Przepisy o zapisie dawkowania leków – Kompendium - Portal opieka.farm (2022)

Spis treści

 • Zmiana rozporządzenia i okresy przejściowe
 • Definicja sposobu dawkowania
 • Stosowanie przepisu o sposobie dawkowania
  • Czy zapis sposobu dawkowania jest poprawny?
  • Czy zapis dawkowania umożliwia wyliczenie ilości do wydania?
  • Jaka jest trwałość leku?
 • Przykłady zapisu sposobu dawkowania
 • Dawkowanie w przypadku leków robionych
  • Leki robione do stosowania zewnętrznego na skórę
  • Leki robione wymagające podania dawkowania
  • Leki robione, które można wydać w ilości większej niż podwójna ilość ryczałtowa
  • Postępowanie w przypadku realizacji recepty z większą ilością leku
 • Realizacja recepty bez dawkowania lub z błędnym dawkowaniem
 • Okres przejściowy rozporządzenia nowelizującego

Od początku roku 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept. W rozporządzeniu tym po raz pierwszy pojawiła się definicja „sposobu dawkowania”. Zapisy dotyczące nanoszenia sposobu dawkowania na recepcie budzą wiele wątpliwości.

W tym artykule postaram się usystematyzować dostępne informacje, rozwiać wątpliwości i ułatwić podejmowanie decyzji jak postąpić z konkretną receptą.

REKLAMA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. w sprawie recept, weszło w życie z dniem 01.01.2021 r., jednak nie wszystkie przepisy obowiązują od razu. W rozporządzeniu określono okresy przejściowe. Między innymi do końca czerwca 2021 r. można realizować recepty również na zasadach dotychczasowych, zgodnie z zapisem:

§ 19. 1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. recepty mogą być realizowane na zasadach dotychczasowych.[1]

Dotychczasowe zasady dotyczą tylko realizacji recept, bo już ich wystawianie musi się odbywać na nowych zasadach.

Kolejny okres przejściowy dotyczy wzorów druków recept papierowych. Do końca czerwca 2021 r. recepty mogą być wystawiane na drukach według wzorów określonych w trzech kolejnych rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2020 r. w sprawie recept. Dz.U.2020.2424;[1]
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.04.2018 r. w sprawie recept. Dz.U.2018.745 ze zmianami;[2]
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 08.03 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Dz.U.2012.260 ze zmianami.[3]

Jest to zapisane w paragrafie 19 ustęp 2 rozporządzenia w sprawie recept:

§ 19. 2. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie:

1) niniejszego rozporządzenia,

2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.3)

– jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.[1]

Ustawa Pf w Art. 96a ust. 1 określa, jakie informacje powinna zawierać recepta. W punkcie 4 lit. e, jest wymieniony sposób dawkowania dla leków oraz sposób stosowania dla wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ŚSSPŻ). Nowością jest definicja określenia „sposób dawkowania”, która znalazła się rozporządzeniu w sprawie recept z dn. 23.12.2020 r. Czytaliśmy w niej, że sposób dawkowania to informacja o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie. Było to trochę nieprecyzyjne określenie, bo częstotliwość z definicji odnosi się do jednostki czasu. Po krótkim zamieszaniu Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ przesłał interpretację tej definicji w piśmie PLO.454.22.2021.PR z dn. 09.02.2021 r., skierowanym do Naczelnej Rady Aptekarskiej. Sprawa (przynajmniej w tym zakresie) stała się jasna.[4] Dokładne brzmienie przepisu zamieściłem poniżej:

(Video) Recepta farmaceutyczna - najważniejsze informacje

§2. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie.[1]

Komunikaty Ministra nie stanowią jednak prawa, więc przyszedł czas na nowelizację rozporządzenia. W dniu 22.06.2021 r. opublikowano rozporządzenie zmieniające w sprawie recept. W nowej wersji definicji sposobu dawkowania usunięto słowa „w określonym czasie”, co ostatecznie rozwiewa wątpliwości. Teraz przepis wygląda następująco:

§ 2. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania.[5]

Do czego jest nam potrzebny sposób dawkowania? Są dwie bardzo ważne kwestie z tym związane.
Pierwsza „techniczna”, to określenie ilości leku, jaką możemy (musimy) wydać na podstawie zapisu na recepcie oraz wszystko, co się z tym łączy. Czy NFZ zapłaci, czy Pacjentowi wystarczy leku na kurację itp.

Druga kwestia to bezpieczeństwo Pacjenta. Czy osoba wystawiająca receptę jednoznacznie określiła, jak lek ma być zastosowany. Czy takie zastosowanie będzie bezpieczne i skuteczne.

Czy zapis sposobu dawkowania jest poprawny?

Dawkowanie to z definicji z rozporządzenia dwie informacje podane łącznie:

 • liczba jednostek dawkowania
 • częstotliwości ich stosowania

Jest zatem jasne, że dość często spotykany na receptach zapis stosowania „2 x dz” nie może być uznany za prawidłowy. W takim zapisie brakuje ilości jednostek dawkowania, określono tylko częstotliwość. Brzmienie przepisu pozwala realizować recepty przy dawkowaniu zapisanym np. 2×1. Tu są podane zarówno częstotliwość, jak i ilość jednostek dawkowania. W tym przykładzie nie określono, o jaką jednostkę chodzi, ale to nie jest konieczne. Osoba realizująca może sama określić jednostkę na podstawie postaci leku lub swojej wiedzy, w tym też wiedzy opartej o ChPL.

Czy zapis dawkowania umożliwia wyliczenie ilości do wydania?

Ważnym kryterium dla oceny sposobu dawkowania jest „policzalność”, czyli możliwość wyliczenia długości kuracji, na jaką wystarczy przepisana ilość leku. Jest to ważne, gdyż nie możemy wydać leku więcej, niż wynika to z przepisów.

Są to różne długości kuracji zależnie od typu recepty, osoby wystawiającej receptę, od tego, do jakiej grupy należy lek oraz czy jest to recepta dla ludzi czy zwierząt. O takiej „policzalności” dawkowania jest mowa w paragrafie 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 11.09.2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii I i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dz.U.2021.166, o czym pisałem w osobnych opracowaniach.[6]

 • (Patrz: Realizacja recept na leki psychotropowe – Kompendium”.)
 • (Patrz: Realizacja recept na leki zawierające środki odurzające – Kompendium”.)

Policzalność dawkowania jest ważna też w przypadkach, o których mowa w paragrafie 8 ust. 2 pkt. 1 lit. b rozporządzenia:

§ 8. 2. Dopuszczalna jest realizacja recepty, na której nie wskazano:

1) ilości:

b) produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, przy czym określono sposób dawkowania i okres stosowania – w takim przypadku osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę,[1]

Mówi on o sytuacji, kiedy ilość leku nie jest określona na recepcie, a dawkowanie i okres stosowania są wskazane. Możemy wtedy wyliczyć ilość leku przepisaną na recepcie.

Jaka jest trwałość leku?

Określając ilość leku do wydania, należy brać pod uwagę również trwałość leku po otwarciu. Mam tu na myśli trwałość kropli ocznych, antybiotyku w zawiesinie, insuliny, pasków diagnostycznych itd. Aby zapewnić skuteczną i bezpieczną kurację, musimy wydać odpowiednią ilość leku.

W poniższej tabeli omówiłem kilka często występujących formatów zapisu sposobów dawkowania.

Zapis dawkowaniaDodatkowe informacjePoprawnośćKomentarz
2x1TAKjest częstotliwość podania i ilość jednostek, domyślnie: na dobę
1x1maśćTAKraz dziennie po 1 jednostce, najczęściej po 1 g
1-0-0TAKjest ilość jednostek i pory podania, domyślnie - na dobę
10-14-18insulinaTAKjest ilość jednostek i pory podania, domyślnie - na dobę
1 tabl ranoTAKjest ilość jednostek i częstotliwość, domyślnie - na dobę.
s.c. 1xdzampułko­strzykawkaNIEbrak ilości jednostek; mimo że najczęściej jest to jednorazowa postać, to nie wiadomo, czy tylko jedna ampułko­strzykawka ma być zaaplikowana, takie dawkowanie nie jest policzalne

Czytaj też:

Realizacja recepty papierowej w 2022 – Kompendium

Czy błędny zapis dawkowania jest równoznaczny z brakiem dawkowania? – Pytanie do redakcji

Ilość leku recepturowego, jaka może zostać przepisana na recepcie, jest określona w Art. 96a. ust. 2 pkt. 3 ustawy Pf:

Art. 96a 2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:
3) podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.[7]

Wynika z niego, że na jednej recepcie może to być podwójna ilość ryczałtowa, a dla niektórych postaci, kiedy będą zastosowane na skórę, może to być ilość nawet dziesięciokrotna.

Ilości ryczałtowe są określone w rozporządzeniu przytoczonym poniżej. Zwrócę uwagę, że spirytus 96° należy przeliczać na 95°, bo o takim stężeniu mówi rozporządzenie:

§ 3. 1. Ustala się ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, w postaci:

1) proszków dzielonych – do 20 sztuk;
2) proszków niedzielonych (prostych i złożonych) – do 80 gramów;
3) czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk;
4) roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów;
5) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów;
6) maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów;
7) kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów;
8) mieszanek ziołowych – do 100 gramów;
9) pigułek – do 30 sztuk;
10) klein – do 500 gramów;
11) kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 gramów.[8]

Na receptach na leki robione dawkowanie powinno być zapisane. Jednak w większości przypadków na recepcie może być zapisana tylko podwójna ilość ryczałtowa, a na podstawie paragrafu 8 ust. 1 pkt. 4 lit. a rozporządzenia w sprawie recept, podwójną ilość ryczałtową (dla leków refundowanych) można wydać bez dawkowania. Od tej generalnej zasady są wyjątki:

 • leki do stosowania zewnętrznego na skórę;
 • leki zawierające substancje wymagające dawkowania;
 • leki, które można wydać w ilości większej niż podwójna ilość ryczałtowa.

Leki robione do stosowania zewnętrznego na skórę

Leki do stosowania zewnętrznego na skórę nie muszą mieć określonego dawkowania, ale muszą mieć podaną częstotliwość aplikacji. Zapisano to w paragrafie 8 ust. 1 pkt. 4 lit. b tiret drugie.

Leki robione wymagające podania dawkowania

Recepty na leki zawierające substancje z grupy I-N lub II-P muszą mieć zawsze podane dawkowanie, choć nie musi ono być policzalne.

Leki robione, które można wydać w ilości większej niż podwójna ilość ryczałtowa

Leki, które można wydać w ilości większej niż podwójna ilość ryczałtowa, należą do zbioru leków do stosowania zewnętrznego na skórę, więc zawsze muszą mieć podaną częstotliwość dawkowania.

Postępowanie w przypadku realizacji recepty z większą ilością leku

W przypadku realizacji recepty, na której przepisano ilości większe niż wynikająca art. 96a ust. 2 pkt 3 ustawy Pf, ilość tę należy zmniejszyć do podanej w przepisach. Jest to zapisane w paragrafie 8 ust. 4 rozporządzenia, który przytoczę poniżej:

§ 8. 4. Jeżeli ilość refundowanego leku recepturowego przepisanego na recepcie przekracza ilość, o której mowa w art. 96a ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca zmniejsza ilość wydawanego leku recepturowego do tej ilości.[1]

Przepis ten jest znany, ale budzi wątpliwości, kiedy chodzi o leki płynne do stosowania zewnętrznego, zawierające etanol. Pojawia się pytanie:

Czy dla leku który nie przekracza 500 g, a zawiera więcej niż 100 g spirytusu 95° można policzyć dwa ryczałty, czy jednak należy zmniejszyć ilość leku?

Moim zdaniem rozporządzenie, do którego odsyła ustawa, podaje dla tej grupy leków dwie równorzędne ilości ryczałtowe. Ilość ogólną 500 g, która jest ograniczona ilością 100 g spirytusu. Ilość 100 g spirytusu też, podobnie jak ilość 500 g płynu, jest ilością ryczałtową określoną na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji.

Zapis mówiący, co można zrobić, kiedy sposób dawkowania nie został naniesiony na recepcie lub jest nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami znajdziemy w paragrafie 8 rozporządzenia. W starej wersji brzmi następująco:

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji – ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:

a) przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

b) leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;[1]

Stara wersja była źle zredagowana. Leki recepturowe odnosiła do wykazu leków refundowanych, gdzie ich nie ma. Nowa wersja obowiązuje od 01.07.2021 r. i brzmi:

§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilości leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,

b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem:

– przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

– produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,

– wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;[5]

Zmieniono ilość leku, jaką można wydać przy nieprawidłowym dawkowaniu lub jego braku. Teraz dla produktów refundowanych są to dwa najmniejsze opakowania refundowane, a dla pełnopłatnych – najmniejsze dostępne w obrocie.

Dodano też możliwość wydawania np. pasków diagnostycznych przy określeniu tylko częstotliwości stosowania.

Okres przejściowy rozporządzenia z dn. 17.06.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept jest zapisany w paragrafie 2:

§ 2. Recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia realizuje się na zasadach dotychczasowych.[5]

Stanowi on, że na dotychczasowych zasadach, realizuje się recepty wystawione i niezrealizowane przed 01.07.2021 r. W skrajnym przypadku okres przejściowy trwa, dla recept ważnych 365 dni, wystawionych 30.06.2021 r. do 30.06.2022. Trzeba o tym pamiętać wydając przy braku dawkowania dwa najmniejsze opakowania dostępne w obrocie (dla leku refundowanego).

Piśmiennictwo:

FAQs

Czy przy leku robionym musi być dawkowanie? ›

Tak, od 1 stycznia 2021 r. przyjmuje się, że recepty na leki recepturowe do stosowania zewnętrznego na skórę, wystawione po wejściu w życie nowych przepisów powinny zawierać sposób dawkowania, a jeśli nie zawierają tej informacji, to są wystawione nieprawidłowo.

Jak zapisać dawkowanie leku? ›

w sprawie recept, i wydajemy ilość leku wyliczoną na podstawie wskazanego zapisu dawkowania. 3. Sposób dawkowania musi być określony częstotliwością i liczbą jednostek. Dopuszczony jest zapis 1x1, nie wymagamy określeń typu 1x dziennie po 1 tabletce.

Co oznacza dawkowanie leku 1 0 0? ›

Odp.: Taki zapis dawkowania oznacza, że pacjent ma przyjąć jedną jednostkę dawkowania (tu kroplę) rano do jednego oka (jaskra nie zawsze występuje obustronnie). Biorąc pod uwagę trwałość pojedynczej butelki po otwarciu można pacjentowi wydać zapisane jedno duże opakowanie.

Ile można wydać leku przy dawkowaniu doraźnie? ›

Z kolei przy niekonkretnym dawkowaniu, które uznaje się za błędne można wydać maksymalnie 30 tabl. (ilość odpowiadająca dwóm najmniejszym refundowanym opakowaniom, o ile taka ilość lub większa była wypisana). W przypadku Ketonalu forte również można wydać w takiej sytuacji 30 tabl. ze zniżką.

Czy można wydać maść bez dawkowania? ›

Wydanie dwóch najmniejszych opakowań nie jest możliwe w przypadkach, kiedy musi być ono wpisane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Jedynie przy receptach na produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową brak dawkowania uniemożliwia wydanie leku.

Czy przy lekach z wykazu A musi być dawkowanie? ›

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 5c) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich wymóg zapisania na recepcie dawkowania dotyczy jedynie leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję należącą do wykazu A.

Jak odczytac dawkowanie z recepty? ›

2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. W zapisie takim jako ilość należy rozumieć zapis „1 tabl.”, zapis „2x” oznacza częstotliwość, zaś doba jest okresem czasu, co do którego tak określoną częstotliwość należy odnosić – wyjaśnia Ministerstwo.

Jak MZ rozumie doprecyzowany zapis dawkowania? ›

czas stosowania liczony w dniach jest iloczynem łącznie przepisanej ilości leku i dziennej częstotliwości jego stosowania. Tak wyliczony czas stosowania może być dłuższy, niż pierwotnie zakładała osoba wystawiająca receptę.

Jaki odstęp zachować między lekami? ›

Łączenie leków

Zażywanie leków często jest kłopotliwe dla osób, które muszą stosować kilka środków jednocześnie. Powszechnie znana jest zasada, że miedzy zażywaniem poszczególnych leków powinien być zachowany stosowny odstęp czasowy czyli 40 minut.

Co oznacza dawkowanie 1x1? ›

3x2: 3 razy dziennie 2 tabletki, 1x1: 1 raz dziennie 1 tabletka.

Co to znaczy dawkowanie leku 2x1? ›

Dawkowanie opisane jako "2 x 1 tabletka" oznacza, że należy przyjmować dwa razy dziennie po jednej tabletce. Gdyby lekarz chciał, aby przyjmowała Pani raz dziennie dwie tabletki na raz, to zapisałby "1 x 2 tabletki".

Co znaczy dawkowanie 1 1? ›

Odpowiedź: Zapis dawkowania “1×1” oznacza jednen gram raz dziennie, a zapis “1x” oznacza stosowanie leku raz dziennie.

Ile jest ważna recepta na Ventolin? ›

Zazwyczaj recepta jest ważna 30 dni od daty wystawienia.

Ile opakowań leku można wydać? ›

Krótka odpowiedź Realizując receptę z takim dawkowaniem, można wydać ilość leku nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach, określonych w wykazie leków refundowanych, a w przypadku leku nierefundowanego, w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu.

Ile ważna jest recepta na pulmicort? ›

Jest to recepta wystawiona na 30 dni.

Ile można wydać pasków bez dawkowania? ›

Odpowiedź: Ze względu na nieprecyzyjne dawkowanie można wydać 2 op a 10ml.

Ile można wydać leku bez dawkowania? ›

Oznacza to, że bez dawkowania można wydać ilość leku, która nie przekracza maksymalnie dwóch najmniejszych refundowanych opakowań leku.

Ile insuliny można wydać bez dawkowania 2021? ›

(bez i z dawkowaniem na obojętnie jakim przykładzie)? Odp.: Bez dawkowania można zawsze wydać dwa najmniejsze refundowane opakowania, czyli zwykle 10 wkładów (lub 20 wkładów jeżeli akurat takie op. jest najmniejsze – insuliny Abasaglar, Liprolog czy Toujeo); Minimalne dawkowanie, żeby można było wydać 1 op. (5 wkł.)

Czy na recepcie na psychotropy musi być dawkowanie? ›

Wobec powyższego na receptach dotyczących substancji psychotropowych III-P i IV -P nie musi być sposobu dawkowania. Należy jednak pamiętać o treści § 6 ust.

Czy można wydac paski bez dawkowania? ›

bez dawkowania można wydać na zniżkę tylko jedno opakowanie po 100 pasków? Odp.: Nie ma już zapisu ograniczającego wydanie 100 szt. pasków bez dawkowania. Można zatem wydać w tym przypadku ze zniżką dwa najmniejsze refundowane opakowania Accu-Chec Instant (200 pasków).

Czy przy psychotropach może być dawkowanie doraźnie? ›

Jaki zapis dawkowania jest poprawny? Osoba wystawiająca musi również umieścić na recepcie sposób dawkowania. Warto tutaj przypomnieć, że określenia „doraźnie” lub „wiadomo” są nieprecyzyjne, więc nieakceptowalne.

Jak obliczyć dawkowanie insuliny na recepcie? ›

Żeby sprawdzić, czy wypisana ilość leku nie przekracza tego czasu, należy zapisaną w dawkowaniu ilość jednostek pomnożyć przez 180 (całościowo przez 360). Następnie wynik dzieli się przez 300 j., czyli ilość dawek w pojedynczym, standardowym wkładzie (oczywiście np. przy insulinie Toujeo będzie to 450 j).

Jak może być opisany sposób dawkowania? ›

Jak może być opisany sposób dawkowania? Przez sposób dawkowania, rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania. A więc każdy zapis, który zawiera liczbę jednostek (np. 1 tabletka, 1, 15 j.m. itd.)

Ile ryczałtów na jednej recepcie 2022? ›

Odp.: Na jednej recepcie może być wypisane do 10 ryczałtów (1000 g) w przypadku recept na mazidła, maści, kremy, pasty, żele do stosowania na skórę. Warto wiedzieć, że ilość powyżej dwóch ryczałtów powinna mieć podane dawkowanie.

Jak obliczyć dawkowanie kropli? ›

Uwzględniamy ilość składnika w stosunku do całej masy i mnożymy przez ciężar kropli. Ocena dawkowania, dawki. Pacjent jednorazowo zażyje 15 kropli, dobowo będzie to 3 x więcej. Całkowita masa kropli zapisana przez lekarza wynosi 50 g (50 000 mg).

Co to znaczy DS na recepcie? ›

lub D.S. (z łac. da signa – wydaj; oznacz; dosł.

Ile Psychotropu na e recepcie 2021? ›

Odp.: Lek psychotropowy na e-recepcie może być wypisany na 360 dni, ale wydany jednorazowo maksymalnie na 180 dni, przy czym realizacja nie może przekroczyć 30 dni od daty wystawienia. Pacjent może odebrać jeszcze 120 tabl.

Jak odczytac dawkowanie z recepty? ›

2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. W zapisie takim jako ilość należy rozumieć zapis „1 tabl.”, zapis „2x” oznacza częstotliwość, zaś doba jest okresem czasu, co do którego tak określoną częstotliwość należy odnosić – wyjaśnia Ministerstwo.

Od czego zależy dawkowanie leku? ›

Na podstawie badań klinicznych każdy lek ma ściśle określoną dawkę, której nie należy przekraczać. Często jest ona zależna od wydolności nerek, czy wątroby pacjenta, które odpowiedzialne są za metabolizowanie i usuwanie leku z organizmu.

Jak brac leki 2 razy dziennie? ›

Dawkowanie to należy rozumieć, jako 2 lub 3 razy dziennie po 1 tabletce w ciągu doby. Czyli należy stosować dwie lub trzy tabletki leku Doreta w ciągu 24 godzin, tzn. 1 tabletkę leku Doreta co 8 godzin lub 1 tabletkę co 12 godzin.

Jak stosować leki? ›

Ważne jest, aby zażywane leki były popijane wodą, ale nie wodą mineralną. Należy też unikać popijania lekarstw sokami owocowymi, a szczególnie grejpfrutowym, pomarańczowym czy aroniowym. Leków nie powinno się również popijać mlekiem, gdyż utrudnia ono wchłanianie substancji leczniczych.

Przepisy prawa wymagają prowadzenia w aptece bieżącego ewidencjonowania wielu spraw.

Na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, apteka musi prowadzić następujące dokumentacje:. Kontrola przyjmowanych do apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeprowadzana jest przez osoby, o których mowa w art.. Trzeba pamiętać, że musi być zapewniony dostęp do szczegółowych danych o sprzedaży każdego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.. Jest to Protokół wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego .. Jednym z zadań kierownika apteki, zgodnie z Art.. Weryfikowanie uprawnień dostawców, odbiorców, zleceniobiorców i zleceniodawców do wykonywanych czynności oraz weryfikowanie pochodzenia produktów leczniczych oraz refundowanych wyrobów medycznych też należy do zadań kierownika.. Dokumentowanie przekazywania zadań personelowi to też zadanie kierownika.

Wielu absolwentów ratownictwa medycznego ma ten sam problem. „Wiem jaki lek, znam wskazania, wiem kiedy nie podawać, znam dawkę.” Nadchodzi praktyka… i nasuwa się pytanie – której strzykawki użyć? W czym rozcieńczyć lek? W jaki sposób? Przedstawiam krótko i zwięźle praktyczne informacje odnośnie do podania leków najczęściej stosowanych w ratownictwie drogą iniekcji dożylnej (w bolusie) u …

Nazwa leku: Deksametazon (Dexaven) Postać leku: 4 mg/ml (ampułki po 1 i 2 ml) – ampułka 4 i 8 mg Strzykawka: 20 ml W praktyce: Nabieramy lek do strzykawki 10 ml (4 mg) i 20 ml (8 mg) i uzupełniamy 0.9% roztworem NaCl lub 5% glukozy.. Nazwa leku: Fentanyl Postać leku: 50 mcg/ml (ampułki po 2 ml) – ampułka 100 mcg (0,1 mg/2 ml) Strzykawka: 2 ml W praktyce: Nabieramy lek do strzykawki 2 ml.. Nazwa leku: Flumazenil Postać leku: 0,1 mg/ml (ampułki po 5 i 10 ml) – ampułka 0,5 mg i 1 mg Strzykawka: 5 lub 10 ml W praktyce: Nabieramy lek do strzykawki 5 ml lub 10 ml.. Nazwa leku: Metamizol (Pyralgin) Postać leku: 0,5 g/ml (ampułki po 2 i 5 ml) – ampułka 1 g i 2,5 g Strzykawka: 20 ml (dla 1 g) W praktyce: Nabieramy lek (1 g – 2 ml) do strzykawki 20ml i dociągamy 18 ml 0,9% NaCl.. Nazwa leku: Metoclopramid Postać leku: 5 mg/ml (ampułki po 2 ml) – ampułka 10 mg Strzykawka: 10 ml W praktyce: Nabieramy lek do strzykawki 10 ml i dociągamy 8 ml 0,9% NaCl.. Nazwa leku: Midazolam (Midanium) Postać leku: 1 mg/ml (ampułki po 5 ml) – ampułka 5 mg lub 5 mg/ml (ampułka po 1 ml) – ampułka 5 mg lub 5 mg/ml (ampułki po 3 ml) – ampułka 15 mg Strzykawka: 2 ml lub 5 ml W praktyce: W zależności od posiadanego stężenia mamy gotową postać leku.. Nazwa leku: Morfina Postać leku: 10 mg/ml lub 20 mg/ml (ampułki po 1 ml) – ampułka 10 mg lub 20 mg Strzykawka: 10 ml lub 20 ml W praktyce: Wariant 1.. Nazwa leku: Ondansetron Postać leku: 2 mg/ml (ampułki po 2 i 4 ml) – ampułki po 4 mg i 8 mg Strzykawka: 20 ml W praktyce: Nabieramy lek (2 ml lub 4 ml) do strzykawki 20 ml.

Czy w leczeniu zapalenia dziąseł stosuje się antybiotyki? Istnieje kilka dostępnych bez recepty leków na tę przypadłość, w tym chlorheksydyna, erytromycyna i amoksycylina-klawulanian. Przed podjęciem decyzji o zażyciu antybiotyku dostępnego bez recepty na zapalenie dziąseł, ważne jest, aby wiedzieć...

Antybiotyk ten ma jednak kilka zalet i wad.. Dentysta może przepisać doustne antybiotyki na zapalenie dziąseł, jeśli stan ten jest nasilony przez chorobę dziąseł.. Należy jednak przyjmować antybiotyki przez cały okres leczenia, aby zapobiec nawrotom lub nasileniu się infekcji.. Chlorheksydyna jest antybiotykiem, który stosuje się jako płyn do płukania jamy ustnej w leczeniu zapalenia dziąseł – stanu, który powoduje zaczerwienienie, obrzęk i krwawienie dziąseł.. Jej działanie polega na zmniejszaniu ilości bakterii w jamie ustnej.. Niektóre osoby są jednak uczulone na penicylinę lub inny antybiotyk.. Lewofloksacyna jest także bezpieczniejsza w stosowaniu, ponieważ nie jest tak prawdopodobne, że spowoduje oporność bakterii.. Amoksycylina jest powszechnie stosowanym antybiotykiem w leczeniu zakażeń jamy ustnej.. Przed rozpoczęciem leczenia należy jednak omówić z dentystą wszelkie możliwe interakcje między lekami.. Jeśli zauważysz obrzęk lub ból dziąseł, dentysta może przepisać Ci lek na receptę.. Antybiotyki są bardzo skuteczne w leczeniu zakażeń zębów.. Amoksycylina na zapalenie dziąseł bez recepty

Lek a dokładniej PRODUKT LECZNICZY (wg art. 2 ust. 32 Ustawy Prawo Farmaceutyczne – Dz.U.06.217.1588) to każda substancja lub mieszanina substancji (pochodzenia naturalnego lub syntetycznego), która: może być wprowadzona do organizmu pod różnymi postaciami farmaceutycznymi (postaciami leku) – proszki, tabletki, kapsułki, czopki, roztwory, syropy, zawiesiny i inne posiada właściwości zapobiegania chorobom i/lub leczenia chorób podawana […]

To nie jest tak, że ja jako farmaceuta chcę was zaciągnąć do apteki – NIE!. W aptece można kupić leki bez recepty (czyli tzw.. Apteka kontroluje daty ważności leków oraz dostaje decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o konieczności wycofania określonych leków i jest odpowiedzialna za ich wycofanie z obrotu.. Odpowiednia, stała temperatura przechowywania leku warunkuje odpowiednią trwałość produktu w okresie jego ważności.. Tak jak pisałam powyżej w aptekach pracują osoby, które są odpowiednio przygotowane do udzielania informacji o lekach a w sklepach, kioskach, czy na straganach?. Lepiej skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą – bo to, że jakiś lek pomógł Pani Krysi z trzeciego pietra to nie oznacza że innej pani ten lek nie zaszkodzi….Lepiej idźcie do apteki:). Producent każdego leku podaje miejsce i temperaturę jego przechowywania.. No i nieszczęście gotowe…Leki, które nie zaszkodzą osobie dorosłej mogą być zagrożeniem dla zdrowia lub życia dziecka – bo:. Niestety może zdarzyć się tak, że ten polecany przez Panią Krysię lek może nie zadziałać lub co gorsza zaszkodzić…Co więcej lek musi być przechowywany w odpowiednich warunkach (o czym pisałam powyżej) a przyjmując lek od kogoś nie mamy pewności co się z nim działo wcześniej, czy to jest lek oryginalny, jakiego jest pochodzenia itp.. Niestety nie wszystkie leki są bezpieczne dla kobiety w ciąży i dla nienarodzonego dziecka.. O tym czy lek jest na receptę czy nie – decyduje nie lekarz i nie farmaceuta a Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Ale jeżeli stosowane są niezgodnie ze wskazaniami, mogą być BARDZO niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Farmaceuci zwracają uwagę, że po tym jak kilka dni temu utraciło moc rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, brak obecnie obowiązującego wzoru zapotrzebowania wystawianego na leki przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy jak należy w tej sytuacji postępować...

– Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą.. Resort przekonuje, że do czasu wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia określającego nowy wzór zapotrzebowania należy stosować dotychczasowy wzór, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, na którym dodatkowo należy wskazać informacje wynikające z art.. Swędzenie skóry nie jest dolegliwością bolesną, ale z pewnością uciążliwą i irytującą – szczególnie wówczas, gdy trwa długo lub często nawraca.. Jakie są główne przyczyny swędzenia skóry?. Gdy przyczyna świądu nie jest oczywista (jak np.. Jeśli powodem jest ukąszenie przez owada, poparzenie pokrzywą czy np.. Swędzenie może być spowodowane np.. W konsekwencji objawy mogą się nasilać.. Pamiętajmy o tym, że świądu nie należy lekceważyć, bowiem nic nie dzieje się bez przyczyny.. Z powodu zawartości glikolu propylenowego produktu leczniczego nie należy stosować na otwarte rany lub duże powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np.. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Działanie niepożądane: suchość skóry, uczucie pieczenia skóry, alergiczne zapalenie skóry.

Lek odziałaniu przeciwdepresyjnym należący do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.Preparat zawiera substancję klomipraminaLek dostępny na receptęNazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacjiAnafranil tabletki powlekane;10 mg;30 tabl.Teva Pharmaceuticals...

Preparat jest wskazany wleczeniu:·stanów depresyjnych oróżnym pochodzeniu iobjawach (endogenne, reaktywne, nerwicowe, organiczne, maskowane oraz inwolucyjne postacie depresji oraz depresje związane ze schizofrenią oraz zaburzeniami osobowości)·zespołów depresyjnych związanych zpodeszłym wiekiem, wprzebiegu przewlekłych stanów bólowych iprzewlekłych chorób somatycznych·zespołów natręctw·fobii inapadów lęku.U dzieci imłodzieży po 5. roku życia preparat jest wskazany do leczenia moczenia nocnego (po wykluczeniu przyczyn organicznych).. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:·nadwrażliwość krzyżowa na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne zgrupy benzodiazepin·stosowanie inhibitorów MAO (monoaminooksydazy) równolegle lub wciągu ostatnich 14 dni; do tej grupy należą między innymi moklobemid iselegilina·okres bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego·wrodzone wydłużenie odstępu QT wEKG.. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.Efekty stosowania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy.. Należy zachować szczególną ostrożność uosób:· zchorobami układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza zniewydolnością układu krążenia, zaburzeniami przewodzenia lub niemiarowością serca); zaleca się monitorowanie czynności serca iwykonanie badania EKG (czynności te zalecane są również uosób wpodeszłym wieku)·stosujących równolegle leki takie jak: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny inoradrenaliny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lit, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego· zpadaczką lub innymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia drgawek (uszkodzenie mózgu oróżnej etiologii, równoległe stosowanie neuroleptyków, stany po odstawieniu alkoholu lub leków odziałaniu przeciwdrgawkowym), ponieważ klomipramina powoduje zależne od dawki obniżenie progu drgawkowego· zpodwyższonym ciśnieniem śródgałkowym wwywiadzie, jaskrą zzamykającym kątem przesączania lub chorobami przebiegającymi zzatrzymaniem moczu (np.. choroby gruczołu krokowego), ponieważ klomipramina może nasilać wymienione objawy· uosób, które używają soczewek kontaktowych, ponieważ zmniejszone wytwarzanie płynu łzowego igromadzenie śluzowej wydzieliny może spowodować uszkodzenie nabłonka rogówki· zciężkimi chorobami wątroby oraz guzami rdzenia nadnerczy, ponieważ klomipramina może unich wywołać przełom nadciśnieniowy· znadczynnością tarczycy oraz przyjmujących produkty tarczycowe, ze względu na możliwość wystąpienia toksycznego działania na serce· zprzewlekłymi zaparciami (szczególnie wpodeszłym wieku ipacjentów leżących), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia porażennej niedrożności jelit.. U osób zchorobami wątroby należy okresowo wykonywać badania aktywności enzymów wątrobowych.W czasie długotrwałego stosowania preparatu należy pamiętać ookresowej kontroli stomatologicznej, ponieważ zwiększa się ryzyko powstawania próchnicy.. Dawkowanie dla każdego pacjenta indywidualnie dobiera lekarz, wzależności od stanu klinicznego itolerancji leku.Odpowiedź kliniczna zwykle występuje po 2–3 tygodniach leczenia.Dorośli.Depresja, zespoły natręctw, fobie.Początkowo 25 mg 2–3 ×/dobę wpostaci tabletek powlekanych ostandardowym uwalnianiu lub 75 mg 1×/dobę (najlepiej wieczorem) wpostaci oprzedłużonym uwalnianiu.. Po uzyskaniu poprawy klinicznej lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki do do 50–100 mg/dobę (tabletki powlekane ostandardowym uwalnianiu) lub 75 mg/dobę (tabletki oprzedłużonym uwalnianiu).Napady lęku, agorafobia.Początkowo 10 mg/dobę wpostaci tabletek powlekanych ostandardowym uwalnianiu.. Dawka dobowa wynosi zwykle wynosi 25–100 mg, wrazie potrzeby do 150 mg/dobę.Nie zaleca się przerywania leczenia przed upływem 6miesięcy, wtym czasie należy stopniowo zmniejszać dawkęU osób wpodeszłym wwieku leczenie rozpoczyna się zwykle dawką 10 mg/dobę, następnie zwiększa stopniowo, tak aby dobową dawkę optymalną (30–50 mg) osiągnąć po ok. 10 dniach iutrzymać ją przez cały okres leczenia.. W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku.. Nie należy stosować tego preparatu wczasie ciąży, chyba że lekarz orzeknie, że jest to bezwzględnie konieczne.Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią.. Podawanie klomipraminy można rozpocząć 14 dni po odstawieniu inhibitora MAO, leczenie inhibitorem MAO można rozpocząć co najmniej 14 dni po zaprzestaniu podawania klomipraminy.Nie należy stosować preparatu równolegle zlekami przeciwarytmicznymi, będącymi silnymi inhibitorami izoenzymu CYP2D6 (np.. Należy zachować ostrożność wprzypadku równoległego stosowania:·leków odziałaniu cholinolitycznym; może wystąpić nasilenie objawów ze strony ośrodkowego iobwodowego układu nerwowego·leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny, metylfenidatu, neuroleptyków lub cymetydyną; może nastąpić zwiększenie stężenia klomipraminy we krwi; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie mniejszych dawek preparatu·barbituranów ifenytoiny, gdyż przyspieszają eliminację preparatu·sympatykomimetyków głównie działających zwężająco na naczynia (np.. łącznie zlekami miejscowo znieczulającymi; klomipramina może znacznie nasilać ich działanie·guanetydyny, betanidyny, klonidyny, rezerpiny, α-metylodopy, klomipramina może osłabiać ich działanie hipotensyjne·leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny; należy kontrolować parametry krzepnięcia·leków moczopędnych; może to prowadzić do hipokaliemii (obniżenie stężenia potasu we krwi), która zwiększa ryzyko wydłużenia odstępu QT iwystąpienia torsade de pointes ·selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny inoradrenaliny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub litu; ponieważ może to spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego·dużych dawek estrogenów; zaleca się monitorowanie odpowiedzi terapeutycznej. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.Bardzo często mogą wystąpić: senność, zmęczenie, niepokój, wzmożony apetyt, zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zaburzenia akomodacji, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia oddawania moczu, nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia, drgawki kloniczne mięśni, zaburzenia libido, zaburzenia potencji, nadmierne wydzielanie potu, zwiększenie masy ciała.Często mogą wystąpić: splątanie, dezorientacja, omamy (zwłaszcza uosób wpodeszłym wieku oraz zchorobą Parkinsona), stany lękowe, pobudzenie, zaburzenia snu, mania, łagodne stany maniakalne, agresja, zaburzenia pamięci, depersonalizacja, nasilenie depresji, zaburzenia koncentracji, bezsenność, koszmary nocne, ziewanie, majaczenie, zaburzenia mowy, parestezje, niedociśnienie ortostatyczne, częstoskurcz zatokowy, kołatanie serca, klinicznie nieistotne zmiany wEKG, wymioty, dolegliwości brzuszne, biegunka, brak łaknienia, zwiększenie aktywności aminotransferaz, skórne odczyny alergiczne, wrażliwość na światło, świąd, mlekotok, powiększenie piersi, zaburzenia smaku, szum wuszach, uderzenia gorąca.Niezbyt często mogą wystąpić: uczynnienie objawów psychotycznych, drgawki, ataksja, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu.Bardzo rzadko mogą wystąpić: zmiany wEEG, jaskra, zatrzymanie moczu, zaburzenia przewodzenia, zapalenie wątroby, obrzęk, utrata włosów, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, zapalenie płuc oetiologii alergicznej, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, wysoka gorączka, leukopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, eozynofilia, plamica.Po nagłym odstawieniu lub zmniejszeniu dawki mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, bezsenność, ból głowy, nerwowość, lęk.

2017-03-07 10:33 Zdarza się, że już sama nazwa „leki psychotropowe” budzi w pacjentach nieprzyjemne skojarzenia. Takie obawy są nie do końca uzasadnione – część środków zaliczanych do tej grupy znajduje zastosowanie nie tylko w terapii schorzeń psychiatrycznych, ale i np. w leczeniu niektóryc...

Takie obawy są nie do końca uzasadnione – część środków zaliczanych do tej grupy znajduje zastosowanie nie tylko w terapii schorzeń psychiatrycznych, ale i np.. Rodzaje leków psychotropowych i ich stosowanie Skutki uboczne stosowania leków psychotropowych Interakcje leków psychotropowych z alkoholem. Lekami psychotropowymi nazywa się preparaty ze zdolnością do przekraczania tzw.. Mimo takiej a nie innej nazwy, środki przeciwdepresyjne znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu zaburzeń nastroju.. Leki psychotropowe – środki przeciwpsychotyczne. Leki psychotropowe – środki normotymiczne. Obok tych leków do anksjolityków zaliczane są także m.in.. Leki psychotropowe – środki nasenne. Czy można stosować leki psychotropowe w ciąży?. Jednym ze wspominanych powyżej zagrożeń związanych ze stosowaniem leków psychotropowych jest złośliwy zespół neuroleptyczny, występujący u około 1% pacjentów stosujących środki przeciwpsychotyczne.. wzmożeniem napięcia mięśniowego, zaburzeniami świadomości, którym zwykle towarzyszy pobudzenie psychoruchowe, znacznym wzrostem temperatury ciała, tachykardią, zaburzeniami rytmu serca, wzrostem ciśnienia tętniczego krwi.

Anna Posmykiewicz 03.03.2018 Obserwuj Krzywa cukrowa- co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Krzywa cukrowa to inaczej doustny test obciążenia glukozą, czasami bywa ona też nazywana krzywą glikemiczną. Jest to badanie, które wykonywane jest u osób, u których istnieje podejrzeni...

Jest to badanie, które wykonywane jest u osób, u których istnieje podejrzenie rozwoju cukrzycy, jak również u kobiet w ciąży jako obowiązkowe badanie przesiewowe wykonywane pod kątem rozpoznania ewentualnej cukrzycy ciążowej, która tak naprawdę może rozwinąć się u każdej kobiety.. Na badanie krzywej cukrowej należy zgłosić się na czczo z samego rana- ostatni posiłek powinno się zjeść na 12 godzin przed planowanym terminem badania.. Należy pamiętać też o tym, że na trzy dni przed planowanym badaniem krzywej cukrowej, oczywiście w miarę możliwości, należy odstawić leki, które mogą mieć wpływ na gospodarkę węglowodanową naszego organizmu, do leków tych zalicza się miedzy innymi glikokortykosteroidy, leki moczopędne czy też doustne leki antykoncepcyjne.. Ponieważ roztwór ten jest naprawdę bardzo słodki, u niektórych pacjentów picie go może wywoływaćodruch wymiotny, dlatego też dopuszczalne jest, aby do przygotowanego roztworu glukozy wcisnąć połówkę cytryny - nie wpłynie to w żaden sposób na wynik badania.. Badanie krzywej cukrowej w ciąży jest badaniem przesiewowym, które ma za zadanie wykryć ewentualną cukrzyce ciążową, która tak naprawdę może rozwinąć się u każdej ciężarnej kobiety, nawet jeśli przed ciążąnigdy nie miała ona żadnych problemów z poziomami glukozy w krwi.. Badanie krzywej cukrowej w okresie ciąży wygląda praktycznie tak samo, jak u innych osób- polega ono bowiem na oznaczeniu poziomu glukozy w krwi kobiety ciężarnej na czczo, a następnie po przyjęciu dużej dawki glukozy.. Po wypiciu roztworu glukozy kobieta musi poczekać na kolejne pobranie krwi, które najpierw wykonuje się po jednej godzinie od wypicia roztworu glukozy, a kolejne po dwóch godzinach od wypicia słodkiego roztworu glukozy.

Komentarz przybliża zasady dzielenia opakowań gotowych leków. Autorka zawarła w nim między innymi definicję ustawową leku gotowego, wyjaśniła, jaka jest rola opakowania leku i jakie są jego rodzaje. Ponadto w komentarzu wskazano także, jakie informacje muszą się znaleźć na opakowaniu gotowego leku.

2 pkt 20 i pkt 21 u.p.f.. – wynika, że na opakowaniu zewnętrznym, a jeżeli produkt takiego nie ma – na opakowaniu bezpośrednim umieszcza się następujące informacje:. a) nazwę produktu leczniczego i nazwę powszechnie stosowaną substancji czynnej, jeżeli produkt zawiera tylko jedną substancję czynną; jeżeli produkt zawiera dwie lub trzy substancje czynne, podaje się nazwy powszechnie stosowane wszystkich tych substancji oddzielone znakiem „+”,. b) moc produktu leczniczego, jeżeli produkt leczniczy zawiera tylko jedną substancję czynną; jeżeli produkt zawiera dwie lub trzy substancje czynne, podaje się moc produktu w przeliczeniu na każdą z tych substancji oddzieloną znakiem „+”,. 9) termin ważności (miesiąc i rok), a dla leków gotowych, które wymagają specjalnego postępowania bezpośrednio przed ich zastosowaniem – także, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwości produktu leczniczego, oznaczenie okresu przydatności po doprowadzeniu leku do postaci nadającej się do zastosowania;. Opakowanie ma chronić lek przed negatywnymi skutkami, takimi jak: utrata masy substancji leczniczej na skutek procesu utleniania, hydrolizy lub parowania rozpuszczalnika, zmiana właściwości fizycznych postaci leku, zmiana zabarwienia czy zmiana dostępności biologicznej substancji leczniczej z postaci leku.. Opakowanie leku jest gwarantem bezpieczeństwa jego stosowania i przechowywania, chroni przed działaniem czynników zewnętrznych i jednocześnie ułatwia dostęp do podstawowych informacji o jego nazwie, składzie, stosowaniu, terminie ważności i numerze serii.. Wielkość opakowania leku jest jego cechą charakterystyczną – leki o różnej wielkości opakowania mają różne kody EAN, mogą być refundowane bądź też nie.. – wskazują na ogólną zasadę, że refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydaje się w pełnych opakowaniach określonych w ogłaszanym przez Ministra Zdrowia wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych (§ 18 ust.. 2) nazwę produktu leczniczego i jego postać farmaceutyczną, a jeżeli jest to konieczne, ze względu na rodzaj produktu leczniczego – także stężenie lub zawartość substancji czynnych w dawce;. Wydawanie z apteki produktu leczniczego w opakowaniu innym niż zarejestrowane w ramach dopuszczenia do obrotu oraz z oznakowaniem nieodpowiadającym wymogom, jest poza przypadkami dopuszczonymi przez przepisy niedopuszczalne.

Jeśli pacjent w ciągu 30 dni od daty wystawienia e-recepty rozpocznie wykupywanie z niej leków, nie dotyczą jej przepisy mówiące o konieczności...

A interpretacja ta mówi, że jeżeli pacjent wykupi chociaż jedno opakowanie leku z e-recepty w ciągu 30 dni od jej wystawienia, to reszta przepisanych na niej leków mu nie przepada – niezależnie od tego kiedy zdecyduje się je wykupić (czytaj więcej: WAŻNE: Od 7 września nowe zasady realizowania e-recept w aptekach!. 7a Prawa farmaceutycznego mówi, że „przypadku realizacji recepty elektronicznej: po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.. Jeżeli jednak pomimo nawet intensywnego drapania i pocierania swędzenie nie ustępuje lub wręcz nasila się, często powraca, obejmuje coraz większy obszar, nie powinniśmy bagatelizować tego zjawiska, gdyż niewykluczone, że mamy do czynienia ze świądem.. Co więcej – i nie należy tego faktu ignorować – dokuczliwy świąd skóry może nie być wywołany żadnym czynnikiem fizycznym, ale stresem i każdorazowo nasilać się w chwili wzburzenia emocjonalnego.. Jeżeli po tygodniu konsekwentnego wdrażania domowych metod walki ze świądem nie będzie efektów lub objawy staną się jeszcze bardziej dokuczliwe (swędzenie bez przerwy, także w nocy, powodujące niemożność zaśnięcia lub ciągłe przebudzanie się), nie należy zwlekać z wizytą u lekarza.. Pamiętajmy o tym, że świądu nie należy lekceważyć, bowiem nic nie dzieje się bez przyczyny.. Dawkowanie i sposób podawania Stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką warstwę żelu na zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.Jeżeli po upływie 2 dni stosowania produktu leczniczego u dzieci i 7 dni u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.. Z powodu zawartości glikolu propylenowego produktu leczniczego nie należy stosować na otwarte rany lub duże powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np.

Przeczytaj artykuł '' w czytelni portalu DOZ.pl. Poznaj nasze porady i ciekawostki na temat leków, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz zdrowego stylu życia.

Charakterystyka produktu leczniczego jest najbardziej aktualnym i skondensowanym kompendium wiedzy o danym leku, aktualizowanym na bieżąco przez wytwórców leków.. DOZ.pl – nasza strona to kompendium wiedzy o lekach.. Portal zawiera wykaz leków refundowanych, wykaz dopuszczonych produktów leczniczych czy kodeks etyki aptekarza.. Internetowa strona Ministerstwa Zdrowia.. W zakładce Leki można znaleźć informacje na temat: braków leków, dane dotyczące leków refundowanych oraz aktualne i archiwalne obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie listy leków refundowanych.. Strona Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Urząd Rejestracji zajmuje się dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych oraz produktów biobójczych.. Odpowiada również za wprowadzanie do obrotu i do użytku wyrobów medycznych.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku.. Wykaz zawiera informacje o produktach leczniczych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty lecznicze wpisane do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych.. Internet jest niewyczerpaną skarbnicą wiedzy i istnieje wiele stron dla pacjentów.. Sprawdź, jak działa olej z czarnuszki siewnej, jakie ma właściwości lecznicze oraz w jaki sposób go stosować.. Te nieprzyjemne uczucia, które towarzyszą chorobom zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, można złagodzić za pomocą preparatów na gardło dostępnych w aptece, a także dzięki domowym sposobom.. W jaki sposób?. Jakie są przyczyny przewianego ucha?

Komentarz ma na celu kompleksowe omówienie zasad i warunków realizacji programów lekowych przy obecnie obowiązujących przepisach prawa. Autor w pierwszej kolejności przedstawia ogólne regulacje dotyczące wskazanych wyżej programów zawarte w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawie refundacyjnej i definiuje w ten sposób programy lekowe oraz prezentuje ogólną procedurę ich ustalania, wskazując m.in. na elementy opisu programu lekowego zawarte we wniosku o refundację leku, a także na wysokość opłat z tego tytułu. Następnie na podstawie zarządzenie Prezesa NFZ nr 27/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) prezentuje zasady postępowania dotyczące wyłaniania wykonawców programów lekowych i zawierania z nimi umów, a także zasady udzielania świadczeń w ramach programów oraz ich rozliczania.

Następnie na podstawie zarządzenie Prezesa NFZ nr 27/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) prezentuje zasady postępowania dotyczące wyłaniania wykonawców programów lekowych i zawierania z nimi umów, a także zasady udzielania świadczeń w ramach programów oraz ich rozliczania.. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu programów zdrowotnych w części dotyczącej terapeutycznych programów zdrowotnych zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy refundacyjnej były realizowane po tym dniu na zasadach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 r. Niejednokrotnie, głównie w mediach, można spotkać się z opinią, iż powyższa zmiana miała właściwie tylko charakter pojęciowy i uległa jej wyłącznie sama nazwa programu.. a) nazwę programu,b) cel programu,c) opis problemu medycznego,d) opis programu obejmujący: kryteria włączenia do programu, dawkowanie i sposób podawania, monitorowanie programu, w tym monitorowanie leczenia i sposób przekazywania informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych, a także kryteria wyłączenia z programu.. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż wzór wniosku o objęcie refundacją leku, który ma zastosowanie w ramach programu lekowego, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego (Dz.. Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie (Dz.. a) za złożenie wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stosowanych w ramach programu lekowego – 9000 zł,b) za złożenie wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, różniących się postacią, opłata za złożenie kolejnego wniosku wynosi 70% opłaty wskazanej w lit.. a,c) za złożenie wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, różniących się dawką lub wielkością opakowania, opłata za złożenie kolejnego wniosku wynosi 30% opłaty wskazanej w lit.. a,d) za złożenie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu leku oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programu lekowego – 9000 zł,e) za złożenie wniosku o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programu lekowego – 6000 zł,f) za uzupełnienie wniosków – 50% opłaty wskazanej w lit.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej - 365 dni; 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego; 120 dni od daty jej wystawienia na: produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta w procedurze importu docelowego produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.. po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu; postać produktu leczniczego , środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego - osoba wydająca określa tę postać na podstawie posiadanej wiedzy; dawka produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego - osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; sposób dawkowania - osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji - ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przypadków, w których sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii; numer EKUZ, numer poświadczenia, o którym mowa w art.. 2 pkt 9 ustawy o świadczeniach, albo numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz zgodny z normą PN-ISO 3166-1:2008 symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza ten numer w Dokumencie Realizacji Recepty oraz w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art.. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu; data realizacji recepty „od dnia” - osoba wydająca przyjmuje, że wpisano znak „X”; data urodzenia w przypadku pacjenta do 18 roku życia, jeżeli daty tej nie można ustalić - osoba wydająca określa datę urodzenia tego pacjenta na podstawie innego dokumentu przedstawionego przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza tę informację w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty w postaci papierowej; odpłatność: w przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia ,,X'' albo,,100%'' - osoba wydająca wydaje ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością określoną w wykazie, w przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w więcej niż jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia,,X'' albo,,100%'' - osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego określoną w wykazie, w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia; w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta określonego w lp.. 5 ustawy o SIOZ, oraz imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę - osoba wydająca określa ten numer na podstawie posiadanych danych dotyczących osoby wystawiającej receptę; osoba wydająca zamieszcza ten numer w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art.. 2 ustawy o refundacji; dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu - osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art.. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu; jeżeli na recepcie nie wpisano ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego: osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji - jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu lub dostępne w obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a określono sposób dawkowania i okres stosowania - osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.

W obowiązującym od wczoraj rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań antybiotyków, leków parenteralnych, psychotropów i narkotyków. Takie zapisy powinny znaleźć się w nowym rozporządzeniu ws. wydawania z apteki produktów leczniczych... Problem w tym, że tego rozporządzenia jeszcze nie ma. Tym sposobem zniknęła podstawa prawna umożliwiająca dzielenie opakowań leków. Do sprawy ustosunkowało się ministerstwo zdrowia...

Dzielenie opakowania leku nie stanowi bowiem przejawu wystawiania, realizacji ani kontroli recepty, a jest elementem wydawania leku (nie tylko leku na receptę) z apteki.. Swędzenie skóry nie jest dolegliwością bolesną, ale z pewnością uciążliwą i irytującą – szczególnie wówczas, gdy trwa długo lub często nawraca.. Swędzenie skóry nie jest dolegliwością bolesną, ale z pewnością uciążliwą i irytującą – szczególnie wówczas, gdy trwa długo lub często nawraca.. Jeśli po podrapaniu swędzącego miejsca uczucie to natychmiast ustępuje, cała sytuacja nie wiąże się z dyskomfortem, nie analizujemy jej i szybko zapominamy.. Jeżeli jednak pomimo nawet intensywnego drapania i pocierania swędzenie nie ustępuje lub wręcz nasila się, często powraca, obejmuje coraz większy obszar, nie powinniśmy bagatelizować tego zjawiska, gdyż niewykluczone, że mamy do czynienia ze świądem.. Swędzenie skóry może być konsekwencją zmiany kosmetyków, proszku do prania czy płynu do płukania, przyjmowania leków, kontaktu z silnymi środkami chemicznymi, ukąszenia przez owady, nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, spożycia produktu, który uczula.. Co więcej – i nie należy tego faktu ignorować – dokuczliwy świąd skóry może nie być wywołany żadnym czynnikiem fizycznym, ale stresem i każdorazowo nasilać się w chwili wzburzenia emocjonalnego.. Jeżeli po tygodniu konsekwentnego wdrażania domowych metod walki ze świądem nie będzie efektów lub objawy staną się jeszcze bardziej dokuczliwe (swędzenie bez przerwy, także w nocy, powodujące niemożność zaśnięcia lub ciągłe przebudzanie się), nie należy zwlekać z wizytą u lekarza.. Pamiętajmy o tym, że świądu nie należy lekceważyć, bowiem nic nie dzieje się bez przyczyny.. Dawkowanie i sposób podawania Stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką warstwę żelu na zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.Jeżeli po upływie 2 dni stosowania produktu leczniczego u dzieci i 7 dni u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.. W przypadkach szczególnie nasilonego świądu lub znacznego uszkodzenia skóry leczenie miejscowe preparatem Fenistil w postaci żelu powinno być uzupełnione stosowaniem dimetyndenu maleinianuw postaci doustnej.Sposób podawania Podanie na skórę.. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania W przypadku stosowania żelu Fenistil na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego produktu leczniczego na skórę piersi, gdyż może on zostać spożyty przez dziecko z mlekiem matki.. Z powodu zawartości glikolu propylenowego produktu leczniczego nie należy stosować na otwarte rany lub duże powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np.. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Działanie niepożądane: suchość skóry, uczucie pieczenia skóry, alergiczne zapalenie skóry.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące weryfikacji autentyczności leków.

W której hurtowni farmaceutycznej uczestniczącej w łańcuchu dystrybucji produktu leczniczego powinna być wykonywana weryfikacja niepowtarzalnego identyfikatora?. Czy czynności o których mowa w umowie zawartej zgodnie z art.. Ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej nr 2016/161 (z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego Dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi) nie wprowadzają ograniczeń w ilości hurtowni, które mogą być wyznaczone w pisemnych umowach przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, do dystrybucji w jego imieniu produktów objętych pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu.. Kwestia dotycząca obowiązku weryfikacji autentyczności opakowań produktów leczniczych wprowadzanych na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z art 5 ust.. Badany produkt leczniczy (IMP), który jest wytwarzany zgodnie z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu, ale pakowany w celu przeprowadzenia badania klinicznego (nie występujący w postaci handlowej), jest wyłączony z przepisów dotyczących zabezpieczeń, ponieważ jest wytwarzany i pakowany wyłącznie w celu zastosowania w badaniu klinicznym.. ), do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej należy weryfikowanie zabezpieczeń, o których mowa w art.. o Dyrektywy 2001/83/WE, i wycofanie niepowtarzalnego identyfikatora produktu leczniczego, o którym mowa w art.. 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej albo apteki zakładowej, tworzy się dział farmacji szpitalnej, do zadań, którego należy m.

ZESTAWIENIE&#160 PROBLEMÓW &#160 PYTAŃ&#160 I&#160 ODPOWIEDZI&#160 DOTYCZĄCYCH REALIZACJI&#160 RECEPT&#160 LEKARSKICH&#160 W&#160 APTEKACH&#160 PO

Jak należy wydać lek?. czy można wydać 3 opakowania x 30tabl.?. 6 opakowań po 30 tabl.- czy można wydać pacjentowi 3 opakowania po 60 tabletek?. Nie.. Wydać na 100%?Odpowiedź.. Czy apteka może wydać pacjentowi 2 opakowania leku?Odpowiedź.. Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich §16 ust1 pkt 2 a i b.22/ Problem.. Nie, nie można zrealizować.§ 12.. Odpowiedź: Lek wydać za 100% opłatą albo przekazać receptę do poprawy przez lekarza.. Jeżeli na recepcie jest zaznaczona odpłatność R to na R *44/ Problem.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 07/30/2022

Views: 6285

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.