Metafen tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Jest to preparat zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen wpołączeniu zparacetamolem.

Preparat zawiera substancję ibuprofen + paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Metafen

tabletki;200 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu, 325 mg paracetamolu);10 tabl.

Polpharma

8,52 zł

Metafen

tabletki;200 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu, 325 mg paracetamolu);20 tabl.

Polpharma

13,13 zł

Metafen

tabletki;200 mg +325 mg (1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu, 325 mg paracetamolu);50 tabl.

Polpharma

24,82 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Metafen - tabletki?

Jest to preparat złożony zawierający ibuprofen oraz paracetamol, substancje różniące się miejscem isposobem działania. Preparat ma znacząco szybszy początek działania, silniejsze idłuższe działanie, niż zawarte wnim substancje czynne stosowane rozłącznie. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) zgrupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe iprzeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę wrozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak iCOX-2). Enzymy te biorą udział wreakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn zlipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej ikrócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Ibuprofen ijego metabolity przenikają przez łożysko, aw niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią. Paracetamol wykazuje działanie ośrodkowe. Hamuje aktywność cyklooksygenazy 2(COX-2) wmózgu iw rdzeniu kręgowym. Może także zwiększać aktywność serotoniny wdrogach zstępujących, co blokuje przekazywanie bodźców bólowych wrdzeniu kręgowym. Wprzeciwieństwie do ibuprofenu praktycznie nie działa obwodowo. Po podaniu doustnym zarówno paracetamol jak iibuprofen są dobrze wchłaniane zprzewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie ibuprofenu we krwi uzyskiwane jest wciągu 1–2 godzin, aparacetamolu wciągu 30–40 minut po podaniu.

Kiedy stosować Metafen - tabletki?

Preparat jest wskazany:
• wbólach różnego pochodzenia, wtym bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, kości istawów, bóle lędźwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle
• wgorączce.

Kiedy nie stosować preparatu Metafen - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Uczulenie na powyższe leki może objawiać się wpostaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób:
• zczynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, wtym po zastosowaniu NLPZ
• zciężkim nadciśnieniem tętniczym
• zciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, tachykardią, chorobą niedokrwienną serca (dławicą piersiową)
• zciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (w tym skaza krwotoczna, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych)
• uktórych wystąpiło zatrzymanie moczu
• stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)
• zwrodzonym niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol
• uosób nadużywających alkoholu (w tym zchorobą alkoholową)
oraz
• ukobiet wciąży iw okresie karmienia piersią
• udzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metafen - tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu wnajmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się zlekarzem.

U osób zniekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści zleczenia do ryzyka znim związanego; utych osób należy unikać stosowania preparatu wdużych dawkach (2400 mg na dobę).

Lekarz starannie rozważy stosunek korzyści zleczenia do ryzyka znim związanego wprzypadku konieczności długotrwałego leczenia osób, uktórych występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), szczególnie jeśli wymagane są duże dawki preparatu (2400 mg na dobę).

Ze względu na ryzyko przedawkowania paracetamolu iuszkodzenia wątroby należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. Przyjmowanie preparatu iinnych leków zawierających paracetamol jest przeciwwskazane. Stosowanie preparatu przez osoby zniewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone lub wyniszczone zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby skutkiem przedawkowania paracetamolu. Wrazie przedawkowania paracetamolu należy natychmiast skontaktować się zlekarzem, nawet wprzypadku braku jakichkolwiek dolegliwości idobrego samopoczucia. Istnieje ryzyko wystąpienia opóźnionego uszkodzenia wątroby.

Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu iinnych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się zlekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować uosób:
• zzaburzeniami czynności wątroby (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki imonitorować czynność wątroby)
• zzaburzeniami czynności nerek (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki; ryzyko wystąpienia lub dalszego pogorszenia czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek)
• znadciśnieniem tętniczym, zzaburzeniami czynności serca (w tym zzastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, zawałem serca), także jeżeli występowały one wprzeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów iobrzęki; chorzy ztej grupy powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)
• zczynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności woddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie istanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
• ztoczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
• zchorobami przewodu pokarmowego wwywiadzie, wtym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego iCrohna (ryzyko zaostrzenia choroby)
• zzaburzeniami krzepnięcia krwi i/lub stosujących leki przeciwzakrzepowe
• stosujących inne leki
• wpodeszłym wieku (u osób po 65. roku życia istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność istosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie którykolwiek zpowyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się zryzykiem wystąpienia krwotoku zprzewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu iniekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić wkażdym momencie leczenia, także uosób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne uosób wpodeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza owszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie okrwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie zprzewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.

W przypadku osób zchorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. Utych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.

Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia zprzewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność iskonsultować się zlekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, wtym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy odziałaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, wtym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki zgrupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Wpowyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych.

Szczególna ostrożność iścisły nadzór lekarski jest wymagany wprzypadku stosowania preparatu przez chorych znadciśnieniem tętniczym, zzastoinową niewydolnością serca, zzatrzymaniem płynów iobrzękami, zchorobą niedokrwienną serca, zchorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych zczynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek zpowyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się zlekarzem.

Długotrwałe stosowanie ibuprofenu wdużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa iJohnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko inajczęściej pojawiają się w1. miesiącu stosowania preparatu. Wrazie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności ukobiet inie jest zalecane ukobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające iustępuje po zakończeniu leczenia.
Stosowanie leku może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania stężenia glukozy we krwi). Przed wykonaniem badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza oprzyjmowaniu preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Metafen - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli: jednorazowo 1–2 tabletek, następnie wrazie potrzeby 1–2 tabletek do 3razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 6tabletek na dobę.

Dzieci imłodzież po 12. roku życia: jednorazowo 1tabletka, następnie wrazie potrzeby 1tabletka do 3razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3tabletki na dobę.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego.

Nie należy stosować preparatu udzieci do 12. roku życia.

Sposób podawania:
Preparat wpostaci tabletek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać wcałości (nie dzielić, nie rozgryzać), popijając wodą. Zaleca się przyjmowanie preparatu po posiłku.

Czy można stosować Metafen - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się zlekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte wakapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ukobiet wciąży iu kobiet wokresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wprzypadku stosowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu iwystąpienia ciężkich działań niepożądanych).

Nie należy stosować preparatu zponiżej wymienionymi lekami:
­ kwas acetylosalicylowy, nazywany potocznie aspiryną (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)
­ inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, wtym inhibitory COX-2, takie jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego).
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)
­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, wtym inhibitorami konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ lekami przeciwpłytkowymi lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego)
­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym wmałych dawkach wcelu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca izwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
­ cyklosporyną itakrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego)
­ metotreksatem ilitem (możliwe zwiększenie stężenia wosoczu zarówno litu, jak imetotreksatu inasilenie ich działań toksycznych)
­ lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy, wtym ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami (ryzyko uszkodzenia wątroby nawet wprzypadku stosowania zalecanych dawek)
­ inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia iwysokiej gorączki)
­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)
­ chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia choramfenikolu wosoczu krwi)
­ metoklopramidem idomperydonem (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)
­ propanteliną iinnymi lekami hamującymi perystaltykę przewodu pokarmowego (opóźnienie wchłaniania paracetamolu).

Spożywanie alkoholu wokresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby ijej niewydolności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Metafen - tabletki?

Jak każdy lek, również Metafen może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Często: ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, dolegliwości żołądkowe iwymioty, zwiększenie aktywności ALT iGGTP oraz zmienione parametry wskaźników wątrobowych po zastosowaniu paracetamolu, zwiększenie stężenia kreatyniny imocznika we krwi.


Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, wzdęcia, zaparcia, wrzód trawienny, perforacja lub krwawienie zprzewodu pokarmowego (z objawami wpostaci smolistych stolców ikrwawych wymiotów, wniektórych przepadkach zakończonych zgonem; szczególnie narażone są osoby wpodeszłym wieku), wrzodziejące zapalenie jamy ustnej izaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ichoroby Leśniowskiego iCrohna, wysypki różnego rodzaju, wtym świąd ipokrzywka, zwiększenie aktywności AST, zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej, fosfokinazy kreatynowej ikreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny izwiększenie liczby płytek krwi.

Rzadko: bezsenność, zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk.

Bardzo rzadko: zaburzenia układu krwiotwórczego (agranulocytoza, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, neutropenia, pancytopenia imałopłytkowość; pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, nieuzasadnione krwawienia isiniaki oraz krwawienie znosa), reakcje nadwrażliwości (niespecyficzne reakcje alergiczne, anafilaksja), ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs; ich objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka ikrtani, duszność, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie), splątanie, depresja, omamy, parestezje, zapalenie nerwu wzrokowego isenność, pobudzenie, drażliwość, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, reaktywność układu oddechowego, wtym: astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli iduszność, nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby iżółtaczka, powiększona wątroba (po przedawkowaniu paracetamol może powodować ostrą niewydolność wątroby, niewydolność wątroby, martwicę wątroby iuszkodzenie wątroby), nadmierna potliwość, plamica inadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, wtym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa iJohnsona imartwica toklsyczna-rozpływna naskórka, nefrotoksyczność (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz ostra iprzewlekła niewydolność nerek, dyzuria, zmniejszenie ilości moczu, martwica brodawek nerkowych, podwyższone stężenie mocznika wsurowicy, zwiększone stężenie sodu wosoczu), zmęczenie, złe samopoczucie.

Z nieznaną częstością: reakcja polekowa zeozynofilią iobjawami ogólnymi (zespół DRESS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP).

U osób zistniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas stosowania ibuprofenu odnotowano pojedyncze przypadki aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, którego objawami są sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

W pojedynczych przypadkach opisywano: reakcje psychotyczne iszumy uszne.

Przeczytaj też artykuły

  • Ból brzucha
  • Ból głowy
  • Gorączka
  • Grypa
  • Nieżyt nosa
  • Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ibuprofen + paracetamol

APAP intense (tabletki powlekane)Kidofen duo (zawiesina doustna)Nurofen Ultima (tabletki powlekane)

Jest to preparat zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen wpołączeniu zparacetamolem.Preparat zawiera substancję ibuprofen + paracetamolLek dostępny bez receptyNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiMetafen tabletki;200 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera...

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób:• zczynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, wtym po zastosowaniu NLPZ• zciężkim nadciśnieniem tętniczym• zciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, tachykardią, chorobą niedokrwienną serca (dławicą piersiową)• zciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (w tym skaza krwotoczna, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych)• uktórych wystąpiło zatrzymanie moczu• stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)• zwrodzonym niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej• stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol• uosób nadużywających alkoholu (w tym zchorobą alkoholową)oraz• ukobiet wciąży iw okresie karmienia piersią• udzieci do 12. roku życia.. U osób zniekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub chorobą naczyń mózgowych, lekarz dokładnie rozważy stosunek korzyści zleczenia do ryzyka znim związanego; utych osób należy unikać stosowania preparatu wdużych dawkach (2400 mg na dobę).. Szczególną ostrożność należy zachować uosób:• zzaburzeniami czynności wątroby (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki imonitorować czynność wątroby)• zzaburzeniami czynności nerek (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki; ryzyko wystąpienia lub dalszego pogorszenia czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek)• znadciśnieniem tętniczym, zzaburzeniami czynności serca (w tym zzastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, zawałem serca), także jeżeli występowały one wprzeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów iobrzęki; chorzy ztej grupy powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)• zczynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności woddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie istanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)• ztoczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)• zchorobami przewodu pokarmowego wwywiadzie, wtym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego iCrohna (ryzyko zaostrzenia choroby)• zzaburzeniami krzepnięcia krwi i/lub stosujących leki przeciwzakrzepowe• stosujących inne leki• wpodeszłym wieku (u osób po 65. roku życia istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność istosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie którykolwiek zpowyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem.. Należy zachować ostrożność iskonsultować się zlekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, wtym choroby wrzodowej lub krwawienia (np.. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.. Nie należy stosować preparatu zponiżej wymienionymi lekami:­ kwas acetylosalicylowy, nazywany potocznie aspiryną (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)­ inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, wtym inhibitory COX-2, takie jak np.. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, wtym inhibitorami konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ lekami przeciwpłytkowymi lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego)­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym wmałych dawkach wcelu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)­ glikozydami nasercowymi np.. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca izwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)­ cyklosporyną itakrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego)­ metotreksatem ilitem (możliwe zwiększenie stężenia wosoczu zarówno litu, jak imetotreksatu inasilenie ich działań toksycznych)­ lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy, wtym ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami (ryzyko uszkodzenia wątroby nawet wprzypadku stosowania zalecanych dawek)­ inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia iwysokiej gorączki)­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)­ chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia choramfenikolu wosoczu krwi)­ metoklopramidem idomperydonem (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)­ propanteliną iinnymi lekami hamującymi perystaltykę przewodu pokarmowego (opóźnienie wchłaniania paracetamolu).. Bardzo rzadko: zaburzenia układu krwiotwórczego (agranulocytoza, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, neutropenia, pancytopenia imałopłytkowość; pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, nieuzasadnione krwawienia isiniaki oraz krwawienie znosa), reakcje nadwrażliwości (niespecyficzne reakcje alergiczne, anafilaksja), ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs; ich objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka ikrtani, duszność, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie), splątanie, depresja, omamy, parestezje, zapalenie nerwu wzrokowego isenność, pobudzenie, drażliwość, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, reaktywność układu oddechowego, wtym: astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli iduszność, nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby iżółtaczka, powiększona wątroba (po przedawkowaniu paracetamol może powodować ostrą niewydolność wątroby, niewydolność wątroby, martwicę wątroby iuszkodzenie wątroby), nadmierna potliwość, plamica inadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, wtym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa iJohnsona imartwica toklsyczna-rozpływna naskórka, nefrotoksyczność (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz ostra iprzewlekła niewydolność nerek, dyzuria, zmniejszenie ilości moczu, martwica brodawek nerkowych, podwyższone stężenie mocznika wsurowicy, zwiększone stężenie sodu wosoczu), zmęczenie, złe samopoczucie.

Jest to preparat zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen wpołączeniu zparacetamolem.Preparat zawiera substancję ibuprofen + paracetamolLek dostępny bez receptyNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiMetafen tabletki;200 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera:...

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób:• zczynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, wtym po zastosowaniu NLPZ• zciężkim nadciśnieniem tętniczym• zciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, tachykardią, chorobą niedokrwienną serca (dławicą piersiową)• zciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (w tym skaza krwotoczna, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych)• uktórych wystąpiło zatrzymanie moczu• stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)• zwrodzonym niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej• stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol• uosób nadużywających alkoholu (w tym zchorobą alkoholową)oraz• ukobiet wciąży iw okresie karmienia piersią• udzieci do 12. roku życia.. Szczególną ostrożność należy zachować uosób:• zzaburzeniami czynności wątroby (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki imonitorować czynność wątroby)• zzaburzeniami czynności nerek (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki; ryzyko wystąpienia lub dalszego pogorszenia czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek)• znadciśnieniem tętniczym, zzaburzeniami czynności serca (w tym zzastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, zawałem serca), także jeżeli występowały one wprzeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów iobrzęki; chorzy ztej grupy powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim)• zczynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności woddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie istanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)• ztoczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)• zchorobami przewodu pokarmowego wwywiadzie, wtym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego iCrohna (ryzyko zaostrzenia choroby)• zzaburzeniami krzepnięcia krwi i/lub stosujących leki przeciwzakrzepowe• stosujących inne leki• wpodeszłym wieku (u osób po 65. roku życia istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność istosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie którykolwiek zpowyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem.. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, wtym inhibitorami konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ lekami przeciwpłytkowymi lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego)­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym wmałych dawkach wcelu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)­ glikozydami nasercowymi np.. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca izwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)­ cyklosporyną itakrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)­ kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego)­ metotreksatem ilitem (możliwe zwiększenie stężenia wosoczu zarówno litu, jak imetotreksatu inasilenie ich działań toksycznych)­ lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy, wtym ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami (ryzyko uszkodzenia wątroby nawet wprzypadku stosowania zalecanych dawek)­ inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia iwysokiej gorączki)­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)­ chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia choramfenikolu wosoczu krwi)­ metoklopramidem idomperydonem (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)­ propanteliną iinnymi lekami hamującymi perystaltykę przewodu pokarmowego (opóźnienie wchłaniania paracetamolu).. Bardzo rzadko: zaburzenia układu krwiotwórczego (agranulocytoza, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, neutropenia, pancytopenia imałopłytkowość; pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, nieuzasadnione krwawienia isiniaki oraz krwawienie znosa), reakcje nadwrażliwości (niespecyficzne reakcje alergiczne, anafilaksja), ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs; ich objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka ikrtani, duszność, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie), splątanie, depresja, omamy, parestezje, zapalenie nerwu wzrokowego isenność, pobudzenie, drażliwość, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, reaktywność układu oddechowego, wtym: astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli iduszność, nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby iżółtaczka, powiększona wątroba (po przedawkowaniu paracetamol może powodować ostrą niewydolność wątroby, niewydolność wątroby, martwicę wątroby iuszkodzenie wątroby), nadmierna potliwość, plamica inadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, wtym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa iJohnsona imartwica toklsyczna-rozpływna naskórka, nefrotoksyczność (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz ostra iprzewlekła niewydolność nerek, dyzuria, zmniejszenie ilości moczu, martwica brodawek nerkowych, podwyższone stężenie mocznika wsurowicy, zwiększone stężenie sodu wosoczu), zmęczenie, złe samopoczucie.

Ulotka Metafen Ibuprofen dostępna w bazie leków na Medme.pl. Sprawdź informacje o składzie, działaniu, dawkowaniu czy interakcjach z innymi lekami.

Ibuprofen można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia).. Bardzo rzadko: wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, choroby Leśniowskiego-Crohna, smołowate stolce, krwawe wymioty, zapalenie dwunastnicy, zapalenie przełyku, depresja, bezsenność, dezorientacja, zmienność nastroju, pobudzenie, senność, drażliwość, uczucie zmęczenia, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych z gorączką lub śpiączką, szumy uszne, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, trzustki, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, niedokrwistość (hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia (bez lub z plamicą), pancytopenia, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella), pokrzywka, rumień wielopostaciowy, łysienie, złuszczające zapalenie skóry, obrzęk twarzy, krtani, języka, duszność, tachykardia, niedociśnienie, wstrząs, ostry wstrząs, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca.. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg na dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu).. Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z: kwasem acetylosalicylowym (możliwość nasilenia działań niepożądanych); innymi lekami z grupy NLPZ (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); lekami przeciwnadciśnieniowymi (leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi); lekami moczopędnymi (istnieją nieliczne dowody na zmniejszenie skuteczności działania leków moczopędnych); lekami przeciwzakrzepowymi - z nielicznych danych klinicznych wynika, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, np.. warfaryny (acenokumarolu); zydowudyną (wydłużenie okresu krwawienia); metotreksatem i litem (zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksanu - zaleca się kontrolę stężenia litu i metotreksatu w surowicy); kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego); glikozydami nasercowymi (NLPZ mogą nasilać objawy niewydolności serca i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu); mifeprystonem (NLPZ stosowane w okresie od 8 do 12 dni po podaniu mifeprystonu mogą zmniejszyć jego skuteczność); cyklosporyną (zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego); antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek).

Ocena: ➍,➌➒ - opinii: 49. Zapoznaj się z ulotką i opiniami użytkowników leku Metafen w portalu Medsowa ☑ Sprawdź cenę przed zakupem.

Jest mega skuteczny ale na ostry ból zęba polecam brać 2 tabletki po 30 minutach nie ma śladu po bólu.. zdarza się że dokuczliwy ból głowy jest nie do zniesienia.. na mojego męża nie działa - czytałam w jednym z artykułów na tej stronie, że działanie ibuprofenu jest zależne i nie u wszystkich dany środek się sprawdza tak samo dobrze.. biorę w ciemno;) A tak na serio to jak się nie ma takiej listy przeciwwskazań jak widać w opinii poniżej to można śmiało wypróbować sobie metafen w razie mocniejszego bólu.. Zakupiłam Metafen mam wiarę, że ten środek pomoże na ból w szybkim czasie!. Metafen jest najlepszy na ból krzyża.. Na ból pleców to się na pewno nie przyda: Metafen ...prędzej zaszkodzi niż pomoże:/ Nie polecam!. jak dla mnie ok, bardzo skuteczny na bol glowy i zebów, mi pomaga.. Całe szczęście że Metafen ma w składzie składnik przeciwzapalny, bo inaczej chyba działałby na mnie za słabo, zwłaszcza jak coś się dzieje z zębami.. Jakoś nie zadziałał na mnie skutecznie ostatnio i nie mogłem szybko pozbyć się bólu, to było straszne :(. Jak dla mnie jest bardzo skuteczny i nie narzekam na brak efektów.. Dla mnie w zasadzie wszystko jedno co dostane na ból ale Metafen jakoś utkwił mi w pamięci że był spoko.

Ulotka Metafen dostępna w bazie leków na Medme.pl. Sprawdź informacje o składzie, działaniu, dawkowaniu czy interakcjach z innymi lekami.

W około 90% wchłania się z przewodu pokarmowego.. Paracetamol ulega sprzężeniu z kwasem glukuronowym (ok. 60% dawki) i jonami siarczanowymi (ok. 30% dawki).. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu leków z grupy NLPZ.. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 i kwasu acetylosalicylowego w dawce dobowej większej niż 75 mg zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów, u których występują: zaburzenie czynności wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia (u pacjentów, u których występują wymienione zaburzenia należy stosować dawki skuteczne, możliwie jak najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem czynności wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia); astma oskrzelowa lub alergia (zażycie preparatu może spowodować skurcz oskrzeli); toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej (występuje zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (np.. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna - ryzyko nasilenia objawów); zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie (z powodu pogorszenia czynności nerek, może dojść do zatrzymania płynów w organizmie); jednoczesne zażywanie leków przeciwzakrzepowych lub zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia).. U pacjentów >65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.. Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby podczas stosowania paracetamolu nie należy spożywać alkoholu.. Bardzo rzadko: zaburzenia układu krwiotwórczego (agranulocytoza, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, neutropenia, pancytopenia i trombocytopenia (pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, nieuzasadnione krwawienia i siniaki oraz krwawienie z nosa); przypadki nadwrażliwości (mogą one mieć postać niespecyficznych reakcji alergicznych i anafilaksji; objawy ciężkich reakcji nadwrażliwości: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie, anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs); splątanie, depresja, omamy; parestezje, zapalenie nerwu wzrokowego, senność, pobudzenie, drażliwość; u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej), podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (którego objawami są: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja); (w pojedynczych przypadkach) reakcje psychotyczne, szumy uszne; zaburzenia widzenia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca; reaktywność układu oddechowego (w tym: astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli i duszność); nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, powiększona wątroba (po przedawkowaniu paracetamol może powodować ostrą niewydolność wątroby, niewydolność wątroby, martwicę wątroby i uszkodzenie wątroby); nadmierna potliwość, plamica, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), ciężkie reakcje skórne; nefrotoksyczność w różnych postaciach (w tym: śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy oraz ostra i przewlekła niewydolność nerek, dyzuria, zmniejszenie ilości moczu, martwica brodawek nerkowych, podwyższone stężenie mocznika w surowicy, zwiększone stężenie sodu w osoczu; zmęczenie, złe samopoczucie.. U pacjentów w wieku >65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, należy: unikać skojarzenia preparatu z innym lekami zawierającymi paracetamol; unikać jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego i ibuprofenu (z wyjątkiem małych dawek do 75 mg na dobę); unikać jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 i kwasu acetylosalicylowego w dawce dobowej >75 mg. Ze względu na zawartość paracetamolu należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z lekami: Chloramfenikol - zwiększone stężenie chloramfenikolu w osoczu; pod wpływem cholestyraminy szybkość wchłaniania paracetamolu ulega zmniejszeniu, nie należy przyjmować cholestyraminy, jeśli wymagane jest maksymalne działanie przeciwbólowe; metoklopramid i domperydon zwiększają wchłanianie paracetamolu, nie należy jednak unikać jednoczesnego stosowania tych leków; długotrwałe, regularne stosowanie paracetamolu może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i innych kumaryn, a tym samym zwiększać ryzyko krwawienia (stosowanie doraźne nie ma znaczenia klinicznego); preparaty, które nasilają metabolizm wątrobowy (takie jak: ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany) zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek; inhibitory MAO - możliwość wystąpienia pobudzenia i wysokiej gorączki; propantelina i inne leki hamujące perystaltykę wpływają na opóźnione wchłanianie paracetamolu.Ze względu na zawartość ibuprofenu należy stosować ostrożnie w skojarzeniach: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, np.

Metafen Ibuprofen - ✅ - Dowiedz się jak stosować Metafen Ibuprofen i jakie jest zalecane dawkowanie. Na stronie m.in. opis działania, wskazania, skład, zamienniki oraz opinie pacjentów. Metafen Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne. Mechanizm

Działanie przeciwbólowe utrzymuje się przez 4 do 6 godzin, a działanie przeciwgorączkowe przez 6 do 8 godzin.. Lek Metafen Ibuprofen wskazany jest do stosowania:. – w bólach różnego pochodzenia o słabym do umiarkowanego nasileniu, np.. Lek nie jest wskazany dla dzieci poniżej 12 lat.. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Bóle słabe do umiarkowanych, bolesne miesiączkowanie, gorączka, łagodzenie objawów przeziębienia i grypy. Od 200 do 400 mg jednorazowo lub 3 do 4 razy na dobę, w miarę potrzeby.. Dzieci powyżej 12 lat: Jako środek przeciwgorączkowy – 5 mg/kg masy ciała, jeśli gorączka nie jest większa niż 39°C, powyżej 39°C – 10 mg/kg masy ciała.. U dorosłych pacjentów jednorazowa dawka ibuprofenu mogąca spowodować objawy przedawkowania nie jest precyzyjnie określona.. W przypadku występowania częstych lub przedłużających się napadów drgawkowych lekarz może zalecić dożylne podanie diazepamu lub lorazepamu.. Lek należy przyjmować bezpośrednio po posiłkach, popijając dużą ilością płynów; w przypadkach zaburzeń dotyczących przewodu pokarmowego zaleca się podawanie leku w czasie posiłków lub z mlekiem.. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.. Ze względu na możliwe szkodliwe działanie ibuprofenu na małe dzieci nie zaleca się stosowania produktu w okresie karmienia piersią.. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności.. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Metafen Ibuprofen .

Lek zgrupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.Preparat zawiera substancję telmisartanLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka;...

Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu uosób zciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz uosób zzaburzeniami wodpływie żółci.Równoległe stosowanie preparatu zaliskirenem jest przeciwwskazane uosób zcukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek.Preparat jest przeciwwskazany wII iIII trymestrze ciąży oraz wokresie karmienia piersią.. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wprzypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby, zaburzeń wodpływie żółci, zastoju żółci (preparat jest wydalany głównie zżółcią).Stosowanie leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, wtym preparatu, uchorych zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek.U chorych zzaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność; lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia potasu ikreatyniny we krwi, parametrów charakteryzujących czynność nerek.. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu uchorych po przeszczepie nerki.Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat, szczególnie po przyjęciu pierwszej dawki, może powodować objawowe niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza uchorych ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub zniedoborem sodu (np.. Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory elektrolitów izapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu.Nie zaleca się stosowania preparatu wskojarzeniu zlekami zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitorów ACE) ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego, omdlenia, zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia) oraz zaburzeń czynności nerek, wtym ostrej niewydolności nerek.. uchorych zciężką niewydolnością serca, zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki) stosowanie leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron może wiązać się zryzykiem wystąpienia gwałtowanego obniżenia ciśnienia tętniczego, skąpomoczu, zwiększenia stężenia mocznika ikreatyniny we krwi oraz rzadko, ostrej niewydolności nerek.. Należy zachować ostrożność, aleczenie powinno przebiegać pod szczególnym nadzorem lekarskim.Nie zaleca się stosowania preparatu uchorych, uktórych występuje pierwotny hiperaldosteronizm, ponieważ działanie preparatu wtej grupie chorych nie jest skuteczne.Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest uchorych zupośledzonym odpływem krwi zlewej komory serca (występujące zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej]), kardiomiopatia przerostowa).U chorych na cukrzycę, przyjmujących leki przeciwcukrzycowe, wokresie stosowania preparatu może wystąpić hipoglikemia.. Konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie leków przeciwcukrzycowych.Stosowanie preparatu, podobnie jak stosowanie innych leków działających na układ renina–angiotensyna–aldosteron, może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi).. Uosób zgrupy zwiększonego ryzyka wystąpienia hiperkaliemii lekarz zaleci ścisłe monitorowanie stężenia potasu.Do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia hiperkaliemii należą:• osoby wpodeszłym wieku, chorzy na cukrzycę, osoby zniewydolnością nerek• osoby przyjmujące równolegle preparat i/lub leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym: sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, heparynę, leki zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora angiotensyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne, trimetoprim, leki immunosupresyjne takie jak cyklosporyna lub takrolimus• osoby odwodnione, zniewyrównaną niewydolnością serca, kwasicą metaboliczną, atakże chorzy, uktórych wystąpiło pogorszenie czynności nerek, wtym nagłe pogorszenie czynności nerek np.. wprzebiegu ostrego niedokrwienia kończyn czy rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych lub po rozległym urazie).U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny wobniżaniu ciśnienia tętniczego.Należy zachować ostrożność uosób zchorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych (osoby ze zwężeniem tętnic wieńcowych lub zwężeniem naczyń mózgowych) ponieważ znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub udar mózgu.. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.Dorośli:Pierwotne nadciśnienie tętnicze: 40 mg 1raz na dobę; uniektórych chorych wystarczy dawka 20 mg 1raz na dobę; wrazie konieczności lekarz zwiększy dawkę do 80 mg 1raz na dobę lub zaleci równoległe stosowanie hydrochlorotiazydu (leku moczopędnego).. Uchorych zciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz uchorych poddawanych hemodializom lekarz zaleci zmniejszenie dawki początkowej do 20 mg 1raz na dobę.U chorych złagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; dawka nie powinna przekraczać 40 mg 1raz na dobę.. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wprzypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub zaburzeń odpływu żółci.U chorych wpodeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu udzieci imłodzieży do 18. roku życia.. Actelsar (tabletki)Micardis (tabletki)Polsart (tabletki)Pritor (tabletki)Telmabax (tabletki)Telmisartan Bluefish (tabletki)Telmisartan EGIS (tabletki)Telmisartan EGIS (tabletki powlekane)Telmisartan Genoptim (tabletki)Telmisartan Mylan (tabletki)Telmisartan Orion (tabletki)Telmix (tabletki)Tezeo (tabletki)Tolura (tabletki)Toptelmi (tabletki)Zanacodar (tabletki)

Metafen (0,2g+0,325g, 6 tabl.) - sprawdź gdzie kupisz lek! Sprawdź na KtoMaLek.pl, w których aptekach kupisz Metafen od ręki. Przeczytaj ulotkę leku Metafen.

• Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. • Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu leków z grupy NLPZ. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np.. • zaburzenie czynności wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia; u pacjentów, u których występująwymienione zaburzenia należy stosować dawki skuteczne, możliwie jak najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem ich czynności,. • zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie – może dojść do zatrzymania płynów w organizmie z powodu pogorszenia czynności nerek. • jednoczesne zażywanie leków przeciwzakrzepowych lub zaburzenia krzepnięcia krwi - ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia.. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację.. Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego lub mogą zwiększać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol), lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim miologiczne. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może zagrażać życiu i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały.. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku powyżej 65 lat powinni być poinformowani, że należy powiadomić lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu) zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.. Należy poinformować pacjenta, aby skontaktował się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia wyżej wymienionych objawów.. Baza KS-BLOZ udostępniana przez Producenta Bazy KS-BLOZ w treści portalu www.osoz.pl oraz www.bloz.pl może być wykorzystywana w celach niekomercyjnych, przez osoby fizyczne, poszukujące informacji na temat produktów leczniczych lub suplementów diety, dostępnych w sprzedaży na terenie Polski.. Producent Bazy KS-BLOZ zastrzega, że zawartość Bazy KS-BLOZ nie może być kopiowana, powielana, ani rozpowszechniana.

Metafen jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera dwie substancje czynne ibuprofen oraz paracetamol wykazujące działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne....

Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.. Produkt leczniczy Metafen zawiera paracetamol.. zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie – może dojść do zatrzymania płynów w organizmie z powodu pogorszenia czynności nerek,. U pacjentów w wieku powyżej 65. lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres może być związane z niewielkim miologiczne zwiększeniem ryzyka zawału serca.. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku powyżej 65. lat powinni być poinformowani, że należy powiadomić lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu) zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.. Mogą również wystąpić: zwiększenie czasu protrombinowego (INR), biegunka, krwawienie z żołądka lub jelit, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie potasu we krwi, kwasica metaboliczna, ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby, pobudzenie, u pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (reakcje skórne objawiające się wysypką z zaczerwienieniem i pęcherzami, łuszczeniem się skóry, owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach płciowych i spojówkach); zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych; należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do lekarza po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji skórnych;

Lek odziałaniu przeciwdepresyjnym należący do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.Preparat zawiera substancję klomipraminaLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiAnafranil tabletki powlekane;10 mg;30 tabl.Teva Pharmaceuticals...

Preparat jest wskazany wleczeniu:·stanów depresyjnych oróżnym pochodzeniu iobjawach (endogenne, reaktywne, nerwicowe, organiczne, maskowane oraz inwolucyjne postacie depresji oraz depresje związane ze schizofrenią oraz zaburzeniami osobowości)·zespołów depresyjnych związanych zpodeszłym wiekiem, wprzebiegu przewlekłych stanów bólowych iprzewlekłych chorób somatycznych·zespołów natręctw·fobii inapadów lęku.U dzieci imłodzieży po 5. roku życia preparat jest wskazany do leczenia moczenia nocnego (po wykluczeniu przyczyn organicznych).. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:·nadwrażliwość krzyżowa na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne zgrupy benzodiazepin·stosowanie inhibitorów MAO (monoaminooksydazy) równolegle lub wciągu ostatnich 14 dni; do tej grupy należą między innymi moklobemid iselegilina·okres bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego·wrodzone wydłużenie odstępu QT wEKG.. Należy zachować szczególną ostrożność uosób:· zchorobami układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza zniewydolnością układu krążenia, zaburzeniami przewodzenia lub niemiarowością serca); zaleca się monitorowanie czynności serca iwykonanie badania EKG (czynności te zalecane są również uosób wpodeszłym wieku)·stosujących równolegle leki takie jak: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny inoradrenaliny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lit, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego· zpadaczką lub innymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia drgawek (uszkodzenie mózgu oróżnej etiologii, równoległe stosowanie neuroleptyków, stany po odstawieniu alkoholu lub leków odziałaniu przeciwdrgawkowym), ponieważ klomipramina powoduje zależne od dawki obniżenie progu drgawkowego· zpodwyższonym ciśnieniem śródgałkowym wwywiadzie, jaskrą zzamykającym kątem przesączania lub chorobami przebiegającymi zzatrzymaniem moczu (np.. choroby gruczołu krokowego), ponieważ klomipramina może nasilać wymienione objawy· uosób, które używają soczewek kontaktowych, ponieważ zmniejszone wytwarzanie płynu łzowego igromadzenie śluzowej wydzieliny może spowodować uszkodzenie nabłonka rogówki· zciężkimi chorobami wątroby oraz guzami rdzenia nadnerczy, ponieważ klomipramina może unich wywołać przełom nadciśnieniowy· znadczynnością tarczycy oraz przyjmujących produkty tarczycowe, ze względu na możliwość wystąpienia toksycznego działania na serce· zprzewlekłymi zaparciami (szczególnie wpodeszłym wieku ipacjentów leżących), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia porażennej niedrożności jelit.. Po uzyskaniu poprawy klinicznej lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki do do 50–100 mg/dobę (tabletki powlekane ostandardowym uwalnianiu) lub 75 mg/dobę (tabletki oprzedłużonym uwalnianiu).Napady lęku, agorafobia.Początkowo 10 mg/dobę wpostaci tabletek powlekanych ostandardowym uwalnianiu.. Dawka dobowa wynosi zwykle wynosi 25–100 mg, wrazie potrzeby do 150 mg/dobę.Nie zaleca się przerywania leczenia przed upływem 6miesięcy, wtym czasie należy stopniowo zmniejszać dawkęU osób wpodeszłym wwieku leczenie rozpoczyna się zwykle dawką 10 mg/dobę, następnie zwiększa stopniowo, tak aby dobową dawkę optymalną (30–50 mg) osiągnąć po ok. 10 dniach iutrzymać ją przez cały okres leczenia.. W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku.. Nie należy stosować tego preparatu wczasie ciąży, chyba że lekarz orzeknie, że jest to bezwzględnie konieczne.Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią.. Należy zachować ostrożność wprzypadku równoległego stosowania:·leków odziałaniu cholinolitycznym; może wystąpić nasilenie objawów ze strony ośrodkowego iobwodowego układu nerwowego·leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny, metylfenidatu, neuroleptyków lub cymetydyną; może nastąpić zwiększenie stężenia klomipraminy we krwi; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie mniejszych dawek preparatu·barbituranów ifenytoiny, gdyż przyspieszają eliminację preparatu·sympatykomimetyków głównie działających zwężająco na naczynia (np.. łącznie zlekami miejscowo znieczulającymi; klomipramina może znacznie nasilać ich działanie·guanetydyny, betanidyny, klonidyny, rezerpiny, α-metylodopy, klomipramina może osłabiać ich działanie hipotensyjne·leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny; należy kontrolować parametry krzepnięcia·leków moczopędnych; może to prowadzić do hipokaliemii (obniżenie stężenia potasu we krwi), która zwiększa ryzyko wydłużenia odstępu QT iwystąpienia torsade de pointes ·selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny inoradrenaliny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub litu; ponieważ może to spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego·dużych dawek estrogenów; zaleca się monitorowanie odpowiedzi terapeutycznej. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.Bardzo często mogą wystąpić: senność, zmęczenie, niepokój, wzmożony apetyt, zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zaburzenia akomodacji, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia oddawania moczu, nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia, drgawki kloniczne mięśni, zaburzenia libido, zaburzenia potencji, nadmierne wydzielanie potu, zwiększenie masy ciała.Często mogą wystąpić: splątanie, dezorientacja, omamy (zwłaszcza uosób wpodeszłym wieku oraz zchorobą Parkinsona), stany lękowe, pobudzenie, zaburzenia snu, mania, łagodne stany maniakalne, agresja, zaburzenia pamięci, depersonalizacja, nasilenie depresji, zaburzenia koncentracji, bezsenność, koszmary nocne, ziewanie, majaczenie, zaburzenia mowy, parestezje, niedociśnienie ortostatyczne, częstoskurcz zatokowy, kołatanie serca, klinicznie nieistotne zmiany wEKG, wymioty, dolegliwości brzuszne, biegunka, brak łaknienia, zwiększenie aktywności aminotransferaz, skórne odczyny alergiczne, wrażliwość na światło, świąd, mlekotok, powiększenie piersi, zaburzenia smaku, szum wuszach, uderzenia gorąca.Niezbyt często mogą wystąpić: uczynnienie objawów psychotycznych, drgawki, ataksja, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu.Bardzo rzadko mogą wystąpić: zmiany wEEG, jaskra, zatrzymanie moczu, zaburzenia przewodzenia, zapalenie wątroby, obrzęk, utrata włosów, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, zapalenie płuc oetiologii alergicznej, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, wysoka gorączka, leukopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, eozynofilia, plamica.Po nagłym odstawieniu lub zmniejszeniu dawki mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, bezsenność, ból głowy, nerwowość, lęk.

Lek zgrupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.Preparat zawiera substancję kandesartanLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka;...

uchorych zciężką niewydolnością serca, zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki) stosowanie leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron może wiązać się zryzykiem wystąpienia skąpomoczu, zwiększenia stężenia mocznika ikreatyniny we krwi oraz ostrej niewydolności nerek.Jeżeli preparat stosowany jest uosób znadciśnieniem tętniczym ize współistniejącą niewydolnością nerek zaleca się regularną kontrolę parametrów charakteryzujących czynność nerek (w tym stężenie kreatyniny ipotasu we krwi).. Lekarz ustali zalecaną dawkę na podstawie pomiarów ciśnienia tętniczego.Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu uchorych po niedawnym przeszczepie nerki.Należy zachować ostrożność, ponieważ może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza uchorych zniewydolnością serca oraz uosób ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub zniedoborem sodu (np.. Rzadko, stosowanie preparatu wiąże się zryzykiem wystąpienia potencjalnie ciężkiego niedociśnienia tętniczego podczas zabiegu i/lub znieczulenia.Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest uchorych zupośledzonym odpływem krwi zlewej komory serca (występujące zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej]), kardiomiopatia przerostowa).Nie zaleca się stosowania preparatu uchorych, uktórych występuje pierwotny hiperaldosteronizm, ponieważ preparat jest unich nieskuteczny.Stosowanie preparatu może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi).. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza uosób, uktórych ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (z zaburzeniami czynności nerek, wpodeszłym wieku, chorych na cukrzycę, odwodnionych, zniewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną, przyjmujących leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub heparynę).. Uosób zchorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych (osoby ze zwężeniem tętnic wieńcowych lub zwężeniem naczyń mózgowych) znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub udar mózgu.U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny wobniżaniu ciśnienia tętniczego imoże być konieczne zwiększenie dawki.Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:·preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wprzypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub zaburzeń odpływu żółci (cholestaza).Niewydolność serca: dawka początkowa wynosi 4mg 1raz na dobę; następnie lekarz wodstępach co najmniej 2. tygodniowych będzie podwajał dawkę, aż do największej dawki tolerowanej przez chorego, nie większej niż 32 mg 1raz na dobę.Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej uchorych wpodeszłym wieku, ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby.Preparat może być stosowany wskojarzeniu zlekami stosowanymi wleczeniu niewydolności serca (zgodnie zzaleceniami lekarza).Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu udzieci imłodzieży do 18. roku życia.

Metafen Zatoki (Ibuprofenum, Pseudoephedrini hydrochlorid.) tabletki - zobacz ulotkę, dawkowanie, wskazania, skład, działania niepożądane, zamienniki.

Witam proszę o poradę ponieważ mam duży problem ze zdrowiem, często choruje na zapalenie zatok i często też używam różnych kropli do nosa na zatoki oraz tabletek typu Metafen zatoki itp.Teraz strasznie mam osłabione serce po tych lekach i jak coś zażyje to mnie boli serce głowa i żle czuję.. Metafen Zatoki - opis Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok. takich jak: gorączka, ból głowy, niedrożność zatok i nosa. przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony. śluzowej.. • zaburzenie czynności wątroby. i (lub) nerek oraz układu krążenia; u pacjentów, u których. występują zaburzenia czynności nerek należy stosować dawki. skuteczne, możliwie jak najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem. ich czynności,. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu. pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może zagrażać życiu. i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze. występowały.. Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy u. pacjentów stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać. ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego lub mogą zwiększać. ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy lub leki. przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol), lub leki. antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.. • Krwotoczny udar mózgu w. wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać. prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na. przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub. innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub. donosowo. Działania niepożądane wynikające z obecności pseudoefedryny w. produkcie leczniczym : Niestrawność zaburzenia czynności przewodu. pokarmowego, zaczerwienienia i wysypki, nudności, wymioty,. nadmierne pocenie się, zawroty głowy, wzmożone pragnienie,. tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niepokój, bezsenność, rzadko. niekontrolowane wydalanie moczu, osłabienie mięśni, drżenia, lęk,. dezorientacja, omamy, trombocytopenia.. Metafen Zatoki - ciąża i karmienie piersią Ze względu na możliwość występowania związku między powstawaniem. wad rozwojowych płodu a ekspozycją na pseudoefedrynę w pierwszym. trymestrze ciąży i pomimo, że w badaniach na zwierzętach nie. wykazano teratogennego wpływu ibuprofenu, nie należy stosować. produktu leczniczego Metafen ZATOKI u kobiet w okresie ciąży.. Są one pomocne przy łagodzeniu najczęstszych objawów zapalenia zatok, takich jak katar czy silny ból w okolicy czoła, skroni lub nosa, która pojawia się podczas schylania i dużego.... Zapalenie zatok - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania Domowe sposoby na choroby zatok Infekcje zatok zdarzają się o każdej porze roku.. Leczenie zatok - objawy, powikłania zapalenia zatok, rodzaje leczenia, leczenie farmakologiczne Postępowanie w przypadku zapalenia zatok Zapalenie zatok jest stanem zapalnym lub obrzękiem tkanki wyścielającej zatoki.

Metafen (Ibuprofenum, Paracetamolum) tabletki - zobacz ulotkę, dawkowanie, wskazania, skład, działania niepożądane, zamienniki.

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.. • zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał. mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie – może dojść. do zatrzymania płynów w organizmie z powodu pogorszenia czynności. nerek. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko. wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego,. owrzodzenia lub perforacji, które może zagrażać życiu i które. niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może. wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze. występowały.. Metafen - przedawkowanie W razie zamierzonego lub przypadkowego przedawkowania produktu. leczniczego Metafen mogą wystąpić objawy przedawkowania.. Mogą. także wystąpić szumy uszne, ból głowy i krwawienie z żołądka lub. jelit.. Mogą wystąpić: ostra. niewydolność nerek i (lub) uszkodzenie wątroby.. W przypadku. wystąpienia arytmii serca może być konieczne zastosowanie leków. blokujących receptory β-adrenergiczne.. Jeśli oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi nie jest. możliwe, a prawdopodobna przyjęta dawka paracetamolu była duża,. należy wdrożyć bardziej intensywne leczenie odtrutkami: należy. podać 2,5 g metioniny i kontynuować leczenie acetylocysteiną lub. (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10 -12. godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także skuteczne po 24. godzinach.. • Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym. inhibitorów COX-2. Metafen - działania niepożądane Jak każdy lek, Metafen może wywoływać działania niepożądane.. Zaburzenia krwi i układu chłonnego. Ortopedia i reumatologia Wypadnięcie dysku jest terminem związanym ze schorzeniami kręgosłupa.. Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi Staw skroniowo-żuchwowy ma skomplikowaną budowę i należy do stawów, które podlegają znacznym obciążeniom.

Preparat odziałaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.Preparat zawiera substancję amitryptylinaLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiAmitriptylinum VP tabletki powlekane;10 mg;60 tabl.Bausc...

W przypadku stosowania dużych dawek preparatu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może to prowadzić do zaburzeń rytmu serca, częstoskurczu oraz spadków ciśnienia tętniczego krwi.. U pacjentów znadczynnością tarczycy oraz leczonych preparatami tarczycy lek może wykazywać silniejsze działanie, należy zachować ostrożność, lekarz prawdopodobnie zaleci odpowiednią modyfikację dawkowania.. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.Dorośli idzieci po 16. roku życia:Początkowo 50-100 mg/dobę wdawkach podzielonych lub 1×/dobę na noc.. Wwiększości przypadków efekt leczniczy uzyskuje się po zastosowaniu 1/2 zwykle stosowanej dawki.Zalecany czas leczenia wynosi 3-6 miesięcy.. pochodne fenotiazyny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwarytmiczne klasy Ic) mogą zwiększać stężenie amitryptyliny we krwi.Poprzez hamowanie perystaltyki jelit amitryptylina może powodować zaburzenia wchłaniania innych równocześnie stosowanych doustnie leków.Amitryptylina osłabia działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze (klonidyny i -metylodopy).Podawanie inhibitorów MAO podczas stosowania amitryptyliny może być przyczyną nadciśnienia, drgawek ihipertermii, dlatego jest to działanie przeciwwskazane.Leki wywierające hamujący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, pochodne benzodiazepiny, opioidowe inieopioidowe leki przeciwbólowe, pochodne fenotiazyny, leki przeciwhistaminowe, alkohol) mogą nasilać działanie uspokajające amitryptyliny.Donoszono oprzypadkach wystąpienia stanu majaczeniowego po równoczesnym stosowaniu zdisulfiramem.Rytonawir zwiększa stężenie amitryptyliny we krwi.Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania zlekami cholinolitycznymi lub hormonami tarczycy ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych.Alkohol zwiększa stężenie amitryptyliny we krwi inasila depresyjne działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Lek zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.Preparat zawiera substancję kaptoprylLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka; opakow...

Wprzypadku wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego chorego należy położyć na plecach iwezwać pomoc medyczną.Po zastosowaniu preparatu uchorych zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki może wystąpić niewydolność nerek oraz niedociśnienie tętnicze, szczególnie jeśli preparat jest stosowany równolegle zlekiem moczopędnym.. Konieczna jest regularna kontrola stężenia potasu ikreatyniny we krwi.U chorych zzaburzeniami czynności nerek lub stosujących duże dawki preparatu istnieje ryzyko wystąpienia białkomoczu; wokresie leczenia należy kontrolować stężenie białka wmoczu.Preparat może powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła ikrtani, mogący utrudniać oddychanie imogący stanowić zagrożenie życia).. Jeżeli wystąpi żółtaczka cholestatyczna lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem ponieważ konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu iwdrożenie odpowiedniego leczenia.Preparat może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi).. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza uosób, uktórych ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (osoby zniewydolnością nerek, osoby po 70. roku życia, chorzy na cukrzycę, przyjmujący leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym sole potasu, leki moczopędne zatrzymujące potas lub heparynę, osoby odwodnione, osoby zniewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną).Nie zaleca się równoległego stosowania soli litu.Należy zachować ostrożność uchorych zupośledzeniem odpływu krwi zlewej komory serca (np.. Kaptopryl nie powinien być stosowany uosób, uktórych podejrzewa się lub potwierdzono neutropenię.Stosowanie preparatu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej na jad owadów iinne alergeny, także podczas odczulania (w przypadku planowanego odczulania należy skonsultować się zlekarzem, który oile to możliwe, zaleci czasowe zaprzestanie stosowania preparatu).Procedury krążenia pozaustrojowego (hemodializa, hemofiltracja, afereza lipoprotein omałej gęstości LDL), wczasie których krew narażona jest na kontakt zelektrycznie ujemnie naładowanymi powierzchniami, mogą doprowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych, objawiających się obrzękiem twarzy, niedociśnieniem tętniczym, dusznością, nagłym uczuciem gorąca.. Stosowanie preparatu równolegle zlekami znieczulającymi może prowadzić do wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego.U chorych na cukrzycę przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza wpoczątkowym okresie stosowania preparatu.. Leczenie może być kontynuowane przez 4tygodnie, po czym lekarz ponownie oceni stan pacjenta ipodejmie dalsze decyzje terapeutyczne.Leczenie długotrwałe: jeżeli nie rozpoczęto stosowania preparatu wciągu 24 godzin od wystąpienia zawału serca leczenie może być rozpoczęte pomiędzy 3.–16.. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 40 ml/min ale większy niż 20 ml/min dobowa dawka początkowa wynosi 25 mg adobowa dawka maksymalna wynosi 100 mg. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 20 ml/min ale większy niż 10 ml/min dobowa dawka początkowa wynosi 12,5 mg adobowa dawka maksymalna wynosi 75 mg. Wprzypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, dawka początkowa wynosi 6,25 mg na dobę adawka maksymalna 37,5 mg na dobę.. Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukopenia], zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutropenia], agranulocytoza, małopłytkowość, zaburzenia czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna, powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne), zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), zatrzymanie czynności serca, wstrząs kardiogenny, stany splątania, depresja, udar niedokrwienny mózgu (wtórny do znacznego niedociśnienia tętniczego), przemijający napad niedokrwienny mózgu, niewyraźne widzenie, nieżyt błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, eozynofilowe zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, zapalenie trzustki, zapalenie języka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby (w tym zmartwicą), zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ciężkie reakcje skórne (martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa iJohnsona, rumień wielopostaciowy), pęcherzyca, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, bóle mięśni istawów, zespół nerczycowy, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja), ginekomastia, gorączka, zwiększenie stężenia kreatyniny imocznika we krwi, białkomocz, zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi, zmniejszenie hematokrytu, zwiększona wartość OB, eozynofilia, czyli zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych (eozynofilów).

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 09/09/2022

Views: 5930

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.