Telmizek tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek zgrupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jak wszystkie preparaty ztej grupy, ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.

Preparat zawiera substancję telmisartan

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Telmizek

tabletki;40 mg;28 tabl.

Adamed

16,16 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

Telmizek tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

9,85 zł

Cena po refundacji

Telmizek tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (4)

lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18. rż.; przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18. rż.

Telmizek

tabletki;80 mg;28 tabl.

Adamed

31,42 zł

0,00 zł

Cena po refundacji

Telmizek tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (6)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia

18,81 zł

Cena po refundacji

Telmizek tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (8)

lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18. rż.; przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18. rż.; leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Telmizek - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest telmisartan należący do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II lub sartanami. Wspólny mechanizm działania leków ztej grupy polega na blokowaniu receptorów angiotensyny II co uniemożliwia ich wiązanie się zangiotensyną II ihamuje jej działanie (leki ztej grupy często oznaczane są skrótem ARB, który pochodzi od angielskiej nazwy Angiotensin II Receptor Blockers). Agiotensyna II odgrywa istotną rolę wpatofizjologii nadciśnienia tętniczego. Efektem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych oraz nasilenie uwalniania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Działanie telmisartanu, podobnie jak innych sartanów, skutecznie przeciwdziała efektom działania angiotensyny II iprowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Wodróżnieniu od leków zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, sartany nie nasilają efektów zależnych od bradykininy, np. kaszlu. Sartany stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz wleczeniu iprofilaktyce chorób układu sercowo–naczyniowego. Uchorych zniewydolnością serca zmniejszają opór naczyniowy, co poprawia warunki hemodynamiczne, zwiększa wydolność wysiłkową ipoprawia stan kliniczny. Wywierają ochronny wpływ na nerki zwalniając tempo rozwoju związanych zwysokim ciśnieniem icukrzycą zaburzeń czynności nerek.
Telmisartan obniża ciśnienie tętnicze bez wpływu na częstotliwość rytmu serca. Obniżenie ciśnienia tętniczego pojawia się stopniowo wciągu 3godzin po przyjęciu pojedynczej dawki telmisartanu iutrzymuje się dłużej niż 24 godziny. Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego wymaga zwykle 4–8 tygodni stosowania preparatu.

Kiedy stosować Telmizek - tabletki?

Preparat jest wskazany udorosłych:
• wleczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego
• wcelu zmniejszenia częstości zachorowań zprzyczyn sercowo–naczyniowych uosób zjawną chorobą miażdżycową (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, choroba tętnic obwodowych wwywiadzie) oraz uchorych na cukrzycę typu 2z udokumentowanymi powikłaniami dotyczącymi narządów docelowych.

Kiedy nie stosować preparatu Telmizek - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu uosób zciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz uosób zzaburzeniami wodpływie żółci.
Równoległe stosowanie preparatu zaliskirenem jest przeciwwskazane uosób zcukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek.
Preparat jest przeciwwskazany wII iIII trymestrze ciąży oraz wokresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu wI trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Telmizek - tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
U osób złagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby konieczne jest zachowanie ostrożności. Indywidualnie dostosowaną dawkę ustali lekarz. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wprzypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby, zaburzeń wodpływie żółci, zastoju żółci (preparat jest wydalany głównie zżółcią).
Stosowanie leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, wtym preparatu, uchorych zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek.
U chorych zzaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność; lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia potasu ikreatyniny we krwi, parametrów charakteryzujących czynność nerek. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu uchorych po przeszczepie nerki.
Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat, szczególnie po przyjęciu pierwszej dawki, może powodować objawowe niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza uchorych ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub zniedoborem sodu (np. osoby przyjmujące uprzednio duże dawki leków moczopędnych, stosujące dietę omałej zawartości soli, po biegunce lub wymiotach). Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory elektrolitów izapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu.
Nie zaleca się stosowania preparatu wskojarzeniu zlekami zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitorów ACE) ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego, omdlenia, zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia) oraz zaburzeń czynności nerek, wtym ostrej niewydolności nerek. Jeżeli lekarz uzna takie leczenie skojarzone za konieczne należy ściśle kontrolować czynność nerek.
U chorych zgrupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności nerek, uktórych czynność nerek zależy od aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron (np. uchorych zciężką niewydolnością serca, zobustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki) stosowanie leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron może wiązać się zryzykiem wystąpienia gwałtowanego obniżenia ciśnienia tętniczego, skąpomoczu, zwiększenia stężenia mocznika ikreatyniny we krwi oraz rzadko, ostrej niewydolności nerek. Należy zachować ostrożność, aleczenie powinno przebiegać pod szczególnym nadzorem lekarskim.
Nie zaleca się stosowania preparatu uchorych, uktórych występuje pierwotny hiperaldosteronizm, ponieważ działanie preparatu wtej grupie chorych nie jest skuteczne.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest uchorych zupośledzonym odpływem krwi zlewej komory serca (występujące zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej]), kardiomiopatia przerostowa).
U chorych na cukrzycę, przyjmujących leki przeciwcukrzycowe, wokresie stosowania preparatu może wystąpić hipoglikemia. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. Konieczne może być, aby lekarz dostosował dawkowanie leków przeciwcukrzycowych.
Stosowanie preparatu, podobnie jak stosowanie innych leków działających na układ renina–angiotensyna–aldosteron, może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi). Hiperkaliemia może być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca imoże prowadzić do stanów zagrożenia życia. Uosób zgrupy zwiększonego ryzyka wystąpienia hiperkaliemii lekarz zaleci ścisłe monitorowanie stężenia potasu.
Do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia hiperkaliemii należą:
• osoby wpodeszłym wieku, chorzy na cukrzycę, osoby zniewydolnością nerek
• osoby przyjmujące równolegle preparat i/lub leki zwiększające stężenie potasu we krwi, wtym: sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, heparynę, leki zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora angiotensyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne, trimetoprim, leki immunosupresyjne takie jak cyklosporyna lub takrolimus
• osoby odwodnione, zniewyrównaną niewydolnością serca, kwasicą metaboliczną, atakże chorzy, uktórych wystąpiło pogorszenie czynności nerek, wtym nagłe pogorszenie czynności nerek np. wprzebiegu chorób zakaźnych, wystąpił rozpad komórek np. wprzebiegu ostrego niedokrwienia kończyn czy rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych lub po rozległym urazie).
U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny wobniżaniu ciśnienia tętniczego.
Należy zachować ostrożność uosób zchorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych (osoby ze zwężeniem tętnic wieńcowych lub zwężeniem naczyń mózgowych) ponieważ znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub udar mózgu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może niekiedy powodować zawroty głowy, senność lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną izdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń imaszyn.

Dawkowanie preparatu Telmizek - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku, popijając płynem. Tabletki należy wyjmować zblistra bezpośrednio przed zastosowaniem. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem.
Dorośli:
Pierwotne nadciśnienie tętnicze: 40 mg 1raz na dobę; uniektórych chorych wystarczy dawka 20 mg 1raz na dobę; wrazie konieczności lekarz zwiększy dawkę do 80 mg 1raz na dobę lub zaleci równoległe stosowanie hydrochlorotiazydu (leku moczopędnego). Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu uzyskuje się po 4.–8. tygodniach leczenia.
Zmniejszenie częstości zachorowań zprzyczyn sercowo-naczyniowych: 80 mg 1raz na dobę. Zaleca się ścisłą kontrolę ciśnienia tętniczego, zwłaszcza wpoczątkowym okresie leczenia. Konieczne może być aby lekarz dostosował dawkowanie leków przeciwnadciśnieniowych.
Nie ma konieczności dostosowywania dawki początkowej uchorych złagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Uchorych zciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz uchorych poddawanych hemodializom lekarz zaleci zmniejszenie dawki początkowej do 20 mg 1raz na dobę.
U chorych złagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; dawka nie powinna przekraczać 40 mg 1raz na dobę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane wprzypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub zaburzeń odpływu żółci.
U chorych wpodeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa iskuteczności stosowania preparatu udzieci imłodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Telmizek - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie należy stosować preparatu wI trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu wII iIII trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli kobieta planuje ciążę powinna skonsultować się zlekarzem, ponieważ zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. Wprzypadku podejrzenia lub potwierdzenia zajścia wciążę wokresie przyjmowania preparatu należy jak najszybciej skonsultować się zlekarzem ponieważ wymagane jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Lekarz zaleci stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.
Nie należy stosować preparatu wokresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie leków wpływających na stężenie potasu we krwi (sole potasu, suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak np. spironolakton, triamteren, amiloryd, eplerenon, leki immunosupresyjne, takie jak np. takrolimus, cyklosporyna, leki zgrupy inhibitorów ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, trimetoprim, heparyna, niesteroidowe leki przeciwzapalne) oraz zawierających potas zamienników soli kuchennej może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Nie zaleca się równoległego stosowania telmisartanu zwymienionymi powyżej preparatami. Jeżeli konieczne jest ich stosowanie lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia potasu we krwi.
Preparat, podobnie jak leki zgrupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), może nasilać toksyczne działanie soli litu. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, aw razie konieczności takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność ikontrolować stężenie litu we krwi.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, indometacyna) mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek izwiększenie stężenia potasu we krwi. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie iregularnie kontrolować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza uchorych wpodeszłym wieku.
Leki moczopędne (np. furosemid, hydrochlorotiazyd) mogą powodować zmniejszenie objętości krwi izwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego po zastosowaniu telmisartanu.
Inne leki przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać obniżające ciśnienie działanie preparatu. Leki mogące obniżać ciśnienie krwi (np. barbiturany, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna) zwiększają ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego.
Równolegle spożywany alkohol zwiększa ryzyko niedociśnienia tętniczego.
Stosowane ogólnie kortykosteroidy zmniejszają przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Telmizek - tabletki?

Jak każdy lek, również Telmizek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Niezbyt często możliwe: zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła izatok), zakażenia układu moczowego (w tym zapalenie pęcherza moczowego), niedokrwistość, hiperkaliemia, depresja, bezsenność, omdlenie, zawroty głowy, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), objawy wywołane niedociśnieniem tętniczym, wtym ortostatycznym obniżeniem ciśnienia tętniczego (np. zawroty głowy, osłabienie, zaburzenia równowagi), duszność, kaszel, ból brzucha, biegunka, niestrawność, wzdęcia, nudności, wymioty, świąd, wysypka, ból wklatce piersiowej, osłabienie, obfite pocenie się, bóle ikurcze mięśni, bóle pleców, zaburzenia czynności nerek wtym ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi. Rzadko: posocznica, niekiedy prowadząca do śmierci, eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych tj. eozynofilów), małopłytkowość, hipoglikemia uchorych na cukrzycę, niepokój, senność, zaburzenia widzenia, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), ból stawów, ból kończyn, objawy grypopodobne, ból ścięgien (objawy podobne do zapalenia ścięgien), suchość błony śluzowej jamy ustnej, nieżyt żołądka, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, reakcje nadwrażliwości ianafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani wsporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie izagrażać życiu), wyprysk, wysypka polekowa, rumień, ciężkie zmiany skórne (martwica toksyczna rozpływna). Bardzo rzadko śródmiąższowa choroba płuc.

Przeczytaj też artykuły

 • Cukrzyca typu 2
 • Dławica piersiowa stabilna
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
 • Udar mózgu
 • Udar mózgu

Inne preparaty na rynku polskim zawierające telmisartan

Actelsar (tabletki)Micardis (tabletki)Polsart (tabletki)Pritor (tabletki)Telmabax (tabletki)Telmisartan Bluefish (tabletki)Telmisartan EGIS (tabletki)Telmisartan EGIS (tabletki powlekane)Telmisartan Genoptim (tabletki)Telmisartan Mylan (tabletki)Telmisartan Orion (tabletki)Telmix (tabletki)Tezeo (tabletki)Tolura (tabletki)Toptelmi (tabletki)Zanacodar (tabletki)

FAQs

Czy lek Telmizek jest refundowany? ›

Lek bezpłatny dla osób 75+, jednak tylko we wskazaniach objętych refundacją! Opakowanie: 28 szt.

Ile kosztuje Telmizek na receptę? ›

31,42 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Po jakim czasie zaczyna działać Telmizek? ›

Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu uzyskuje się po 4. –8. tygodniach leczenia. Zmniejszenie częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych: 80 mg 1 raz na dobę.

Czy Telmizek obniża ciśnienie? ›

Lek Telmizek należy do grupy leków, określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Lek Telmizek hamuje działanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu.

Czy Telmizek jest na receptę? ›

Cena leku zależy od przysługującej odpłatności umieszczonej na recepcie. Zamów do apteki. Produkt otrzymasz po okazaniu recepty lub podaniu kodu e-recepty w aptece.

Kiedy brać leki na nadciśnienie rano czy wieczorem? ›

Jeśli przyjmujesz tabletki na obniżenie ciśnienia krwi, lepiej przyjmuj je tuż przed snem, a nie rano. Zdaniem kardiologów przyjmowanie tabletek o tej porze znacznie zmniejsza ryzyko zawału serca czy udaru mózgu.

Co zamiast Telmizek? ›

Produkty zawierające telmisartan, w tej samej postaci
 • Actelsar tabletki. telmisartan. ...
 • Micardis tabletki. telmisartan. ...
 • Polsart tabletki. telmisartan. ...
 • Pritor tabletki. telmisartan. ...
 • Telmabax tabletki. telmisartan. ...
 • Telmisartan Bluefish tabletki. telmisartan. ...
 • Telmisartan Genoptim tabletki. telmisartan. ...
 • Telmisartan Mylan tabletki.

Czy Telmizek to beta bloker? ›

Substancją czynną preparatu jest należący do grupy beta-blokerów bisoprolol, który zmniejsza częstotliwość rytmu serca i siłę jego skurczu oraz obniża ciśnienie tętnicze. Telmizek to lek w postaci tabletek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Czy Telmisartan jest szkodliwy? ›

Stosowanie Telmisartanu może powodować hiperkaliemię.

U osób w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek, cukrzycą, osób przyjmujących równocześnie inne leki, które mogą zwiększać stężenie potasu i (lub) u osób ze współistniejącymi chorobami hiperkaliemia może prowadzić do śmierci.

Czy brać tabletki na nadciśnienie przy niskim ciśnieniu? ›

Nie należy w takiej sytuacji odstawiać leków obniżających ciśnienie, gdyż ponownie, najczęściej po kilku dniach, dojdzie do wzrostu ciśnienia tętniczego. Oczywiście, gdy ciśnienie jest nadmiernie obniżone (ciśnienie skurczowe poniżej 110 mm Hg) nie powinno się zażywać leków przeciwnadciśnieniowych.

Dlaczego ciśnienie nie spada po lekach? ›

Jednak najczęstszą przyczyną niedostatecznej kontroli ciśnienia jest tzw. oporny pacjent, czyli zła współpraca chorego z lekarzem. Nieregularne zażywanie leków, zmienianie ich dawek, a także niestosowanie się do zaleceń doktora dotyczących trybu życia i diety powodują, że terapia nie daje oczekiwanych efektów.

Czy leki na nadciśnienie trzeba brać codziennie? ›

Niestety nadciśnienia tętniczego u większości pacjentów nie można skutecznie „wyleczyć” i następnie odstawić na stałe leki obniżające ciśnienie tętnicze – choroba , aby osiągnąć powodzenie terapii i normalizację ciśnienia tętniczego – wymaga systematycznego przyjmowania leku lub leków zazwyczaj przez całe życie.

Na co stosuje się lek Telmizek? ›

Nadciśnienie tętnicze. Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym.

Czy lek Telmizek można dzielić? ›

Materiały związane z lekiem Telmizek 80 (ulotka oraz charakterystyka produktu leczniczego) nie zawierają informacji, czy tabletki można dzielić na połowy, dlatego najlepiej unikać ich dzielenia.

Co to jest Telmizek HCT? ›

Co to jest lek Telmizek HCT i w jakim celu się go stosuje

− Telmisartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. obniża. − Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi, zwiększa wydalanie moczu, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Po jakim czasie działa Telfexo? ›

Działanie rozpoczyna się w ciągu godziny, osiąga maksimum po 6 godzinach i utrzymuje się przez 24 godziny. Feksofenadyna wydalana jest w postaci niezmienionej głownie z żółcią, w nieznacznym stopniu (do 10% podanej dawki) także z moczem.

Co to jest Polsart? ›

POLSART to lek doustny obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Korzystnie wpływa na stan pacjentów z nadciśnieniem oraz chorobą niedokrwienną serca. Działa na bazie telmisartanu.

Czy ciśnienie 160 na 80 jest dobre? ›

120/80 mm Hg optymalne ciśnienie. 120-129/80-84 mm Hg normalne ciśnienie. 130-139/85-89 mm Hg prawidłowe wysokie ciśnienie. 140-159/90-99 mm Hg łagodne nadciśnienie.

Czy ciśnienie 145 na 95 jest dobre? ›

O nadciśnieniu tętniczym mówimy, gdy wartość zmierzonego w gabinecie lekarskim ciśnienia skurczowego wynosi ≥140 mmHg i/lub rozkurczowego ≥90 mmHg. Tak zwane optymalne ciśnienie powinno wynosić skurczowe <120 i rozkurczowe <80 mmHg.

Czy przy lekach na nadciśnienie można pić kawę? ›

Pod żadnym pozorem nie należy popijać leków (żadnych, także tych na nadciśnienie) kawą, gdyż zawiera ona substancje, które wpływają na metabolizm leków.

Co to jest telmisartan Egis? ›

Lek Telmisartan EGIS hamuje działanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu. Telmisartan EGIS jest stosowany w leczeniu nadciśnienia samoistnego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) u dorosłych.

Czy Zahron można kupic bez recepty? ›

Zahron nie występuje w dawce 375. Wszystkie leki zawierające tę samą substancję czynną co Zahron (Rosuwastatynę) są wydawane jedynie z przepisu lekarza. Nie ma więc odpowiednika tego leku dostępnego bez recepty.

Co zamiast Diuver? ›

Diuver - zamienniki
 • Toramide Rx. Torasemid. tabl.
 • Toradiur Rx. Torasemid. tabl.
 • Diured Rx. Torasemid. tabl.
 • Trifas 20 Rx. Torasemid. inj. doż.
 • Trifas 200 Rx. Torasemid. tabl.
 • Torsemed Rx. Torasemid. tabl.
 • Trifas 10 Rx. Torasemid. tabl.
 • Trifas COR Rx. Torasemid. tabl.

Co to jest Telmizek HCT? ›

Co to jest lek Telmizek HCT i w jakim celu się go stosuje

− Telmisartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. obniża. − Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi, zwiększa wydalanie moczu, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Ile kosztuje lek Nedal na receptę? ›

17,95 zł lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty. Wskazania: Lek należy do grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

W jakiej cenie jest Captopril? ›

Zakres cen od 5,50 zł do 14,49 zł.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 07/19/2022

Views: 6559

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.