Pyralgina tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek odziałaniu przeciwbólowym iprzeciwgorączkowym.

Preparat zawiera substancję metamizol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Pyralgina

tabletki;500 mg (1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego);12 tabl.

Polpharma

11,71 zł

Pyralgina

tabletki;500 mg (1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego);20 tabl.

Polpharma

18,61 zł

Pyralgina

tabletki;500 mg (1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego);50 tabl.

Polpharma

41,49 zł

Pyralgina

tabletki;500 mg (1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego);6 tabl.

Polpharma

8,30 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Pyralgina - tabletki?

Preparat zawiera metamizol, nieopioidowy lek przeciwbólowy zgrupy pochodnych pirazolonu. Metamizol wykazuje silne działanie przeciwbólowe iprzeciwgorączkowe, atakże rozkurczowe. Mechanizm działania metamizolu nie został do końca poznany. Lek bierze udział whamowaniu aktywności cyklooksygenazy (COX-1 iCOX-2) wośrodkowym iobwodowym układzie nerwowym, uniemożliwiając syntezę prostaglandyn. Metamizol może także bezpośrednio wpływać na transmisję bodźców bólowych wrdzeniu kręgowym iwpływać na aktywność układu kannabinoidowego.

Metamizol szybko wchłania się zprzewodu pokarmowego, wznacznym stopniu metabolizowany do farmakologicznie czynnych metabolitów. Wydalany głównie zmoczem wpostaci metabolitów.

(Video) Od czego zależy cena leku? | Refundacja leków

Kiedy stosować Pyralgina - tabletki?

Preparat jest wskazany wleczeniu bólu różnego pochodzenia odużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Kiedy nie stosować preparatu Pyralgina - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne pirazolonu lub pirazolidyny, wtym np. leki zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon (dotyczy to również chorych, uktórych wystąpiła agranulocytoza po zastosowaniu wymienionych substancji czynnych).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły uCiebie reakcje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne salicylany, paracetamol, nieopioidowe leki przeciwbólowe, wtym niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, naproksen, diklofenak, indometacyna), obejmujące objawy takie jak np.: napad astmy (astma analgetyczna), skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne (w tym pokrzywka, wysypka, rumień) lub inne objawy reakcji anafilaktoidalnej.

Nie stosować, jeżeli występują:

• zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po stosowaniu cytostatyków) lub zmiany wobrazie morfologicznym krwi (np. leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość)

• wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

• ostra porfiria wątrobowa

ostra niewydolność nerek lub wątroby.

Nie stosować ukobiet wIII trymestrze ciąży.

Nie stosować równolegle zinnymi lekami zgrupy pochodnych pirazolonu ipirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pyralgina - tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat zawiera metamizol, lek zgrupy pochodnych pirazolonu, którego stosowanie wiąże się zryzykiem wystąpienia zagrażającego życiu wstrząsu iagranulocytozy (znaczne, zagrażające życiu zmniejszenie liczby granulocytów).

Jeżeli wystąpi gorączka, ból gardła, zakażenia, zmiany zapalne lub owrzodzenia wobrębie jamy ustnej (zapalenie gardła, migdałków), powiększenie węzłów chłonnych, stany zapalne wobrębie układu moczowo-płciowego lub odbytu, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć owystąpieniu agranulocytozy. Lekarz zaleci wykonanie badania morfologii krwi zrozmazem. Natychmiastowe przerwanie stosowania preparatu ma kluczowe znaczenie dla wyzdrowienia, dlatego nie należy zwlekać do czasu otrzymania wyników badań laboratoryjnych.

Należy pamiętać, że osoby uktórych wystąpiła agranulocytoza po zastosowaniu metamizolu, są również narażone na wystąpienie podobnych reakcji po zastosowaniu innych pochodnych pirazolonu ipirazolidyny.

Stosowanie preparatu może być związane zwystąpieniem pancytopenii (niedobór wszystkich elementów morfotycznych krwi). Jeżeli wystąpi bladość, osłabienie iogólne złe samopoczucie, gorączka, infekcja, omdlenia, krwawienia lub krwiaki, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć owystąpieniu pancytopenii. Lekarz zaleci wykonanie badania morfologii krwi.

W przypadku długotrwałego stosowania preparatu konieczne jest regularne monitorowanie morfologii krwi.

(Video) Leki przeciwbólowe - które na jaki rodzaj bólu?

Stosowanie preparatu może być związane zwystąpieniem zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych, wtym wstrząsu anafilaktycznego. Wprzypadku wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktycznych, konieczna jest hospitalizacja ipodjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe). Wrazie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: duszność, obrzęk języka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu iniezwłocznie wezwać pomoc medyczną, gdyż może istnieć zagrożenie życia. Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktycznych jest znacznie zwiększone uosób:

• znadwrażliwością lub nietolerancją nieopioidowych leków przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym lub astmą (astma analgetyczna), wszczególności jeżeli towarzyszą jej polipy błony śluzowej nosa lub zatok

• zastmą oskrzelową, szczególnie ze współistniejącym zapaleniem zatok przynosowych ipolipami nosa

• zprzewlekłą pokrzywką

• zatopią

• znietolerancją barwników (np. tartrazyna) lub konserwantów (np. benzoesany)

• znietolerancją alkoholu (kichanie, łzawienie, silne zaczerwienienie).

Stosowanie preparatu wgrupie zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznych jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy wjego ocenie oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko. Stosowanie preparatu wtakim przypadku wymaga ścisłej obserwacji medycznej chorego idostępu do sprzętu ratującego życie.

Osoby, uktórych wystąpiły reakcje anafilaktyczne po zastosowaniu metamizolu, są również narażone na wystąpienie podobnych reakcji po zastosowaniu innych nieopioidowych leków przeciwbólowych, wtym niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz innych pochodnych pirazolonu ipirazolidyny.

Stosowanie preparatu bardzo rzadko może być związane zwystąpieniem ciężkich, zagrażających życiu reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa iJohnsona czy martwica toksyczna rozpływna naskórka. Jeżeli wystąpią pierwsze zmiany skórne (postępująca wysypka, często zpęcherzami lub uszkodzeniami błony śluzowej), należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu iskonsultować się zlekarzem. Nie wolno ponownie stosować metamizolu wprzyszłości.

Preparat może powodować reakcje hipotensyjne (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego), które mogą zależeć od dawki. Ryzyko hipotensji jest zwiększone uosób:

• zwcześniej istniejącym niedociśnieniem tętniczym, hipowolemią (zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową), odwodnieniem, niestabilnością lub niewydolnością układu sercowo-naczyniowego (np. osoby zzawałem serca lub urazem mnogim)

• zwysoką gorączką.

Stosowanie preparatu wgrupie zwiększonego ryzyka wystąpienia hipotensji jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy wjego ocenie oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko. Stosowanie preparatu wtakim przypadku wymaga ścisłej obserwacji medycznej chorego ipodjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych (np. uzupełnienie płynów, wyrównanie zaburzeń układu sercowo-naczyniowego).

W przypadku osób, uktórych wystąpienie niedociśnienia tętniczego może prowadzić do stanów zagrażających życiu, np. wprzypadku ciężkiej choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej) lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych, stosowanie preparatu wymaga ścisłej kontroli parametrów hemodynamicznych.

U chorych zzaburzeniami czynności nerek lub wątroby, atakże uosób zchorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, stosowanie preparatu jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści do możliwego ryzyka, uzna on stosowanie preparatu za konieczne izaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności oraz dostosuje dawkowanie.

Stosowanie preparatu jest związane zryzykiem wystąpienia polekowego uszkodzenia wątroby, które może prowadzić do poważnych następstw, wtym do ostrej niewydolności wątroby, wymagającej przeszczepu wątroby. Uszkodzenie wątroby może wystąpić wciągu kilku dni do nawet kilku miesięcy po rozpoczęciu stosowania metamizolu. Do wczesnych objawów, mogących wskazywać na polekowe uszkodzenie wątroby należą: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, któremu niekiedy może towarzyszyć żółtaczka, często też wysypka skórna, zaburzenia morfologii krwi, gorączka, eozynofilia lub objawy autoimmunologicznego zapalenia wątroby. Wprzypadku wystąpienia któregokolwiek zww. objawów należy zaprzestać stosowania preparatu iniezwłocznie skonsultować się zlekarzem. Nie należy wprzyszłości ponownie stosować metamizolu uchorych, uktórych wystąpiło polekowe uszkodzenie wątroby związane ze stosowaniem metamizolu.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera sód (34,5 mg w1 tabletce).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Ze względów ostrożności, wokresie stosowania preparatu, zwłaszcza wprzypadku stosowania dużych dawek, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn, ze względu na możliwość upośledzenia zdolności koncentracji lub reagowania.

(Video) Który lek jest mniej szkodliwy?

Dawkowanie preparatu Pyralgina - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli imłodzież po ukończeniu 15 roku życia io masie ciała większej niż 53 kg:

1–2 tabletki (500–1000 mg) nie częściej niż 4razy na dobę, zzachowaniem 6–8 godzinnych odstępów; maksymalna dawka dobowa 4000 mg.

Tabletki należy przyjmować wcałości, popijając płynem (np. szklanką wody), najlepiej wtrakcie posiłku lub bezpośrednio po nim.

Wyraźnego efektu działania można spodziewać się po 30–60 minutach po przyjęciu preparatu.

Jeżeli objawy nie ustąpią po 3–5 dniach stosowania preparatu, należy skonsultować się zlekarzem, aw przypadku nasilenia objawów, należy niezwłocznie skonsultować się zlekarzem.

W przypadku chorych wpodeszłym wieku, osłabionych, zzaburzeniami czynności nerek lub wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza.

Nie należy stosować udzieci imłodzieży do ukończenia 15. roku życia.

Czy można stosować Pyralgina - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ukobiet wIII trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu wI iII trymestrze ciąży. Podanie pojedynczych dawek preparatu wI iII trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne igdy wocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka wTwoim przypadku!

Przed zastosowaniem preparatu wokresie karmienia piersią skonsultuj się zlekarzem. Nie należy stosować preparatu ukobiet karmiących piersią; wuzasadnionych przypadkach lekarz może zezwolić na jednorazowe podanie metamizolu połączone ze zbieraniem iwylewaniem pokarmu przez 48 godzin po przyjęciu preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Preparatu nie należy stosować równolegle zinnymi lekami zgrupy pochodnych pirazolonu lub pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon).

Należy zachować ostrożność iprzed zastosowaniem preparatu skonsultować się zlekarzem, jeżeli preparat ma być stosowany zktórymkolwiek zniżej wymienionych leków:

• cyklosporyna; metamizol może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi; jeżeli konieczne jest jej równoległe stosowanie, lekarz zaleci monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi iodpowiednio zmodyfikuje stosowaną dawkę

• chlorpromazyna; ryzyko wystąpienia ciężkiej hipotermii

• metotreksat; należy unikać równoległego stosowania, ponieważ metamizol może nasilać toksyczność metotreksatu, zwłaszcza uosób wpodeszłym wieku

(Video) Koszty in vitro – stymulacja hormonalna i refundacja leków

• kwas acetylosalicylowy; metamizol może zmniejszać hamujące agregację płytek krwi działanie kwasu acetylosalicylowego (szczególną ostrożność należy zachować uosób przyjmujących kwas acetylosalicylowy wdawkach kadiologicznych)

• leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny); metamizol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych

• doustne leki przeciwcukrzycowe

• fenytoina

• sulfonamidy odziałaniu przeciwbakteryjnym

• inhibitory monoaminooksydazy (MAO); leki ztej grupy nasilają działanie metamizolu

• barbiturany; barbiturany osłabiają działanie metamizolu

• kaptopryl

• lit

• triamteren

• leki przeciwnadciśnieniowe

• leki moczopędne.

Spożywanie alkoholu wokresie przyjmowania preparatu może wpływać na farmakokinetykę zarówno leku jak ialkoholu.

Metamizol może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Pyralgina - tabletki?

Jak każdy lek, również Pyralgina może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Niezbyt często możliwe reakcje hipotensyjne (obniżenie ciśnienia tętniczego). Możliwe (częstość nieznana): bóle izawroty głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienia żołądka, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uszkodzenie wątroby, krwawienia wobrębie przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna. Uchorych zniedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej metamizol wywołuje hemolizę krwinek.

Rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności szpiku, które mogą prowadzić do ciężkich zaburzeń hematologicznych, wtym do agranulocytozy, małopłytkowości, pancytopenii ileukopenii, które mogą prowadzić do zgonu. Reakcje te mogą wystąpić także wtedy, gdy wcześniejsze stosowanie metamizolu nie spowodowało powikłań. Ryzyko wystąpienia agranulocytozy nie zależy od wielkości dawki imoże wystąpić wkażdym czasie wtrakcie stosowania leku. Ryzyko agranulocytozy zwiększa się, jeżeli preparat jest stosowany dłużej, niż przez 1tydzień. Wprzypadku wystąpienia agranulocytozy, podobnie jak wprzypadku wystąpienia pancytopenii, stosowanie preparatu musi zostać natychmiast przerwane.

Preparat może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości (świąd, uczucie pieczenia, zaczerwienienie, wysypka, pokrzywka, obrzęk), duszność, zaburzenia żołądka ijelit (np. nudności, niestrawność, wymioty). Niekiedy uogólniona pokrzywka, ciężki obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk krtani, mogący utrudniać oddychanie), ciężki skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego. Rzadko możliwe wystąpienie ciężkich reakcji anafilaktycznych, wtym wstrząsu anafilaktycznego, stanowiącego bezpośrednie zagrożenie życia. Pierwsze objawy wstrząsu mogą obejmować zimne poty, zawroty głowy, uczucie pustki wgłowie, bladość skóry, dyskomfort wokolicy serca. Objawy te wymagają podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych. Bardzo rzadko: napady astmy (astma analgetyczna).

Bardzo rzadko ciężkie, zagrażające życiu reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa iJohnsona czy martwica toksyczna rozpływna naskórka. Wprzypadku wystąpienia odczynów skórnych, stosowanie preparatu należy natychmiast przerwać.

Bardzo rzadko polekowe uszkodzenie wątroby, które może prowadzić do poważnych następstw, wtym do ostrej niewydolności wątroby, wymagającej przeszczepu wątroby.

(Video) Leki PRZECIWWIRUSOWE - skuteczne leczenie PRZEZIĘBIENIA I GRYPY?

Bardzo rzadko mogą wystąpić nagłe zaburzenia czynności nerek zbezmoczem lub skąpomoczem, białkomocz, ostra niewydolność nerek oraz śródmiąższowe zapalenie nerek. Może wystąpić czerwone zabarwienie moczu (skutkiem obecności wmoczu kwasu rubazonowego, który jest nieszkodliwym metabolitem metamizolu).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metamizol

Gardan (tabletki)MaxAlgina (tabletki)Metamizole Kabi (roztwór do wstrzykiwań)Metamizol-SF (roztwór do wstrzykiwań)Pyralgin (krople doustne, roztwór)Pyralgin (roztwór do wstrzykiwań)Pyralgina Gorączka (gran. do sporz. roztworu doustnego)Xalgin (tabletki)

Porównano siły działania trzech najczęściej sprzedawanych substancji przeciwbólowych w jednoskładnikowych lekach na rynku OTC (ibuprofen, paracetamol, metamizol) w klasach 02A1 oraz 01B1.IQVIA Pharmascope, 10/2021, Units © 2021 IQVIA and its affiliates.. Siłę działania porównano na podstawie: Drobnik L. Metamizol w uśmierzaniu bólu okołooperacyjnego – współczesne spojrzenie na tradycyjny lek.. produkty lecznicze zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (szczególnie u pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.. Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj.. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen.. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.. Pyralgina zawiera metamizol sodowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz rozkurczowe na mięśnie gładkie.. propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli u pacjenta występuje zespół astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym (obrzękiem w obrębie języka, twarzy, warg i (lub) gardła) , tj.. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nie opioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ), jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego (np.. po zastosowaniu leków obniżających odporność organizmu) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia) lub pewnego rodzaju krwinek białych granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość; jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa; jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna); jeśli pacjent stosuje lek z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np.fenylobutazon, propyfenazon); jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.. rzadko występujący obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania; bardzo rzadko występujący ciężki skurcz oskrzeli; zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka; wstrząs anafilaktyczny (zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie)–częstość nieznana.. Zastosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku: chorób serca, zaburzeń krążenia, wysokiej gorączki, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, chorób uczuleniowych (pokrzywka, atopowe), nietolerancji niektórych barwników (tartrazyna) lub konserwantów (benzoesany).. Stosowanie leku Pyralgina jest przeciwwskazane z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Metamizol należy do nieopioidowych leków przeciwbólowych i ma działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe.. 8 Lek należy jednak stosować ostrożnie m. in.. Pyralgina.. Pyralgina zawiera metamizol sodowy , który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz rozkurczowe na mięśnie gładkie.. Kiedy nie stosować leku Pyralgina:. po zastosowaniu leków obniżających odporność organizmu) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia) lub pewnego rodzaju krwinek białych granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość; jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa; jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna); jeśli pacjent stosuje lek z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np.fenylobutazon, propyfenazon); jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.. Lek Pyralgina zawiera sód.. Stosowanie leku Pyralgina jest przeciwwskazane z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).. Pyralgina nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci i młodzieży.

Przy stosowaniu Pyralginy należy pamiętać, że można podawać maksymalnie 1000 mg metamizolu na raz (2 tabletki) nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6–8 godzin.. Lek Pyralgina należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.. Dorosłym i młodzieży w wieku 15 lat lub więcej (o masie ciała przekraczającej 53 kg) można podawać maksymalnie 1000 mg metamizolu w dawce pojedynczej (2 tabletki) nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6–8 godzin.. Leku nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem lub niezwłocznie udać się do lekarza, gdy mimo przyjęcia leku, objawy nasilają się.. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen.. zawał serca, choroba wieńcowa lub urazy wielonarządowe), zwężenie naczyń domózgowych, zmniejszona objętość krwi krążącej, a także u pacjentów odwodnionych, ponieważ lek może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi; jeśli pacjent ma wysoką gorączkę; jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek i (lub) wątroby; jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; gdy pacjent ma astmę oskrzelową, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok; gdy pacjent ma choroby uczuleniowe, w tym atopowe, przewlekłą pokrzywkę; jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych barwników (np.. : obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania; ciężki skurcz oskrzeli, zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka; wstrząs (zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie).. Pacjenci wykazujący reakcję uczuleniową lub inną immunologiczną reakcję na metamizol są także narażeni na podobną reakcję na inne pirazolony i pirazolidyny oraz inne nieopioidowe leki przeciwbólowe.. : ogólne złe samopoczucie, gorączka, objawy zakażenia, krwiaki, krwawienia, bladość; ciężkiej choroby alergicznej - zespołu Stevensa - Johnsona : pęcherze i nadżerki na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bóle stawowe lub ciężkiej, gwałtownie przebiegającej choroby alergicznej toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka: pękające olbrzymie pęcherze, rozległe nadżerki na skórze, spełzanie dużych płatów naskórka oraz gorączka.. Nie wolno przyjmować leku Pyralgina w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży ze względu na zwiększenie ryzyka powikłań u matki i dziecka (krwotoki, przedwczesne zamknięcie ważnego naczynia krwionośnego dziecka, tak zwanego przewodu tętniczego Botalla, które w sposób naturalny zamyka się dopiero po urodzeniu).. Dostępne dane na temat stosowania metamizolu w czasie pierwszych 3 miesięcy ciąży są ograniczone, ale nie wskazują na szkodliwe oddziaływanie na zarodek.. rzadko występujący obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania; bardzo rzadko występujący ciężki skurcz oskrzeli; zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka; wstrząs anafilaktyczny (zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie) – częstość nieznana.. zespół Stevens-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych); zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry); pancytopenia (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, objawiające się ogólnym złym samopoczuciem, gorączką, objawami zakażenia, krwiakami, krwawieniami, bladością skóry); agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi) objawiająca się: wysoką gorączką, dreszczami; bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy; podwyższonym OB; nie zawsze prawidłowymi wartościami hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi, choć najczęściej są one w normie; nieznacznie powiększonymi węzłami chłonnymi oraz śledzioną, choć najczęściej są bez zmian.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według układów i narządów zgodnie z następującą konwencją: Bardzo często (?1/10) Często (?1/100 do < 1/10) Niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100) Rzadko (?1/10 000 do < 1/1 000) Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: leukopenia.. Ważne jest aby nie odkładać decyzji o przerwaniu leczenia oczekując na wyniki badań laboratoryjnych, jeśli dojdzie do nieoczekiwanego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i gorączka nie ustępuje oraz gdy pojawią się kolejne lub nasilone bóle związane z zapaleniem błony śluzowej, szczególnie jamy ustnej, nosa i gardła.. Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: podczas lub po podaniu preparatu mogą wystąpić reakcje hipotensyjne, które prawdopodobnie są uwarunkowane farmakologicznie, i nie towarzyszą im objawy reakcji anafilaktycznych lub anafilaktoidalnych.. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko: może wystąpić nagłe pogorszenie czynności nerek, przy czym w niektórych przypadkach może rozwijać się białkomocz, skąpomocz lub bezmocz oraz ostra niewydolność nerek.. Baza KS-BLOZ udostępniana przez Producenta Bazy KS-BLOZ w treści portalu www.osoz.pl oraz www.bloz.pl może być wykorzystywana w celach niekomercyjnych, przez osoby fizyczne, poszukujące informacji na temat produktów leczniczych lub suplementów diety, dostępnych w sprzedaży na terenie Polski.. Producent Bazy KS-BLOZ zastrzega, że zawartość Bazy KS-BLOZ nie może być kopiowana, powielana, ani rozpowszechniana.

Szczepionka przeciw grypie.. Preparat jest wskazany do:. • biernego uodpornienia niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. miesiąca życia po szczepieniu kobiet w ciąży. przeciw grypie wywołanej przez 2 podtypy wirusa grypy A i 2 podtypy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce.. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie możliwości natychmiastowej pomocy medycznej na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci do ukończenia 6. miesiąca życia.

Pacjenci, u których po zastosowaniu leku wystąpiły reakcje anafilaktyczne lub inne reakcje o podłożu immunologicznym (np.. W przypadku wystąpienia objawów agranulocytozy lub trombocytopenii należy natychmiast przerwać stosowanie leku i przeprowadzić badanie morfologii krwi (w tym morfologię krwi z rozmazem), jeśli konieczne.. Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktoidalnych po przyjęciu leku jest znacznie podwyższone u pacjentów z: zespołem astmy analgetycznej lub nietolerancją leków przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym; astmą oskrzelową, szczególnie przy jednoczesnym występowaniu zapalenia zatok przynosowych i polipów w nosie; przewlekłą pokrzywką; nietolerancją niektórych barwników (np.. Reakcje te mogą być zależne od dawki.. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji niedociśnienia, konieczne może okazać się podjęcie działań zapobiegawczych (np.. Jeśli u pacjenta nastąpiło uszkodzenie wątroby podczas stosowania metamizolu, nie należy ponownie wdrażać leczenia metamizolem, jeśli nie stwierdzono innych przyczyn uszkodzenia wątroby.. Metamizol jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży, ze względu na szkodliwy wpływ na płód (zaburzenie czynności nerek i zwężenie przewodu tętniczego).. Zasadniczo nie zaleca się stosowania metamizolu w I i II trymestrze ciąży.. W przypadku jednoczesnego stosowania, metamizol może zmniejszyć wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację trombocytów.. Dorośli i młodzież od 15 lat (>53 kg): maksymalna dawka pojedyncza wynosi 1000 mg. W zależności od maksymalnej dawki dobowej pojedynczą dawkę można przyjmować nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6-8 h. Wyraźnego działania można spodziewać się w ciągu 30-60 min od podania doustnego.. W przypadku zaburzenia czynności nerek lub wątroby szybkość eliminacji jest zmniejszona, dlatego należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek.. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki, gdy lek stosowany jest przez krótki czas.

Tu nie ma miejsca na kompromisy bo nie tak trudno zaszkodzić swojemu zdrowiu.. Nie wyobrażam sobie przetrwania tego czasu bez niej, bo ból jest bardzo dokuczliwy i nie mija ani po paracetamolu ani bo ibum.. Pyralgina to bardzo silny lek i raczej nie stosuje się go w przypadku lekkiego bólu głowy.. Nie wiem ile lat jest na rynku, ale musi być długo bo pamiętam ją jeszcze z czasów jak byłem w szkole.. PYRALGINA działa u mnie na bóle pleców, od jakiegoś czasu bardzo mnie bolą, a żaden lekarz nie potrafi mi powiedzieć co jest nie tak.... Nie będę wymieniać nazw, bo nie zliczę, ale nawet te najbardziej czołowe mi nie pomagały.. Okropny ból w plecach jest chyba jedynym z typów bólu jaki mnie męczy... Całe szczęście posiadam PYRALGINA :) Zawsze można na nią liczyć!. Pewnie, że ból w końcu minie, ale nie trzeba się z nim męczyć... Ja od dawna używam tylko PYRALGINA .. Po pyralginie ból znika bardzo szybko i już się nie pojawia zazwyczaj.. Jeszcze nigdy się na niej nie zawiodłam, z tego też powodu jak najbardziej polecam każdemu to ma jakieś problemy z bólami.. Inne leki niż Pyralgina po prostu na mnie nie działają.. Dla mnie ten lek nie jest za dobrzy, ponieważ działa kompleksowo, a zawsze jak działa kompleksowo to nie działa to dobrze na mnie.. W błyskawiczny sposób podobno powinno się zwalczyć ból, jednak w tym przypadku jest inaczej zawsze ten lek nie pozwala mi szybko oraz skutecznie zmienić swojego stanu.

preparaty zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (szczególnie u pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.. Pacjenci wykazujący reakcję anafilaktyczną lub inną immunologiczną reakcję na metamizol są także narażeni na podobną reakcję na inne pirazolony i pirazolidyny.. Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktoidalnych po przyjęciu metamizolu jest znacznie podwyższone u pacjentów: z zespołem astmy analgetycznej lub nietolerancją leków przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok; z astmą oskrzelową, szczególnie przy jednoczesnym występowaniu zapalenia zatok przynosowych i polipów w nosie; z przewlekłą pokrzywką; z nietolerancją niektórych barwników (np.. U pacjentów z uczuleniem może dojść do wstrząsu anafilaktycznego - podczas stosowania metamizolu zaleca się zachować szczególną ostrożność u pacjentów z astmą lub atopią.. W razie pojawienia się objawów lub oznak zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka, leczenie metamizolem należy natychmiast przerwać i nie wolno go już nigdy ponownie wprowadzać.. Należy poinformować pacjenta, że powinien zasięgnąć porady lekarskiej, gdy objawy nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania leku lub niezwłocznie udał się do lekarza, gdy mimo jego przyjęcia, objawy nasilają się.

Witryna Dr.Max jest zbudowana w nowoczesnych technologiach, które zapewniają większe bezpieczeństwo zakupów, szybkość,. komfort i lepsze wrażenia użytkownika.. Niestety używasz bardzo starej przeglądarki, która nie jest już obsługiwana.. Intensywnie pracujemy nad wsparciem dla Internet Explorer 11 .. Przepraszamy za niedogodności.. Aby kontynuować, zainstaluj dowolną z przeglądarek, które są bezpłatne i dostępne po polsku.

Lek Pyralgin jest wskazany u dorosłych i dzieci w:. Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątrobyZe względu na zmniejszenie szybkości eliminacji u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek.. Dotyczy to pacjentów, u których po ekspozycji na działanie leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen występuje skurcz oskrzeli (nagłe zwężenie dolnych dróg oddechowych) lub inne objawy reakcji nadwrażliwości, takie jak swędzenie, katar i obrzęk (pokrzywka, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy), jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego np.. Lek Pyralgin zawiera pochodną pirazolonu, metamizol, którego stosowanie wiąże się z zagrażającym życiu ryzykiem wstrząsu (nagłe zatrzymanie krążenia) i agranulocytozy (ostre zaburzenie spowodowane przez znaczne zmniejszenie liczby określonych krwinek białych).. Pacjenci wykazujący reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) na lek Pyralgin są także narażeni na podobną reakcję na inne leki przeciwbólowe.. fioletowa do ciemnoczerwonej wysypka skórna, czasami z pęcherzykami (wysypka polekowa), nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi (izolowana reakcja hipotensyjna), prawdopodobnie spowodowane bezpośrednim działaniem leku i nie towarzyszą mu inne objawy nadwrażliwości.. Typowe objawy poważnego zmniejszenia ciśnienia krwi to: zwiększona częstość akcji serca, bladość, drżenie, zawroty głowy, nudności i utrata przytomności.Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 osób). Te reakcje mogą wystąpić także pomimo wcześniejszego stosowania leku bez powikłań i mogą zagrażać życiu, a niekiedy prowadzić nawet do zgonu.U pacjentów z zespołem astmy analgetycznej reakcje uczuleniowe objawiają się napadami astmy.. zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), wysypka skórna (np.. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Videos

1. Porównanie leków na potencję
(euroClinix)
2. Lista refundacyjna lipiec 2021 - najważniejsze zmiany
(Farmacja TV)
3. LEGALNE konopie lecznicze z THC - recepta, cena, użytkowanie. Medyczna marihuana w SM | O, choroba!
(O, choroba! Joanna Dronka - Skrzypczak)
4. Poziom cukru bez kłucia?! Dexcom G5 vs FreeStyle Libre [2 TESTY dla cukrzyka] | Nie słodzę
(Nie słodzę - kanał o cukrzycy)
5. Pompa insulinowa, czy peny insulinowe? Co wybrać przy insulinoterapii? #8 | Nie słodzę
(Nie słodzę - kanał o cukrzycy)
6. Webinar Postępowanie z raną LIVE: Przełomowe efekty w leczeniu owrzodzeń żylnych
(Evereth Publishing)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 08/21/2022

Views: 5671

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.