Substancje, które mogą zaburzać pracę tarczycy (2022)

W wyrównywaniu poziomu hormonów tarczycy bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy przyjęciem tyroksyny a innych leków, które mogą zaburzać jej wchłanianie.

W wyrównywaniu poziomu hormonów tarczycy bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy przyjęciem tyroksyny a innych leków, które mogą zaburzać jej wchłanianie.

Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas ostatniego kongresu Amerykańskiego Stowarzyszenia Endokrynologów Klinicznych (American Association of Clinical Endocrinologists – AACE) w Los Angeles w USA, była ocena wpływu różnych substancji na funkcjonowanie tarczycy.

Wśród omawianych i zarazem dość często stosowanych substancji znalazły się m.in. niektóre suplementy diety, leki, w tym również stosunkowo nowe substancje stosowane w terapiach onkologicznych. Wymieniono również nadmierne spożycie jodu czy związki chemiczne stosowane jako dodatki do żywności. Działanie części z nich opiera się na bezpośrednim wpływie na funkcję hormonalną tarczycy lub na wydzielanie przez przysadkę TSH. Niektóre z nich mogą wchodzić w reakcje z odczynnikami używanymi do oznaczania stężenia hormonów, skutkiem czego będzie zaniżenie lub zawyżenie ich wartości, co może prowadzić do błędnej interpretacji stanu klinicznego pacjenta, a nawet postawienia niewłaściwej diagnozy. Mogą też być przyczyną niewłaściwej modyfikacji dotychczas stosowanych dawek leków.

Zjazd w Los Angeles był już kolejnym, na którym wspominano o wpływie popularnego suplementu diety, jakim jest biotyna – na testy służące do oznaczania różnych hormonów, w tym także oceniających funkcję osi tyreotropowej, czyli osi przysadka–tarczyca. Biotyna jest dość często stosowana jako dostępny bez recepty suplement diety – w przypadku nadmiernie wypadających włosów czy złego stanu paznokci.

Wpływ biotyny na wynik testów wiąże się z wchodzeniem tej witaminy w bezpośrednią reakcję ze streptawidyną, używaną w testach immunoenzymatycznych, co może zmieniać wyniki badań. Warto więc pamiętać, że osoby, które w krótkim czasie przed oznaczeniami hormonalnymi stosowały preparaty bogate w biotynę, mogą mieć zaniżone wartości TSH oraz nieco zawyżone wartości hormonów obwodowych, takich jak FT4 i FT3.

(Video) 9 przyczyn niedoczynności tarczycy o których mogłeś nie wiedzieć

Z uwagi na fakt, iż wiele osób nadal nie bierze pod uwagę tego typu interakcji, po raz kolejny podkreślano, iż osoby, które na co dzień stosują biotynę w dużych dawkach, mogą mieć nieprawidłowe wyniki badań. Wyniki sugerujące choroby tarczycy, których w rzeczywistości nie mają. Jak podkreślał zajmujący się tą tematyką prof. Gregory A. Brent – zaprzestanie przyjmowania biotyny na 1–3 dni może odwrócić zakłócenia powstałe w oznaczeniach. Między innymi właśnie dlatego bardzo istotny jest dokładnie zebrany wywiad z pacjentem celem oceny, czy rzeczywiście u danej osoby występują zaburzenia hormonalne związane z nieprawidłową funkcją tarczycy, czy może uzyskany nieprawidłowy wynik jest tylko wynikiem zaistniałej interferencji między biotyną a odczynnikiem?

Jednakże, poza opisanymi powyżej interferencjami, część z wymienionych substancji może bezpośrednio wpływać na funkcję hormonalną tarczycy, modyfikować metabolizm hormonów tarczycy oraz zakłócać prawidłowe funkcjonowanie osi tyreotropowej przysadki.

W trakcie prezentacji wyników badań wspominano również o wpływie dość powszechnie stosowanych terapii z zastosowaniem glikokortykoidów, stosowaniu dopaminy czy pochodnych witaminy A (a szczególnie beksarotenu) na wydzielany przez przysadkę hormon stymulujący tarczycę – TSH oraz na hamowanie produkcji podjednostki beta tego hormonu.

W jakim odstępie czasu po L-tyroksynie powinny być stosowane inne leki?

Podczas zjazdu w Los Angeles poruszano również problem związany z wchłanianiem tyroksyny. W Polsce L-tyroksyna obecna jest w powszechnie stosowanych preparatach, takich jak np. Euthyrox, Letrox czy rzadziej stosowany Novothyral, zawierający również trijodotyroninę. Wiele osób, poza hormonami tarczycy, stosuje również inne leki. Niestety, część z nich nie wie, że pomiędzy przyjęciem hormonów tarczycy a innymi lekami powinna być zachowana odpowiednio długa przerwa. Bezwzględne minimum potrzebne do skutecznego wchłaniania hormonów tarczycy to, jak się określa, przynajmniej 30 minut. Jednakże w przypadku niektórych preparatów, takich jak np. preparaty żelaza, środki alkalizujące kwaśne środowisko żołądka czy bisfosfoniany, najbardziej rozsądne z punktu widzenia biodostępności leków jest zachowanie co najmniej 3-godzinnej przerwy (niektóre towarzystwa endokrynologiczne na zachodzie Europy sugerują nawet, by przerwa ta nie była krótsza niż 4 godziny). Podobnie spożywana zwykle w godzinach rannych kawa z mlekiem wypita w zbyt krótkim czasie po przyjęciu tabletki może również istotnie pogarszać wchłanianie hormonów tarczycy.

Jak wiadomo, powszechnie stosowana w leczeniu niedoczynności tarczycy tyroksyna najlepiej wchłania się w środowisku kwaśnym żołądka, więc jakiekolwiek działania, których efektem jest alkalizacja treści żołądkowej, a więc wzrost pH żołądka, wpływa negatywnie na sam proces rozpuszczania tabletki. A to przyczynia się do pogorszenia wchłaniania leku. Wśród leków, których wpływ na wyniki badań hormonalnych dyskutowano, były m.in. leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, a więc wcześniej już wspomniane leki hamujące wydzielanie kwasu solnego. Ponadto sporo uwagi poświęcono innym preparatom żelaza, zawierającym w swoim składzie siarczan żelazawy oraz solom wapnia, które obecne są w niektórych lekach i suplementach diety.

(Video) Jak naturalnie poprawić pracę tarczycy | Iwona Wierzbicka | Porady dietetyka klinicznego

Dlatego, aby wyrównać poziom hormonów, tak bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy stosowanymi hormonami tarczycy, które zaleca się używać w pierwszej kolejności a innymi preparatami, które mogą zaburzać wchłanianie tyroksyny.

Warto więc zwrócić tutaj uwagę, iż w części przypadków, aby osiągnąć poprawę kliniczną w postaci obniżenia zbyt wysokich wartości TSH i poprawy jakości życia osób chorych, nie ma potrzeby zwiększania dawki hormonów tarczycy. Wystarczy do około 4 godzin zwiększyć odstęp pomiędzy stosowaniem hormonów tarczycy, a przyjmowaniem np. leków hamujących wydzielanie kwasu solnego, które zazwyczaj są brane tuż po zażyciu tyroksyny. Takie postępowanie prowadzi do lepszej wchłanialności hormonów tarczycy, a co za tym idzie pozwala osiągnąć rekomendowane wartości TSH, jedynie dzięki modyfikacji czasu przyjmowania preparatu, w bezpiecznym odstępie czasowym od zażywania innych substancji, co spowoduje, że siła działania hormonu będzie istotnie wyższa.

Dodatkowym, aczkolwiek nieco innym problemem, o którym mówiono na kongresie jest gorsza absorpcja tyroksyny, niekoniecznie związana z równoczesnym przyjmowaniem innych substancji. Według prof. Brenta jej dokładna ocena może dać odpowiedź na pytanie: Dlaczego, wydawałoby się adekwatna do masy ciała i wyników badań hormonalnych, dawka leku jest wciąż niewystarczająca? W tym celu Amerykanie stosują mało jeszcze znany przez lekarzy w Polsce „test absorpcji lewotyroksyny”.

Nowe terapie antynowotworowe zagrożeniem dla tarczycy?

Na zjeździe podkreślano również to, iż coraz większa liczba nowoczesnych leków stosowanych w terapii nowotworów, może znacznie częściej, niż dotychczas sądzono, prowadzić do autoimmunizacyjnych chorób tarczycy, czyli na przykład choroby Hashimoto, czy choroby Gravesa-Basedowa.

Stosowane w terapii niektórych rodzajów nowotworów cytokiny, takie jak np. interleukina 2 mogą powodować zaburzenia funkcji tarczycy, prowadząc do pojawienia się we krwi przeciwciał przeciwtarczycowych nawet u 60% pacjentów leczonych z powodu nowotworów. Podobnie inne silnie działające leki, takie jak inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI) wiążą się z istotnie wyższym ryzykiem rozwoju niedoczynności tarczycy, a zjawisko to może dotyczyć nawet do 71% leczonych nimi pacjentów. Uważa się również, że TKI powodują bezpośrednie uszkadzanie gruczołu tarczowego. Z innych nowoczesnych leków stosowanych w terapii nowotworów niekorzystnym wpływem na funkcję układu endokrynnego cechują się m.in. przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko immunoregulatorowemu receptorowi PD-1 (ang. programmed death 1) znajdującemu się na powierzchni limfocytów T.

(Video) Choroby tarczycy 👉Jakie dają objawy? Jak je leczyć? | Medycyna360

Warto tutaj zwrócić uwagę, iż w terapii nowotworów często stosuje się terapie łączone, a więc ryzyko zaburzeń hormonalnych tarczycy może być jeszcze wyższe. W rzeczywistości zaburzenia funkcji tarczycy, ale również inne zaburzenia endokrynne mogą pojawić się w dowolnym czasie terapii przeciwnowotworowej, choć zazwyczaj pojawiają się już w trakcie pierwszych miesięcy jej trwania. W związku z tym całkowicie zasadne wydaje się okresowe monitorowanie funkcji hormonalnej tarczycy w przypadku osób leczonych z powodu choroby nowotworowej.

Wpływ EDCs (Endocrine-disrupting chemicals) na tarczycę

Sporo uwagi na kongresie poświęcono również tzw. endokrynnym dysruptorom, czyli substancjom chemicznym obecnym powszechnie w otaczającym nas środowisku, które mogą zaburzać działanie układu endokrynnego. Substancje te mogą występować powszechnie m.in. w żywności i kosmetykach, w codziennych środkach higieny czy innych produktach, których używamy na co dzień.

Związki te mogą zakłócać biosyntezę, metabolizm lub działanie hormonów, a działając często poprzez klasyczne receptory jądrowe, w tym receptory dla hormonów tarczycy, prowadzą do zaburzeń funkcji narządu.

W czasie dyskusji wspominano, iż wiele dysruptorów endokrynnych, takich jak polichlorowane bifenyle, jest rozpuszczalna w tłuszczach i ma długi okres półtrwania. Oznacza to, że związki te mogą pozostawać w środowisku przez długie lata, nawet po wprowadzeniu oficjalnych zakazów ich stosowania. A tym samym ich działanie na nasze zdrowie może być znacznie bardziej istotne, niż dotychczas przypuszczano.

Gdzie stosowane są polichlorowane bifenyle? Są to związki używane powszechnie jako płyny dielektryczne w transformatorach oraz związki będące składowymi materiałów izolacyjnych w kondensatorach, a więc często stosowane substraty w przemyśle elektrotechnicznym. Ponadto szkodliwe substancje – takie jak m.in. dodatki do powszechnie stosowanych klejów i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne do przewodów elektrycznych w silnikach samochodowych, składniki farb drukarskich, smary, dodatki do preparatów owadobójczych, plastyfikatory czy często stosowane impregnaty – mogą zakłócać pracę układu endokrynnego, w tym tarczycy, prowadząc do zaburzeń hormonalnych i ich następstw zdrowotnych.

(Video) 17 oznak, że Twoja tarczyca woła o pomoc! Niedoczynność tarczycy: objawy | Dr Bartek Kulczyński

Podobnie jak wymieniane wcześniej leki i suplementy diety, substancje toksyczne obecne w środowisku mogą wpływać na niemal każdy etap funkcjonowania osi tyreotropowej, szczególnie zaś mogą zaburzać bezpośrednie działanie hormonów tarczycy. Substancje te bowiem mogą być zarówno agonistami, jak i antagonistami receptorów dla hormonów tarczycy. W takiej sytuacji mogą istotnie modyfikować działanie hormonów tarczycy.

Podczas konferencji mówiono również, iż nadchloran amonu, będący substancją chemiczną stosowaną jako utleniacz do rakiet i fajerwerków może łatwo dostawać się do źródeł wody pitnej, co stanowi dotychczas niedoceniany, aczkolwiek dość istotny problem zdrowotny w USA. Po dostaniu się do organizmu związek ten blokuje pobieranie jodu, a jego obecność w środowisku amerykańscy naukowcy wiążą z częstszym występowaniem wola u noworodków. Jak się okazuje substancja ta łatwo przechodzi przez łożysko z organizmu matki do krwi dziecka, powodując zaburzenia endokrynne i przerost tarczycy u płodu.

Prof. Brent podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę, iż uważany przez wiele osób za niezwykle zdrowy sok z jarmużu również może istotnie hamować pobieranie jodu przez tarczycę, a co za tym idzie pogarszać jej funkcję. Jeśli zaś jest spożywany w zbyt dużych ilościach, to z powodu nadmiernej ekspozycji organizmu na tiocyjanian może powodować zaburzenia funkcji hormonalnej tarczycy.

W trakcie konferencji podkreślano, iż kobiety będące w ciąży i karmiące piersią powinny również unikać narażenia na nadmiar azotanów (które często występują w zanieczyszczonej wodzie) oraz tiocyjaniany, które bardzo łatwo przenikają przez błony komórkowe (są one obecne w niektórych produktach spożywczych). W wyniku swoistej konkurencji z jonami jodu, hamują ich transport do tkanek, w tym do tarczycy. Dodatkowo przyspieszają również wydalanie jodu przez nerki i inaktywują peroksydazę tarczycową oraz sprzęganie jodotyrozyny, co skutkuje spadkiem stężenia jodu w tarczycy oraz gromadzeniem się mono- i dijodotyrozyny, co z kolei może prowadzić do przerostu gruczołu tarczycowego.

Wolotwórcze działanie tych związków jest tym silniejsze i zauważalne, im mniejsza jest podaż jodu w diecie. Tak więc, mimo iż częste spożywanie warzyw kapustnych jest uznanym przez niektóre środowiska istotnym elementem profilaktyki chorób nowotworowych, to w przypadku regularnego ich stosowania wymaga równoczesnego zwiększenia podaży produktów o wysokiej zawartości jodu, takich jak na przykład ryby morskie, owoce morza czy jaja. Z uwagi na ryzyko związane z niedoborem jodu lekarze w niektórych krajach, w tym także w Polsce, powinni dodatkowo zalecać kobietom będącym w ciąży, jak i matkom karmiącym, aby przyjmowały dobrej jakości preparaty jodu w dawce wynoszącej około 150 µg/dobę. Wydaje się, że dodatkowa suplementacja jodem może stanowić swoistą tarczę chroniącą tarczycę przed zawartymi w niektórych produktach spożywczych tiocyjanianami.

Źródło: „Służba Zdrowia” 7-8/2019

(Video) Jod na niedoczynność tarczycy? Jak rozpoznać i leczyć tę chorobę?

W wyrównywaniu poziomu hormonów tarczycy bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy przyjęciem tyroksyny a innych leków, które mogą zaburzać jej wchłanianie. W wyrównywaniu poziomu hormonów tarczycy bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędz...

Działanie części z nich opiera się na bezpośrednim wpływie na funkcję hormonalną tarczycy lub na wydzielanie przez przysadkę TSH.. Zjazd w Los Angeles był już kolejnym, na którym wspominano o wpływie popularnego suplementu diety, jakim jest biotyna – na testy służące do oznaczania różnych hormonów, w tym także oceniających funkcję osi tyreotropowej, czyli osi przysadka–tarczyca.. Z uwagi na fakt, iż wiele osób nadal nie bierze pod uwagę tego typu interakcji, po raz kolejny podkreślano, iż osoby, które na co dzień stosują biotynę w dużych dawkach, mogą mieć nieprawidłowe wyniki badań.. Jednakże, poza opisanymi powyżej interferencjami, część z wymienionych substancji może bezpośrednio wpływać na funkcję hormonalną tarczycy, modyfikować metabolizm hormonów tarczycy oraz zakłócać prawidłowe funkcjonowanie osi tyreotropowej przysadki.. W trakcie prezentacji wyników badań wspominano również o wpływie dość powszechnie stosowanych terapii z zastosowaniem glikokortykoidów, stosowaniu dopaminy czy pochodnych witaminy A (a szczególnie beksarotenu) na wydzielany przez przysadkę hormon stymulujący tarczycę – TSH oraz na hamowanie produkcji podjednostki beta tego hormonu.. Jak wiadomo, powszechnie stosowana w leczeniu niedoczynności tarczycy tyroksyna najlepiej wchłania się w środowisku kwaśnym żołądka, więc jakiekolwiek działania, których efektem jest alkalizacja treści żołądkowej, a więc wzrost pH żołądka, wpływa negatywnie na sam proces rozpuszczania tabletki.. Dlatego, aby wyrównać poziom hormonów, tak bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy stosowanymi hormonami tarczycy, które zaleca się używać w pierwszej kolejności a innymi preparatami, które mogą zaburzać wchłanianie tyroksyny.. Na zjeździe podkreślano również to, iż coraz większa liczba nowoczesnych leków stosowanych w terapii nowotworów, może znacznie częściej, niż dotychczas sądzono, prowadzić do autoimmunizacyjnych chorób tarczycy, czyli na przykład choroby Hashimoto, czy choroby Gravesa-Basedowa.. W rzeczywistości zaburzenia funkcji tarczycy, ale również inne zaburzenia endokrynne mogą pojawić się w dowolnym czasie terapii przeciwnowotworowej, choć zazwyczaj pojawiają się już w trakcie pierwszych miesięcy jej trwania.. Podobnie jak wymieniane wcześniej leki i suplementy diety, substancje toksyczne obecne w środowisku mogą wpływać na niemal każdy etap funkcjonowania osi tyreotropowej, szczególnie zaś mogą zaburzać bezpośrednie działanie hormonów tarczycy.. Dodatkowo przyspieszają również wydalanie jodu przez nerki i inaktywują peroksydazę tarczycową oraz sprzęganie jodotyrozyny, co skutkuje spadkiem stężenia jodu w tarczycy oraz gromadzeniem się mono- i dijodotyrozyny, co z kolei może prowadzić do przerostu gruczołu tarczycowego.. W wyrównywaniu poziomu hormonów tarczycy bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy przyjęciem tyroksyny a innych leków, które mogą zaburzać jej wchłanianie.. W wyrównywaniu poziomu hormonów tarczycy bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy przyjęciem tyroksyny a innych leków, które mogą zaburzać jej wchłanianie.

Dzisiejszym wpisem wracam do problemu toksyn chemicznych obecnych w naszym środowisku. Gruczołem szczególnie wrażliwym na działanie tych substancji jest tarczyca. Biorąc pod uwagę częstość chorób tarczycy w dzisiejszych czasach oraz znaczenie prawidłowego poziomu hormonów tarczycy dla rozwoju fizycznego i umysłowego, trudno przejść obok tego problemu obojętnie. Niestety brakuje obiektywnych badań oceniających znaczenie substancji chemicznych zaburzających pracę tarczycy, jednak dane teoretyczne oraz

Wiele czynników wpływa na efekty ich działania: dawka i czas ekspozycji danej substancji, wiek i płeć osoby narażonej na jej działanie, narażenie na liczne substancje, które potencjalnie mogą zmieniać (niestety często nasilać) niekorzystny efekt ich działania.. O ile niektóre badania wykazały, że pewne substancje nie wywierają szkodliwego wpływu na organizm człowieka (dostały etykietę NOEL- No Observed Effect Level), okazuje się, że efekty ich działania mogą być zupełnie inne, jeśli działają wspólnie z innymi równie niegroźnymi substancjami.. Znanych jest już co najmniej kilka substancji chemicznych wpływających na działanie hormonów tarczycy.. Narażenie na duże dawki powoduje także zmiany histologiczne wskazujące na uszkodzenie pęcherzyków tarczycy.. Ale z kolei inne badanie, w którym badano krew pracowników zatrudnionych przy recyklingu urządzeń elektrycznych nie ujawniło takiego wpływu- chociaż stwierdzono 10x wzrost poziomu tych substancji we krwi robotników pod wpływem ekspozycji, zmiana ta nie przełożyła się na zmiany poziomu hormonów tarczycy (ale liczba badanych osób była mała).. Ftalany Ftalany są często stosowane jako plastyfikatory i zmiękczacze w produktach takich jak meble, kosmetyki, zabawki, opakowania do żywności, a nawet są wykorzystywane w medycynie jako składnik cewników czy pojemników na płyny infuzyjne (podawane dożylnie).. Kilka badań na zwierzętach wykazało, że niektóre ftalany- DBP- ftalan dibutylu i DEHP- ftalan dwu-etyloheksylu mogą prowadzić do uszkodzenia tarczycy, szczególnie hipotyreozy i upośledzonego wychwytu jodu.. Chociaż stwierdzono zależność wielkości wydalania tych substancji z moczem z wysokim TSH u dorosłych kobiet, nie stwierdzono związku z obecnością guzków tarczycy.. Kilka badań potwierdziło niekorzystny wpływ triklosanu na działanie hormonów tarczycy przejawiający się obniżeniem poziomu T3 i T4 we krwi.. W badaniach stwierdzono, że długoterminowe działanie małych dawek DDT powoduje zaburzenia regulacji osi podwzgórze- przysadka- tarczyca i zaburzenia wydzielania TSH w odpowiedzi na zmieniające się stężenia hormonów.. W badaniach na myszach stwierdzono, że narażenie na działanie DDT wywołuje w tarczycy zmiany typowe dla niedoboru jodu.. Kilka jak na razie badań oceniało wpływ tych substancji na działanie hormonów tarczycy, dając dość spójne wyniki: im większe narażenie na działanie tych substancji, tym większe ryzyko choroby tarczycy.. Dane teoretyczne oraz wyniki pierwszych badań wskazują, że substancje chemiczne obecne w naszym środowisku mogą mieć wpływ na działanie hormonów tarczycy.. Na podstawie przedstawionych danych wydaje się, że działanie substancji chemicznych może być ważną przyczyną zaburzeń pracy tarczycy, szczególnie niedoczynności tarczycy.

Zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołu tarczycy stanowią jeden z najczęściej występujących problemów, chociaż bardzo często nawet nie zdajemy sobie z tego...

Nieuzasadniony smutek czy stany depresyjne mogą być jednym z symptomów zaburzeń pracy tarczycy .. Jeśli mimo regularnej aktywności fizycznej i stosowania zdrowej i zbilansowanej diety nie jesteś w stanie zrzucić ani jednego grama, wybierz się do lekarza.. Być może cierpisz na zaburzenia pracy tarczycy.. To jeden z niekwestionowanych objawów zaburzeń w produkcji hormonów przez tarczycę.. Jeśli wykonywanie normalnych, codziennych ruchów sprawia ci ból, koniecznie wybierz się do lekarza.. Może to być oznaką zaburzeń pracy tarczycy lub wielu innych chorób .

Moje zainteresowanie chemicznymi substancjami zaburzającymi pracę układu hormonalnego sygnalizowałam już kilka miesięcy temu na facebooku (warto tam zaglądać!). Od tego czasu stale ono rośnie. Niestety informacje, które zdobywam, nie należą do optymistycznych. O ile jednak niektórzy twierdzą, że nie mamy wpływu na otaczającą nas chemię i po prostu trzeba się jej poddać, ja uważam, że ci, którzy wiedzą więcej, poprzez

O ile jednak niektórzy twierdzą, że nie mamy wpływu na otaczającą nas chemię i po prostu trzeba się jej poddać, ja uważam, że ci, którzy wiedzą więcej, poprzez dokonywanie świadomych wyborów, mają szansę ograniczyć jej oddziaływanie .. Substancje chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną ( EDC- endocrine disrupting chemicals ) są to substancje, które, z powodu podobieństwa budowy z hormonami steroidowymi, mogą łączyć się z receptorami dla estrogenów, androgenów, progesteronu (czyli hormonów płciowych o budowie steroidowej) wywołując efekt podobny lub przeciwny do działania każdego z nich.. Tak więc, pomimo że te hormony są produkowane przez nasze gruczoły w prawidłowych stężeniach, to pobudzenie dedykowanych im receptorów powoduje, że organizm odbiera sygnały, jakby było ich za dużo.. wpływają na działanie enzymów zaangażowanych w steroidogenezę (tak działają niektóre pestycydy), co zaburza równowagę estrogenowo- androgenową i pracę narządów reprodukcyjnych hamują aktywność enzymów metabolizujących estrogeny, co zwiększa poziom krążącego we krwi estradiolu wiążą się z SHGB (sex hormone binding globulin- białko wiążące hormony płciowe- tylko w formie związanej z tym białkiem hormony są transportowane drogą krwi) i wypierają własne estrogeny.. Do tego niektóre z nich mogą akumulować się w łańcuchu pokarmowym (to dlatego w mięsie dużych zwierząt lub ryb zwykle jest ich najwięcej) lub tkance tłuszczowej (problem osób otyłych!. Przypuszcza się, że rosnąca częstość niezstąpionych jąder u chłopców może być następstwem działania ksenoestrogenów na organizm kobiety w ciąży.. arszenik, który wiąże się z receptorem komórkowym dla hormonów tarczycy, przez co te nie mogą dostać się do ich wnętrza. - nowotwory piersi estrogenozależne- ich powstanie i rozwój stymulują nie tylko własne estrogeny, ale też substancje pochodzące ze środowiska naśladujące ich działanie

Tarczyca jest organem w kształcie motyla zlokalizowanym u podstawy szyi. Narząd ten uwalnia hormony, które są odpowiedzialne za regulowanie metabolizmu,...

Niedoczynność tarczycy może się jednak również pojawić, gdy przysadka mózgowa nie wysyła prawidłowych sygnałów do tarczycy, które są niezbędne do wyzwolenia hormonów przez tarczycę.. Ten niekorzystny stosunek pomiędzy pierwiastkami nie jest dobry dla Twojej tarczycy.. Celiakia i nadwrażliwość na gluten to szczególne zaburzenie, w których organizm nie jest w stanie poradzić sobie z glutenem znajdującym się w zbożach, takich jak pszenica, żyto i jęczmień.. Jeśli nie masz celiakii lub żadnego z czynników ryzyka przyczyniających się do jej rozwoju, takich jak specyficzne choroby autoimmunologiczne, nie ma potrzeby całkowitej rezygnacji z glutenu w diecie.. Warto jednak zadbać o dobrej jakości źródła węglowodanów, co oznacza, że opieranie się wyłącznie na białym pieczywie niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem.. Początkowo była promowana, jako zdrowa alternatywa dla produktów mięsnych, jednak w ostatnich latach badania wykazały, że soja może mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie tarczycy.. Naukowcy twierdzą, że dopóki spożywasz soję z umiarem i nie masz niedoboru jodu, nie ma zwiększonego ryzyka rozwoju niedoczynności tarczycy.. Jeśli Twoja tarczyca nie pracuje prawidłowo, może wpływać na spowolnienie Twojego metabolizmu, co z kolei może prowadzić do przyrostu masy ciała, nawet jeśli nie jesz za dużo!. Dopóki gotujesz posiłki w domu korzystając z niskoprzetworzonych produktów, możesz być pewien, że działasz na swoją korzyść, również na korzyść zdrowia Twojej tarczycy.

Do prawidłowego funkcjonowania tarczycy niezbędna jest obecność niektórych witamin oraz składników mineralnych, istotnych zarówno w profilaktyce, ...

Ponieważ problem ten dotyczy coraz większej liczby osób w różnym wieku (zdecydowanie częstsza niedoczynność tarczycy występuje u ok. 4-10% populacji na świecie, przy czym u osób w wieku podeszłym odsetek ten wynosi nawet 7-26% 3 ), warto przyjrzeć się zaleceniom żywieniowym zmniejszającym ryzyko jego rozwoju.. Choć niedoczynność może mieć wiele przyczyn (wyróżnia się pierwotną, wtórną, wrodzoną oraz nabytą), zasadniczo sprowadza się właśnie do niedoborów hormonów tarczycy lub ich niedostatecznego działania.. Rzeczywiście, pacjentom cierpiącym na nadczynność tarczycy zaleca się zrezygnowanie z jodu, ponieważ dowiedziono, że nadmierne jego spożycie u niektórych osób prowadzi do rozwoju tej choroby 23 .. Ponieważ osoby z nadczynnością tarczycy mają tendencję do spadku wagi, ich dieta powinna być wysokokaloryczna, bogata w wysokiej jakości białko, tłuszcze (głównie roślinne, których źródłami są olej lniany i rzepakowy, oliwa z oliwek, orzechy, mielone nasiona lnu, pestki dyni i słonecznika, awokado) oraz węglowodany, które powinny stanowić nawet 70% jej wartości kalorycznej.. U pacjentów cierpiących na nadczynność tarczycy podawanie antyoksydantów (witamin C i E oraz połączenia beta-karotenu i selenu) powoduje, że szybciej dochodzi do przywrócenia prawidłowej funkcji tarczycy niż u osób przyjmujących tylko tiamazol 25 .. Również badania na zwierzętach wykazały, że powodowana niedoborem żelaza niedokrwistość wpływa niekorzystnie na metabolizm tarczycy , przyczyniając się do zmniejszenia w osoczu całkowitego stężenia T4 i T3, zmniejszenia obwodowej konwersji T4 do T3 i zwiększenia krążącego TSH 14 .. Według norm żywieniowych rekomendowanych przez Instytut Żywności i Żywienia codzienna dieta mężczyzn i kobiet po menopauzie powinna dostarczać 10 mg żelaza, natomiast u kobiet do okresu menopauzalnego 18 mg. Najlepszymi jego źródłami są mięso oraz podroby mięsne, ryby, żółtko jaja kurzego, otręby i zarodki pszenne, pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa (bób, burak, groszek zielony, koper ogrodowy, pietruszka i szpinak) oraz owoce (porzeczki, poziomki, maliny, awokado, owoce suszone).. W ostatnich latach pojawiają się doniesienia, że w przypadku niedoczynności tarczycy szczególnie istotna jest rola witaminy D3.. Przy niedoczynności tarczycy gospodarka węglowodanowa często jest zaburzona, dlatego należy ograniczyć ich spożycie, a na pewno wybierać te o niskim indeksie glikemicznym, które powoli normalizują stężenie glukozy we krwi po posiłku.

Produkty zakazane w niedoczynności tarczycy. Produkty, których musisz unikać jeśli masz niedoczynność tarczycy lub chorujesz na Hashimoto.

Nie są one równoznaczne i nie każdy z niedoczynnością tarczycy będzie miał Hashimoto.. Może się zdarzyć, że w przebiegu choroby autoimmunologicznej, jaką jest Hashimoto, nasza tarczyca zostanie uszkodzona (jej struktura), skutkiem czego nie będzie wstanie produkować odpowiedniej ilości hormonów, a tym samym prawidłowo funkcjonować.. Warto jednak znać różnicę, gdyż w niedoczynności tarczycy (bez Hashimoto) zalecenia dietetyczne mogą delikatnie się różnić, ponieważ układ immunologiczny jest względnie stabilny.. Śmiało możesz spożywać pieczone tofu w sałatce na obiad czy budyń jaglany na napoju roślinnym na kolację.. Jeśli nie ma stwierdzonych alergii, nietolerancji i konkretnych wskazań, aby wykluczyć dany produkt z diety, to nie zaleca się, aby je eliminować w diecie osób z niedoczynnością tarczycy czy Hashimoto.. Możesz spożywać mleko czy jogurty bez laktozy, jeśli czujesz dolegliwości po jedzeniu produktów nabiałowych w postaci biegunki, przelewania w jelitach czy gazów, lecz nie wpływa to istotnie na obraz całej diety.. Nie można jednak wykluczyć, że u części chorych na chorobę Hashimoto może współwystępować nieceliakalna nadwrażliwość na gluten.. O ile wyżej wymienione produkty wcale nie znajdują się na liście zakazanych, tak kilka możesz wpisać na listę „szczególnej uwagi”.. Ich zjedzenie lub pojawienie się w diecie nie jest czynem karalnym, wszystko jest dla ludzi i liczy się umiar.. Szczególnie w niedoczynności tarczycy, która wymaga odpowiednio większej staranności jeżeli chodzi o podaż witamin (witamina C, D, witaminy z grupy B) i składników mineralnych w diecie (cynk, magnez, selen czy żelazo) ze względu na osłabioną pracę tarczycy.

Zobacz jak ważna jest dieta w niedoczynności tarczycy. Dowiedz się jakich produktów unikać i jak powinien wyglądać zbilansowany jadłospis od dietetyka.

Niedoczynność tarczycy ma wpływ na cały organizm, a jej objawy mogą być nieswoiste - to znaczy, że pasują do wielu chorób, a nawet mogą być przypisane stresowi czy gorszemu samopoczuciu.. Objawy niedoczynności tarczycy mogą występować jednocześnie lub mogą pojawiać się tylko niektóre z nich.. Warto też pamiętać, że istnieją choroby lub zaburzenia, które są powiązane z pracą tarczycy, które często towarzyszą niedoczynności lub mogą być zdiagnozowane już wcześniej.. Dodatkowo jeśli towarzyszy temu nadwaga i otyłość , może ona pogłębiać problemy z tarczycą lub nawet być czynnikiem ryzyka rozwoju chorób tarczycy [3].. Jod jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy, a tarczyca jest jego magazynem.. Prakt., 2015; 5: 12–26 Friedman M. Thyroid autoimmune disease.. Zastanawiasz się czy możesz mieć niedoczynność tarczycy?

W tym artykule poznasz czym jest niedoczynność tarczycy. Również poznasz jej objawy, przyczyny i najskuteczniejsze metody leczenia.

Z tego powodu badanie stężenia TSH stało się podstawowym wyznacznikiem kondycji tarczycy, zlecanym osobom, u których podejrzewa się niedoczynność lub nadczynność tego gruczołu.. Diagnostyka chorób tarczycy obejmuje analizę stężenia nie tylko TSH, ale także hormonów tarczycowych (T3, T4) – w tym celu oznacza się FT3 oraz FT4, czyli wolną trójjodotyroninę i wolną tyroksynę.. Poza badaniami krwi i oznaczaniem hormonów tarczycowych wykonuje się także USG tarczycy oraz scyntygrafię, które pokażą stan gruczołu oraz ujawnią obecność i charakter ewentualnych guzków.. Ostatnim badaniem, które pozwala zdiagnozować niedoczynność tarczycy oraz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat problemów wykrytych w USG jest biopsja tarczycy.. W zależności od przyczyn wystąpienia choroby, poza wspomnianymi powyżej rodzajami niedoczynności tarczycy (subklinicznej i klinicznej), możemy także mówić o pierwotnej niedoczynności tarczycy, wtórnej niedoczynności tarczycy oraz trzeciorzędowej niedoczynności tarczycy.. W każdym z rodzajów niedoczynności tarczycy mamy do czynienia z niedoborem hormonów tarczycy, którego konsekwencja są zaburzenia pracy układu krwionośnego, nerwowego czy mięśniowego.. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z pojawieniem się nowotworu tarczycy, choroby Gravesa i Basedowa (podobnie, jak hashimoto ma podłoże autoimmunologiczne, wywołując jednak nie niedoczynność, a nadczynność tarczycy) czy wola nadczynnego, konieczne może być operacyjne usunięcie gruczołu.. Efektem takich zabiegów jest jednak zwykle niedoczynność tarczycy, dlatego podjęcie takiej decyzji powinno opierać się na przeanalizowaniu wszelkich za i przeciw.. Poporodowe zapalenie tarczycy Czasami zdarza się, że w wyniku ciąży i porodu u pacjentek pojawia się poporodowe zapalenie tarczycy, skutkujące niedoczynnością tarczycy lub nadmierną jej pracą.. Podostre zapalenie tarczycy Choroba de Quervaina to z kolei podostre zapalenie tarczycy, którego przyczyny także nie zostały do końca poznane.. Należy pamiętać, że wiele innych leków wpływa na pracę hormonów tarczycy, a także na cały układ podwzgórze/przysadka/tarczyca.. Do niedoczynności tarczycy mogą przyczynić się na przykład glikokortykosteroidy hamujące pracę przysadki mózgowej i produkcję TSH, a co za tym idzie – także hormonów T3 i T4.. niedoczynności tarczycy, powiększenia tarczycy, wola tarczycowego, przedwczesnego porodu, poronienia, opóźnionego rozwoju u dzieci – związanego z niedoczynnością tarczycy, nieprawidłowego rozwoju mózgu u płodów.. Należy zwrócić uwagę na to, że także zbyt duża ilość jodu w diecie może być niebezpieczna dla zdrowia tarczycy, szczególnie w przypadku hashimoto.. Do środków, które mogą zaburzać wchłanianie lewotyroksyny należy na przykład żelazo, które także nie przyjmie się prawidłowo na skutek działania hormonu.

Gruczoł tarczowy jest jednym z najważniejszych narządów i gdy zaczyna chorować organizm traci równowagę. Chora tarczyca może sprzyjać depresji lub nadpobudliwości, powodować nadmierne tycie i zaburzać pracę serca. Zobacz, na co choruje tarczyca.

W niedoczynności podwyższony jest poziom TSH, a obniżony poziomu fT4, badanie fT3 w tej chorobie ma mniejsze znaczenie.. Rak tarczycy zwykle nie zaburza czynności tarczycy.. Wyróżnia się: wole proste rozlane, gdy gruczoł tarczowy jest powiększony równomiernie, wole guzowate, gdy w obrębie powiększonego gruczołu tarczowego wyczuwa się dobrze odgraniczone od otoczenia guzki, będące wyrazem nierównomiernego rozrostu.. Guzki te mogą też wydzielać nadmierną ilość hormonów tarczycy, co wywołuje nadczynność tarczycy.. Choroby zapalne mogą doprowadzić do nadczynności lub niedoczynności tarczycy.. Przyczyny choroby nie są do końca poznane.. Choroba Gravesa-Basedowa wywołuje nadczynność, rzadko niedoczynność tarczycy.. U kobiet pojawiają się zaburzenia miesiączkowania, a u mężczyzn mogą wystąpić zaburzenia wzwodu.. Zobacz, na co choruje tarczyca.

Co to takiego brzuch tarczycowy? • Jak rozpoznać brzuch tarczycowy? • Co brzuch tarczycowy mówi o zdrowiu i jak się go pozbyć? • Sprawdź

Specjalista zaklasyfikuje rodzaj brzucha u mężczyzny lub kobiety do odpowiedniej grupy, a także zleci odpowiednie badania krwi oraz testy na niedoczynność tarczycy i na ich podstawie postawi odpowiednią diagnozę.. Niedoczynność tarczycy rozwija się, kiedy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów tarczycy [3].. chirurgiczne usunięcie tarczycy – u osób po przebytym zabiegu usunięcia narządu rozwija się niedoczynność tarczycy, leczenie nadczynności tarczycy – jeśli u pacjenta wcześniej zdiagnozowano nadczynność tarczycy i został on poddany leczeniu, może u niego wystąpić stan zupełnie odwrotny – zbyt niski poziom hormonów tarczycy, czyli niedoczynność, niektóre leki – substancje aktywne takie jak mitotan czy też amiodaron mogą zaburzać czynność tarczycy, radioterapia – leczenie niektórych chorób nowotworowych może wpłynąć na funkcjonowanie tarczycy, osłabiając jej czynność, zapalenie tarczycy Hashimoto – to choroba autoimmunologiczna, która powoduje, że organizm wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym komórkom i tkankom.. Leczenie niedoczynności tarczycy polega na podawaniu brakujących hormonów tarczycy.. nieprzesadzanie z błonnikiem – nadmierna ilość błonnika pokarmowego w diecie przy niedoczynności tarczycy może utrudniać wchłanianie hormonów przyjmowanych w lekach, ograniczenie spożycia soi – produkt ten utrudnia wchłanianie leków na niedoczynność tarczycy, picie przynajmniej 2 litrów płynów dziennie, regularne spożywanie 5 posiłków dzienne, z zachowaniem 3 lub 4-godzinnego odstępu pomiędzy nimi, uzupełnianie niedoborów jodu w organizmie poprzez dietę – spożywanie większej ilości ryb morskich oraz owoców morza.. Doskonałym uzupełnieniem będą ćwiczenia na brzuch tarczycowy – wprowadzenie regularnych spacerów, szybki marsz, jogging ćwiczenia na orbitreku lub jazdę na rowerze.

Tarczyca reguluje tempo przemiany materii. To dlatego przy jej niedoczynno¶ci czujemy siê zziêbniêci i ospali, a przy nadczynno¶ci - nieustannie rozdra¿nieni.

Gdy hormonów tarczycy jest w organizmie zbyt mało, zamiera wewnętrzne spalanie.. Tylko nie zwrócił na nie uwagi.. tarczyca Fot.. Inną niż zapalenie Hashimoto przyczyną niedoczynności może być po prostu uszkodzenie lub zniszczenie tarczycy - czy to podczas zabiegów operacyjnych, czy na skutek leczenia jodem radioaktywnym (bywa, że niedoczynność jest skutkiem leczenia nadczynności).. Polega na tym, że organizm produkuje przeciwciała przeciwko receptorom TSH, czyli czujnikom wykrywającym stężenie substancji, za pomocą której przysadka mózgowa steruje aktywnością tarczycy.. O nadczynności świadczy niski poziom TSH i wysokie stężenie FT3 oraz FT4.. Ale jeśli zmęczenie nie opuszcza cię nawet rankiem po dobrze przespanej nocy - przyczyną tego stanu może być niedoczynność tarczycy.. Niski poziom hormonów tarczycy (niedoczynność) może powodować niedostatek serotoniny.. To dla odmiany może być nadczynność tarczycy.. Niestety, nadmiar hormonów tarczycy również przerzedza włosy.

Choroba tarczycy to jedna z kilku najczęściej występujących chorób przewlekłych, szczególnie u kobiet, ale dotyka również mężczyzn. ...

Leczenie polega głównie na leczeniu farmakologicznym, jednak odpowiednia dieta i suplementy pełnią tu bardzo ważna funkcję.. W chorobie Hashimoto niekiedy wprowadzana jest dieta bezglutenowa, jednak nie ma rekomendacji do rutynowego stosowania diety bezglutenowej .. Objawy nadczynności tarczycy:. Najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy jest choroba Gravesa-Basedowa – ok. 80% pacjentów z nadczynnością tarczycy cierpi na to schorzenie autoimmunologiczne, w którym organizm produkuje przeciwciała zmuszające komórki tarczycy do nadprodukcji hormonów.. z kadzidłowca) – obniżają poziom limfocytów Th17, których poziom jest podwyższony u osób z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy; probiotyki – dla usprawnienia pracy jelit; Zaburzenia mikrobioty jelitowej zwiększają ryzyko chorób autoimmunologicznych; techniki zmniejszające poziom stresu;

Jesteś ciągle zmęczony, masz huśtawki nastroju oraz czujesz się senny nawet w ciągu dnia? To mogą być oznaki problemów z tarczycą. Zaburzenia w jej funkcjonowaniu...

Prawidłowa praca tarczycy opiera się na produkowaniu hormonów w takiej ilości, aby nie doszło do ich nadmiaru lub niedoboru.. Zbyt wysokie lub małe wydzielanie hormonów może powodować zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu metabolizmu i być przyczyną wielu poważnych chorób, jak nadczynność lub niedoczynność tarczycy .. zapalenia tarczycy , guzki tarczycy , rak tarczycy oraz wole obojętne.. niedobór jodu; leki; zapalenie tarczycy; usunięcie tarczycy (np.. Leczenie choroby polega na regularnym zażywaniu brakujących hormonów tarczycy.. Jod ma wpływ na wytwarzanie hormonów tarczycy, które odpowiadają za przemianę materii i wzrost.. Chorzy na raka tarczycy często skarżą się na duszności, problemy z połykaniem lub chrypkę.. Przy nadczynności tarczycy jego poziom jest niski, z kolei w niedoczynności – wysoki.. W przypadku nadczynności tarczycy stosuje się leki przeciwtarczycowe , których celem jest zahamowanie produkcji hormonów.. Z kolei leczenie niedoczynności tarczycy opiera się przede wszystkim na regularnym uzupełnianiu braków hormonów tarczycy.

Tabletki przyspieszające metabolizm są dużym wsparciem na redukcji. Sprawdziliśmy najpopularniejsze preparaty dostępne na rynku i wybraliśmy 5 najlepszych pod względem działania, składu i opinii klientów. Po które produkty warto sięgnąć?Wolny metabolizm może być wynikiem złych nawyków żywieniowych...

Tabletki Moringa Actives oddziałują głównie na apetyt, jednak mają wpływ także na przemianę materii.. Tabletki na odchudzanie Moringa Actives cieszą się sporą popularnością wśród osób odchudzających się.. W obu grupach ich przyjmowanie pozwoliło na szybką utratę wagi, a przy tym zapewniło poprawę zdrowia i samopoczucia.. Wykorzystuje ekstrakt z afrykańskiego mango, w którym kryje się wiele cennych substancji wspierających redukcję masy ciała.. Suplement diety wspiera proces kompleksowo, co zapewnia jego wysoką skuteczność.

Videos

1. Podstawy żywienia w chorobach tarczycy z uwzględnieniem osób aktywnych 3/3
(SzostakTV)
2. Akademia Młodych Serc: „Choroby tarczycy – zalecenia dietetyczne"
(Politechnika Opolska)
3. Jak oczyścić się z toksycznych substancji Co robią w twoim organizmie Aluminium, BPA, rtęć, ftalany?
(Terapie dla Zdrowia. Monika Dudziak-Kociałkowska)
4. Jak ocalić tarczycę przed chorobą Hashimoto! Dieta a niedoczynność tarczycy | Dr Bartek Kulczyński
(Dr Bartek Kulczyński)
5. Niedoczynność tarczycy i choroba Hashimoto
(Brodata Medycyna)
6. Objawy niedoczynności tarczycy - maski HASHIMOTO
(ALAB laboratoria)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 08/05/2022

Views: 6330

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.