankowy do wpisu w CEIDG

Jeśli twoja firma jest zarejestrowana w CEIDG, możesz zgłosić swój rachunek do urzędu skarbowego przez internet, na portalu Biznes.gov.pl korzystając z opcji zmiany danych we wpisie.

W elektronicznym wniosku podaj: numer rachunku, imię i nazwisko posiadacza rachunku, typ rachunku (firmowy lub osobisty). Określ też kraj siedziby banku (oddziału) i pełną nazwę banku.

Tę operację możesz przeprowadzić kilkukrotnie, jeśli chcesz dodać więcej niż jeden rachunek.

Ważne! Nawet jeśli wcześniej podawałeś we wniosku do CEIDG numer rachunku bankowego nie będzie on widoczny w twoim wpisie. CEIDG przekazuje informację o numerze rachunku do urzędu skarbowego, ale jej nie archiwizuje. To też oznacza, że w twoim wpisie te pole będzie zawsze puste. Jeśli chcesz sprawdzić jaki numer rachunku został zgłoszony do urzędu skarbowego, musisz skontaktować się bezpośrednio ze swoim urzędem.

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy

Od 1 stycznia 2020 roku, jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 7 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, termin na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o przelewie na rachunek spoza białej listy został przedłużony do 14 dni, od dnia wykonania przelewu.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

(Video) Program do Białej listy VAT - Masowa i automatyczna biała lista - Hyperflow CRM - outsourcing SYNTEO

O czym trzeba pamiętać

 • Sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
 • W dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.
 • Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów.

Uzyskaj pomoc

Masz pytania i wątpliwości? Napisz e-mail na skrzynkę WykazPodatnikow@mf.gov.pl są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 pod numerami:

 • 801 055 055 - dla połączeń z telefonów stacjonarnych
 • 22 330 03 30 - dla połączeń z telefonów komórkowych
 • +48 22 330 03 30 - dla połączeń z zagranicy

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wykazu podatników VAT. Przejdź do pytań i odpowiedzi, na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Videos

1. Biała lista podatników VAT – weryfikuj kontrahentów w aplikacji Qalcwise
(Qalcwise)
2. Jak zweryfikować rachunek bankowych klienta z białą listę podatników VAT?
(Kancelaria Podatkowa Skłodowscy)
3. Na luzie o podatkach | Odc. 10 Biała lista podatników VAT
(PwC Polska)
4. Najnowsze zmiany(lipiec 2020) związane z JPK_VAT oraz białą listą
(HOGART SP. Z O.O.)
5. Biała lista podatników w SAP z All for One Partner Checker
(All for One Poland)
6. Biała Lista podatników VAT. Weryfikacja w programie RAKS.
(RAKS)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 05/24/2022

Views: 6434

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.