Ozempic roztwór do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek przeciwcukrzycowy zgrupy analogów glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1).

Preparat zawiera substancję semaglutyd

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Ozempic

roztwór do wstrzykiwań;0,25 mg;1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły

Novo Nordisk

357,72 zł

107,32 zł

Cena po refundacji

Ozempic roztwór do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu:we wskazaniach: cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

Ozempic

roztwór do wstrzykiwań;0,5 mg;1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły

Novo Nordisk

357,72 zł

107,32 zł

Cena po refundacji

Ozempic roztwór do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (4)

lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu:we wskazaniach: cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

(Video) How to use Ozempic (Semaglutide) pen for Diabetes? Dr. Nikhil Gupta MD

Ozempic

roztwór do wstrzykiwań;1 mg;1 wstrzykiwacz3 ml + 4 igły

Novo Nordisk

357,72 zł

107,32 zł

Cena po refundacji

Ozempic roztwór do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (6)

lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu:we wskazaniach: cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

(Video) Ozempic Review - Doctor explains! Weight Loss Efficacy & Side Effects

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Ozempic - roztwór do wstrzykiwań?

Substancją czynną preparatu jest semaglutyd, peptyd wytwarzany metodą inżynierii genetycznej wkomórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae, zzastosowaniem techniki rekombinacji DNA. Sekwencja aminokwasów semaglutydu jest bardzo zbliżona do sekwencji aminokwasów jednego zendogennych hormonów inkretynowych, tj. glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Hormony inkretynowe to cząsteczki peptydowe produkowane przez komórki jelita cienkiego wodpowiedzi na glukozę. GLP-1 wykazuje wielokierunkowe działanie. Powoduje zwiększenie poposiłkowego wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki ireguluje wydzielanie glukagonu, co poprawia kontrolę glikemii poprzez zmniejszenie stężenia glukozy we krwi na czczo oraz po posiłku. GLP-1 jest też fizjologicznym regulatorem łaknienia oraz czynności układu sercowo-naczyniowego.

Semaglutyd wiąże się zreceptorem GLP-1 ipowoduje jego aktywację. Efekt jego działania jest analogiczny do efektów działania GLP-1. Semaglutyd, podobnie jak GLP-1, zwiększa wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki wsposób zależny od stężenia glukozy. Kiedy stężenie glukozy we krwi jest duże, następuje stymulacja wydzielania insuliny, agdy stężenie glukozy zmniejsza się, wydzielanie insuliny jest hamowane. Regulacji podlega także wydzielanie glukagonu. Semaglutyd nie zaburza prawidłowej odpowiedzi glukagonu na hipoglikemię. Semaglutyd opóźnia także opróżnianie żołądka iw ten sposób może wpływać na zmniejszenie stopnia iszybkości wchłaniania glukozy. Semaglutyd stosowany jest wcelu poprawy kontroli glikemii poprzez zmniejszenie stężenia glukozy we krwi na czczo ipo posiłku wprzebiegu cukrzycy typu 2(dawniej stosowano termin „cukrzyca insulinoniezależna”).

Semaglutyd wpływa także na kontrolę spożycia pokarmu ina odczuwanie łaknienia. Poprzez specyficzną aktywację receptora GLP-1 wobszarach mózgu odpowiedzialnych za regulację łaknienia, zwiększa uczucie sytości izmniejsza uczucie głodu. Ogranicza potrzebę spożycia pokarmów, co wkonsekwencji powoduje zmniejszenie masy ciała.

Receptory GLP-1 występują także wukładzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym inerkach. Badania kliniczne wykazały korzystny wpływ semaglutydu na stężenie lipidów wosoczu iciśnienie tętnicze oraz zmniejszenie stanu zapalnego. Wbadaniach na zwierzętach semaglutyd zapobiegał rozwojowi blaszki miażdżycowej izmniejszał stan zapalny blaszki.

Semaglutyd podawany we wstrzyknięciach podskórnych charakteryzuje się wydłużonym okresem półtrwania, co sprawia, że właściwe jest podskórne podawanie leku 1raz na tydzień. Po podaniu podskórnym wchłanianie semaglutydu jest powolne; stężenie maksymalne jest uzyskiwane wciągu 1–3 dni po podaniu. Stężenie wstanie stacjonarnym ustala się po 4–5 tygodniach podawania leku 1raz na tydzień. Ekspozycja na lek zwiększa się proporcjonalnie do stosowanych dawek. Semaglutyd wznacznym stopniu wiąże się zbiałkami osocza. Przed wydaleniem semaglutyd jest intensywnie metabolizowany na drodze proteolizy. Semaglutyd wydalany jest głownie zmoczem (ok. 70%) iz kałem (ok. 30%). Około 3% wchłoniętej dawki jest wydalane wpostaci niezmienionej zmoczem.

Kiedy stosować Ozempic - roztwór do wstrzykiwań?

Preparat jest wskazany do stosowania udorosłych zniewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, jako uzupełnienie diety iwysiłku fizycznego:

• wmonoterapii uosób, uktórych stosowanie metforminy jest niewskazane ze względu na nietolerancję lub istniejące przeciwwskazania

• wskojarzeniu zinnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Kiedy nie stosować preparatu Ozempic - roztwór do wstrzykiwań?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie podawać dożylnie ani domięśniowo.

Stosowanie preparatu ukobiet wciąży oraz ukobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ozempic - roztwór do wstrzykiwań?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować preparatu uchorych na cukrzycę typu 1ani wleczeniu kwasicy ketonowej wprzebiegu cukrzycy.

Preparat nie może być stosowany zamiast insuliny (jako zamiennik insuliny). Gwałtowne przerwanie podawania lub zmniejszenie dawki insuliny po rozpoczęciu stosowania preparatu może spowodować wystąpienie kwasicy ketonowej.

Preparat jest przeznaczony do wstrzyknięć podskórnych. Nie wolno stosować preparatu dożylnie ani domięśniowo.

Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu uchorych zciężką niewydolnością serca stopnia IV wg NYHA idlatego nie zaleca się stosowania preparatu wtej grupie chorych.

(Video) Could A Diabetes Drug Cure Obesity?

Nie zaleca się stosowania preparatu uosób ze schyłkową niewydolnością nerek, poddawanych dializom.

Preparat często powoduje działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, wtym nudności, wymioty ibiegunkę, które mogą prowadzić do odwodnienia. Należy zachować ostrożność uchorych zzaburzeniami czynności nerek, ponieważ odwodnienie może spowodować pogorszenie czynności nerek. Należy zapobiegać wystąpieniu odwodnienia związanego zdziałaniami niepożądanymi ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, biegunki).

Wśród działań niepożądanych preparatu może wystąpić ostre zapalenie trzustki, które wymaga zaprzestania stosowania preparatu. Jeżeli wystąpi uporczywy, silny ból brzucha, należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć owystąpieniu ostrego zapalenia trzustki. Jeżeli wystąpi zapalenie trzustki, należy przerwać stosowanie preparatu (po wcześniejszej konsultacji zlekarzem) inie należy ponownie rozpoczynać jego stosowania. Szczególną ostrożność należy zachować uchorych, uktórych kiedykolwiek wystąpiło zapalenie trzustki.

Jeżeli preparat stosowany jest wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną, może wystąpić hipoglikemia. Aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii, konieczne może być zmniejszenie stosowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny; należy przy tym ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Stosować ostrożnie uchorych zretinopatią cukrzycową leczonych insuliną. Intensywne leczenie cukrzycy inagła poprawa kontroli stężenia glukozy we krwi mogą być związane zczasowym nasileniem się objawów retinopatii cukrzycowej. Chorzy ztej grupy powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą. Uchorych na cukrzycę typu 2z retinopatią cukrzycową nie zaleca się stosowania semaglutydu wdawce 2mg.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera mniej niż 23 mg sodu na dawkę, co oznacza, że preparat uznaje się za „wolny od sodu”.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono istotnego wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że preparat może powodować wystąpienie hipoglikemii, jeżeli stosowany jest wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną. Należy zapobiegać możliwości wystąpienia hipoglikemii. Wprzypadku wystąpienia hipoglikemii sprawność psychofizyczna, wtym szybkość reakcji może być zaburzona. Może to stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ozempic - roztwór do wstrzykiwań

Preparat ma postać roztworu do wstrzyknięć (roztwór we wstrzykiwaczu); przeznaczony jest do podawania podskórnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli: początkowo 0,25 mg 1raz na tydzień; po upływie 4tygodni, lekarz zaleci zwiększenie dawki do 0,5 mg 1raz na tydzień, apo upływie kolejnych 4tygodni do 1mg 1raz na tydzień; jeśli to będzie potrzebne, po upływie kolejnych 4tygodni lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 2mg 1raz na tydzień. Nie należy stosować dawek większych niż 2mg na tydzień.

Jeżeli preparat stosowany jest wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii, konieczne może być zmniejszenie stosowanej dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Samodzielne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi może być konieczne wcelu dostosowania dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Jeżeli stosowane są inne leki przeciwcukrzycowe, lekarz określi czy potrzebne jest dostosowanie ich dawkowania.

Szczególne grupy chorych:

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania uchorych wpodeszłym wieku (po 65. roku życia). Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu uosób po 75. roku życia jest ograniczone.

U osób złagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania preparatu uosób ze schyłkową niewydolnością nerek inie zaleca się stosowania preparatu wtej grupie chorych.

U chorych złagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu uchorych zciężkimi zaburzeniami czynności wątroby jest ograniczone iw tej grupie chorych preparat należy stosować zzachowaniem ostrożności.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu udzieci do ukończenia 18. roku życia.

Sposób podawania:

Podawać wyłącznie podskórnie (w udo, brzuch lub ramię). Nie wolno stosować preparatu dożylnie ani domięśniowo. Preparat należy przyjmować 1raz na tydzień odowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku. Nie wolno mieszać preparatu zinnymi lekami podawanymi we wstrzyknięciach.

Czy można stosować Ozempic - roztwór do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ukobiet wciąży oraz ukobiet wokresie karmienia piersią.

W przypadku planowania ciąży lub zajścia wciążę należy przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem wcelu ustalenia dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Ze względu na długi okres półtrwania semaglutydu, należy zaprzestać jego stosowania co najmniej 2miesiące przed planowaną ciążą.

Kobiety wwieku rozrodczym stosujące preparat powinny skonsultować się zlekarzem wsprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży wokresie leczenia.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty. Wokresie stosowania preparatu przyjmowanie jakichkolwiek innych leków może mieć miejsce tylko za zgodą lekarza lub na jego zalecenie.

Preparat stosowany wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną może zwiększać ryzyko hipoglikemii (w tym ciężkiej hipoglikemii). Lekarz może zalecić odpowiednie zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny oraz regularną kontrolę stężenia glukozy we krwi. Nie wolno zmieniać dawkowania leków bez zalecenia lekarza.

Preparat powoduje niewielkie opóźnienie wopróżnianiu żołądka, co może mieć wpływ na wchłanianie leków przyjmowanych doustnie. Należy zachować ostrożność, jeżeli przyjmowane są leki wymagające szybkiego wchłaniania wprzewodzie pokarmowym.

Nie ma konieczności dostosowywania dawki wprzypadku równoległego stosowania paracetamolu, atorwastatyny, digoksyny czy metforminy.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji zdoustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

W przypadku stosowania preparatu uchorych przyjmujących warfarynę lub inne pochodne kumaryny zaleca się częste monitorowanie parametru INR (znormalizowany współczynnik charakteryzujący proces krzepnięcia krwi).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Ozempic - roztwór do wstrzykiwań?

Jak każdy lek, również Ozempic może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego: nudności ibiegunka.

Hipoglikemia objawowa podczas stosowania zinnymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi występuje często, aw przypadku stosowania wskojarzeniu zpochodną sulfonylomocznika lub insuliną – bardzo często (w tym ciężka hipoglikemia).

Często: zmniejszenie apetytu, wymioty, zaparcia, ból brzucha, niestrawność, zapalenie żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy, nadmierna produkcja gazów jelitowych, odbijanie, wzdęcia, atakże zawroty głowy, zmęczenie, powikłania wynikające zretinopatii cukrzycowej (konieczność fotokoagulacji siatkówki, konieczność podawania leków do ciała szklistego, krwawienie do ciała szklistego, utrata wzroku), zwiększona aktywność lipazy iamylazy, kamica żółciowa, zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt często: zaburzenia smaku, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, ostre zapalenie trzustki, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd), reakcje wmiejscu wstrzyknięcia.

Rzadko lub znieznaną częstotliwością: reakcje anafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, uczucie kołatania serca, duszność, niedociśnienie tętnicze, wstrząs anafilaktyczny).

Preparat (podobnie jak inne leki ocharakterze peptydów lub białek) może mieć działanie immunogenne imoże powodować wytworzenie przeciwciał przeciwko semaglutydowi.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające semaglutyd

Rybelsus (tabletki)

FAQs

Ozempic roztwór do wstrzykiwań - działanie, dawkowanie, cena, refundacja? ›

Ozempic 0,5 mg, 1 mg, 0,25 mg - cena to około 350 zł. Lek objęty jest częściową refundacją, w tym momencie cena dla pacjenta po refundacji to około 110 zł za opakowanie leku. Źródła: Charakterystyka Produktu Leczniczego.

Kiedy przysługuje refundacja na Ozempic? ›

Wskazaniem refundacyjnym leku Ozempic jest występowanie cukrzycy typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym ...

Gdzie kupić najtaniej Ozempic? ›

W której aptece Ozempic po refundacji kupię najtaniej? W przypadku leku refundowanego, takiego jak Ozempic, ceny będą takie same w każdej aptece.

Jak długo można stosować Ozempic? ›

Czas kuracji lekiem określany jest przez lekarza. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Ozempic określana była dla kuracji trwającej 30 tygodni.

Ile kosztuje Ozempic na refundację? ›

W opakowaniu leku Ozempic znajduje się jeden wstrzykiwacz i 4 igły. Lek jest dostępny w trzech wariantach dawkowania. Ozempic 0,5 mg, 1 mg, 0,25 mg - cena to około 350 zł. Lek objęty jest częściową refundacją, w tym momencie cena dla pacjenta po refundacji to około 110 zł za opakowanie leku.

Czy lekarz rodzinny może wypisać Ozempic? ›

Tak, lekarz rodzinny może wypisać receptę na Ozempic.

Czy Ozempic szkodzi? ›

Najczęstszym działaniem niepożądanym po stosowaniu leku były zaburzenia żołądka i jelit, w tym nudności (bardzo często), biegunka (bardzo często) i wymioty (często). Objawy te były zwykle łagodne lub umiarkowane oraz krótkotrwałe. Oczywiście, jest to lek, który przepisać może wyłącznie lekarz.

Co lepsze Saxenda czy Ozempic? ›

Podobnie jak Ozempic jest środkiem zaliczanym do grona analogów GLP-1, ale zarejestrowanym jako preparat do leczenia otyłości. Ozempic w porównaniu do Saxenda charakteryzuje się znacznie dłuższym okresem półtrwania, choć oba przejawiają identyczny mechanizm działania.

Czy Ozempic jest skuteczny? ›

W ciągu ostatnich kilku tygodni w polskich aptekach dramatycznie spadła dostępność leku przeciwcukrzycowego Ozempic. Wszystko przez badania, które wykazały, że jest nadzwyczaj skuteczny w redukcji masy ciała.

Jaki lek zamiast Ozempic? ›

Alternatywę stanowią suplementy diety na problemy z erekcją (np. z L-argininą, wyciągiem z żeń-szenia).

Jak zdobyć receptę na Ozempic? ›

Lek Ozempic 0,5 mg można kupić wyłącznie, jeśli lekarz zaleci jego stosowanie. E-recepta na ten lek nie musi być jednak każdorazowo wystawiana w trakcie wizyty stacjonarnej u lekarza, gdyż możliwa jest również recepta online na ten lek, co jest znacznym ułatwieniem w wielu sytuacjach.

Czy Ozempic uszkadza trzustkę? ›

Ponieważ lek może powodować zapalenie trzustki, należy zachować ostrożność u pacjentów z zapaleniem trzustki w wywiadzie.

Czy po Ozempic się chudnie? ›

Prawie 15 proc. Badanie STEP-1 udowodniło, że w ciągu 68 tygodni pacjenci z otyłością i jedną chorobą współistniejącą, ale bez cukrzycy, przyjmujący semaglutyd uzyskiwali redukcję masy ciała o 14,9 proc. w porównaniu do 2,4 proc. w grupie placebo.

Po jakim czasie zaczyna dzialac Ozempic? ›

Kiedy zaczyna działać Ozempic? Efekt odchudzający preparatem Ozempic jest różny. Niektórzy chorzy na cukrzycę po pierwszej dawce zgłaszali zmniejszenie apetytu, a utratę wagi zauważyli w ciągu kilku tygodni. Niektórzy musieli czekać kilka miesięcy.

Kiedy lekarz przepisze Ozempic? ›

Ozempic 0,5 mg przepisywany jest pacjentom, którzy: Nie mogą zażywać metforminy, a sama dieta i aktywność fizyczna okazują się u nich niewystarczające, by walczyć z niekontrolowanym stężeniem cukru we krwi. Wówczas jest to terapia samodzielna.

Jak dostać lek Ozempic? ›

Zachęcam do zarezerwowania leku. Wystarczy wybrać najbardziej odpowiednią dla Pani aptekę i zarezerwować go. Po potwierdzeniu rezerwacji przez aptekę może Pani odebrać produkt, płacąc na miejscu. Pozdrawiam.

Co lepsze Saxenda czy Ozempic? ›

Podobnie jak Ozempic jest środkiem zaliczanym do grona analogów GLP-1, ale zarejestrowanym jako preparat do leczenia otyłości. Ozempic w porównaniu do Saxenda charakteryzuje się znacznie dłuższym okresem półtrwania, choć oba przejawiają identyczny mechanizm działania.

Kiedy będzie Ozempic 2022? ›

Novo Nordisk docenia konkurenta, który od roku opracowuje nową propozycję dla osób z otyłością. 28 kwietnia 2022 r.

Ozempic - ✅ - Dowiedz się jak stosować Ozempic i jakie jest zalecane dawkowanie. Na stronie m.in. opis działania, wskazania, skład, zamienniki oraz opinie pacjentów. Lek Ozempic zawiera substancję czynną semaglutyd. Pomaga on zmniejszyć stężenie cukru we krwi, gdy jest ono zbyt duże; może również pomóc w zapobieganiu

Lek Ozempic zawiera substancję czynną semaglutyd.. Lek Ozempic stosuje się: • jako jedyny lek – w przypadku, gdy stosowanie tylko diety i wysiłku fizycznego nie wystarcza do uzyskania kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów, którzy nie mogą stosować metforminy (innego leku przeciwcukrzycowego) lub. • z innymi lekami przeciwcukrzycowymi – w przypadku, gdy leki te nie wystarczają do uzyskania właściwego stężenia cukru we krwi.. • Lekarz może zwiększyć dawkę do 1 mg raz na tydzień, jeśli u pacjenta nie dojdzie do osiągnięcia odpowiedniej kontroli stężenia cukru we krwi po zastosowaniu dawki 0,5 mg raz na tydzień.. Jak podawać lek Ozempic Lek Ozempic jest podawany we wstrzyknięciu pod skórę (podskórnie).. Informacje na temat zwiększonego ryzyka małego stężenia cukru we krwi, patrz punkt 2 ulotki „Ostrzeżenia i środki ostrożności”; objawy zapowiadające małe stężenie cukru we krwi, patrz punkt 4 ulotki.

Substancja czynna Substancją czynną leku jest semaglutyd. Jeden ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1,34 mg semaglutydu. Jeden fabrycznie napełniony wstrzykiwacz zawiera 4 mg semaglu...

sam – w przypadku, gdy stosowanie tylko diety i wysiłku fizycznego nie wystarcza do uzyskania kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów, którzy nie mogą stosować metforminy (innego leku przeciwcukrzycowego) lub. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1mg raz na tydzień, jeśli u pacjenta nie dojdzie do osiągnięcia odpowiedniej kontroli stężenia cukru we krwi po zastosowaniu dawki 0,5 mg raz na tydzień.Nie należy zmieniać dawki bez zalecenia lekarza.. Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza lekarz lub pielęgniarka pokażą jak należy go używać.Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania znajdują się na odwrocie tej ulotki.. W trakcie stosowania leku Ozempic pacjent może mieć nudności lub wymioty; możliwe jest również wystąpienie biegunki.. Lekarz może poprosić pacjenta o zmierzenie stężenia cukru we krwi, co ułatwi podjęcie decyzji, czy należy zmienić dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii.. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.. Leku nie należy stosować w okresie ciąży, gdyż nie wiadomo, czy może mieć on szkodliwy wpływ na płód.. W przypadku stosowania tego leku w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może wystąpić małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia), co może zmniejszać u pacjenta zdolność koncentracji.. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.. powikłania wynikające z cukrzycowej choroby oczu (retinopatii cukrzycowej) – w przypadku, gdy w trakcie leczenia lekiem Ozempic wystąpią jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, na przykład zaburzenia widzenia, należy powiadomić o tym lekarza.. W przypadku wystąpienia objawów,takich jak trudności z oddychaniem, obrzęk gardła i twarzy lub przyspieszone bicie serca, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną i natychmiast skontaktować się z lekarzem.. Objawy zapowiadające małe stężenie cukru we krwi mogą pojawić się nagle i mogą być to między innymi: zimne poty, chłodna blada skóra, ból głowy, kołatanie serca, nudności, uczucie silnego głodu, zmiany widzenia, senność, uczucie osłabienia, nerwowość, niepokój, stan splątania, zaburzenie koncentracji, drżenie.. Lekarz udzieli informacji na temat, jak leczyć objawy spowodowane małym stężeniem cukru we krwi i jak się zachować w przypadku pojawiania się objawów zapowiadających ten stan.. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Saxenda - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, refundacja, cena. Lek z grupy analogów glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1); u chorych z otyłością lub nadwagą wspomaga redukcję masy ciała, wpływa na poprawę kontroli glikemii oraz na poprawę parametrów kardiometabolicznych (nadciśnienie tętn

Efekt jego działania jest analogiczny do efektów działania GLP-1.. Preparat jest wskazany do stosowania:. • u osób stosujących inne preparaty w celu kontroli masy ciała. Ze względu na ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (w tym nudności, wymioty i biegunka ), nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z nieswoistym zapaleniem jelit lub z gastroparezą cukrzycową.. Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem działań niepożądanych ze strony tarczycy, w tym z powiększeniem tarczycy.. Stosowanie preparatu u młodzieży po 12. roku życia może być związane z wystąpieniem istotnej klinicznie hipoglikemii.. Nie należy stosować dawek większych niż 3 mg na dobę.. Nie należy stosować dawek większych niż 3 mg na dobę.. Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), w tym u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek.. Jeżeli w okresie leczenia kobieta zajdzie w ciążę, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Saxenda - ✅ - Dowiedz się jak stosować Saxenda i jakie jest zalecane dawkowanie. Na stronie m.in. opis działania, wskazania, skład, zamienniki oraz opinie pacjentów. Saxenda jest lekiem powodującym zmniejszenie masy ciała, zawierającym substancję czynną liraglutyd. Substancja ta przypomina naturalnie występujący

Saxenda jest lekiem powodującym zmniejszenie masy ciała, zawierającym substancję czynną liraglutyd.. Należy stosować się do tych zaleceń w trakcie leczenia lekiem Saxenda.. Jaką ilość leku należy wstrzykiwać Leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, którą należy stopniowo zwiększać w ciągu pierwszych pięciu tygodni leczenia.. • Dawka początkowa leku Saxenda wynosi 0,6 mg raz na dobę, przez co najmniej tydzień.. • Należy zwiększać dawkę o 0,6 mg co tydzień, aż do osiągnięcia zalecanej dawki 3,0 mg raz na dobę.. Nie należy dalej zwiększać dawki.. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Saxenda, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.. Pacjent może wymagać leczenia.. Brak jest danych na temat wpływu leku na zdrowie dziecka.. Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów.. Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Saxenda m.in.. Pobierz ChPL w formacie pdf:

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 07/29/2022

Views: 5675

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.